Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Komentarz

http://sklep.infor.pl/ustawa-o-prawach-pacjenta-i-rzeczniku-praw-pacjenta--komentarz.html

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Komentarz

Autor:
Karkowska Dorota
Wydawca:
Wolters Kluwer
Oprawa:
Twarda
Data wydania:
2016
EAN:
9788326491726
179,99 zł

Opis publikacji

Komentarz jest kompleksowym opracowaniem zawierającym analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także innych aktów prawnych z zakresu prawa medycznego, dzięki czemu ukazano złożoność i dynamiczność omawianej problematyki. W najnowszym wydaniu uwzględniono aktualny stan prawny oraz orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego, mające na przestrzeni lat wielkie znaczenie dla sektora opieki zdrowotnej. W komentarzu omówiono m.in.: - problematykę informowania pacjenta i osób przez niego upoważnionych oraz wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne, z uwzględnieniem problemu uzyskania zgody na świadczenia zdrowotne udzielane przez przedstawicieli innych zawodów medycznych niż lekarze, - zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zarówno w podmiotach leczniczych, jak i w ramach praktyk zawodowych, z uwzględnieniem rozszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych do samodzielnego ordynowania leków i materiałów medycznych czy kierowania pacjenta na badania diagnostyczne, - przepisy regulujące dokumentację medyczną w kontekście wdrażania w życie rozwiązań informatycznych w systemie ochrony zdrowia, - sytuację pacjenta dotkniętego zaburzeniami psychicznymi oraz osób dotkniętych zakażeniem czy chorobą zakaźną, stosowanie przymusu bezpośredniego wobec różnych grup pacjentów, - zasady postępowania przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.