Przeciwdziałanie dyskryminacji w pracy zawodowej

http://sklep.infor.pl/2031032,przeciwdzialanie-dyskryminacji-w-pracy-zawodowej.html

Przeciwdziałanie dyskryminacji w pracy zawodowej

Wydawca:
Infor Training
Data wydania:
2012

Opis publikacji

Czy wiesz, że od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje Cię stosowanie polityki antydyskryminacyjnej zgodnie z Ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1700) czyli z tzw. ustawą antydyskryminacyjną

 

Cel szkolenia:

 • Uświadomienie konieczności przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji zgodnie z ustawą
  z dnia 1 stycznia 2011 roku, nakładającą na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji.
 • Poznanie rodzajów dyskryminacji i ich charakterystyka.
 • Uświadomienie konsekwencji wystąpienia dyskryminacji w zespole i odpowiedzialności prawnej
  za to zjawisko po stronie pracodawcy.
 • Poznanie metod przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji w miejscu pracy i reagowania na nie
  we wczesnych fazach.

 

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy jak skutecznie zapobiegać zjawisku dyskryminacji w zespołach dzięki pracy nad konstruktywną komunikacją, asertywnością pracowników, rozwiązywaniem konfliktów
  na bieżąco.
 • Umiejętność rozpoznawania pierwszych symptomów zagrożenia tym zjawiskiem w zespołach, zwłaszcza
  w sytuacjach restrukturyzacji, kryzysów itp. i wiedza jak skutecznie temu przeciwdziałać.
 • Wzrost świadomości, która pozwala unikać dyskryminacji.
 • Poznanie przykładów pozytywnych działań w imię antydyskryminacji.
 • Pozyskanie narzędzi z zakresu szerokiej profilaktyki antydyskryminacyjnej w miejscu pracy
  na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym, co jest prawnym obowiązkiem przełożonych i pracodawców.

 

Profil uczestnika:

 • Przełożeni, którzy powinni być świadomi zjawiska dyskryminacji, wychwytywać symptomy dyskryminacji wśród pracowników, umieć je przezwyciężyć.
 • Pracownicy działów personalnych, którzy powinni monitorować to zjawisko w firmie, przeciwdziałać mu, pomagać w rozwiązaniu problemów spowodowanych przez dyskryminację, dawać wsparcie jej ofiarom. Przedstawiciele tej grupy powinni mieć wpływ na organizację pracy, komunikację w organizacji, warunki pracy, kulturę organizacji, aby wspierały konstruktywne relacje, zasady i wartości, a zarazem ograniczały możliwości występowania tego zjawiska.

 

Metodologia:

Analiza przypadków dyskryminacji w polskich instytucjach w oparciu o orzecznictwo sądowe. Uczestnicy sami analizują przypadek i odnoszą swoje refleksje do faktycznych wyroków sądu. Prezentacja CASE STUDY w unikalnej rysunkowej formie. Informacje dotyczące dyskryminacji (teoria), podane w jasnej, łatwej do przyswojenia formie. Testy wiedzy po każdej grupie zagadnień. Test dotychczasowej wiedzy na początku szkolenia oraz podsumowujący przyswojoną wiedzę.

 

 

 

Program:

1.     Pojęcia istotne dla antydyskryminacji:

-         Dyskryminacja: definicja, rodzaje, poziomy

-         Edukacja antydyskryminacyjna

-         Równość ludzi wobec prawa

 

2.     Zjawiska psychologiczne i społeczne, mające wpływ na proces dyskryminacji:

-         Efekt pierwszego wrażenia

-         Samosprawdzająca się przepowiednia

-         Etykietowanie

-         Tożsamość indywidualna, grupowa, społeczna

-         Stereotypy

-         Uprzedzenia

 

3.     Działania powiązane z dyskryminacją:

-         Tolerancja/nietolerancja

-         Mikronierówności

-         Polecenie dyskryminacji

-         Nierównościowy język: seksistowski, etnocentryczny, rasistowski

-         Łańcuch dyskryminacji

-         Mowa nienawiści

 

4.     Działania antydyskryminacyjne:

-         Praca nad samoświadomością, postawami nierównościowymi

-         Świadomość stereotypów i uprzedzeń

-         Mikroafirmacje

-         Język równościowy

-         Edukacja antydyskryminacyjna

-         Zarządzanie różnorodnością

 

5.     Podstawy prawne antydyskryminacji:

-         Ustawa z 1 stycznia 2011r. – najważniejsze elementy

-         Zakaz różnicowania pracowników

-         Zakaz dyskryminacji a prawo dokonywania czynności prawnych

-         Case study w oparciu o orzecznictwo sądowe

-         Wyjątki od ogólnego zakazu dyskryminacji

-         Pomoc prawna dla ofiar dyskryminacji

 

 

Uwaga

Wszelkie prawa do programu oraz materiału szkoleniowego są zastrzeżone na rzecz Twórcy – Moniki Klonowskiej, prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji zarówno indywidualnie, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

 

 

 

 

 

Cena szkolenia: 150 zł + 23% VAT

* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% ze środków publicznych – jest zwolnione z VAT

Cena szkolenia obejmuje:

 • Uczestnictwo w szkoleniu e-learningowym,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia wydawany imiennie dla uczestnika szkolenia (po pozytywnym zdaniu testów sprawdzających), jako dokument potwierdzający przeszkolenie w zakresie prewencji antydystryminacyjnej w organizacji.

 

Wymagania:

Aby korzystać z platformy e-learningowej, sprzęt użytkownika końcowego powinien spełniać następujące wymagania:

- system operacyjny:

 • Microsoft Windows (98, ME, 2000, XP, Vista, 7)

·         Linux (Red Hat Enterprise 5, OpenSuse 11, Ubuntu 7.11),

-przeglądarka internetowa:

 • Internet Explorer 6.0+,
 • Mozilla Firefox 2+,
 • Opera 9.5+,
 • Safari 3.x+,

·         Chrome 2.x+,

- Adobe FlashPlayer (10.0.x),

- włączona obsługa:

 • cookies,
 • JavaScript,
 • Adobe FlashPlayer,

·         Java.

Dostęp do szkolenia 30 dni od momentu otrzymania loginu i hasła.

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza z numerem NIP oraz danymi personalnymi uczestnika szkolenia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy INFOR Training Sp. z o.o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Wpłata

Prosimy o dokonanie wpłaty na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto:

BRE Bank S.A. O/ Warszawa 70 1140 1010 0000 5231 8900 1001

Potwierdzenie

Po dokonaniu wpłaty otrzymują Państwo potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres mailowy, zawierające login i hasło do szkolenia. Jeżeli potwierdzenie ma zostać przesłane do innej niż podana jako uczestnik szkolenia osoby, prosimy zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu.