Sprawozdanie finansowe 2019. Poradnik Gazety Prawnej 12/2019

https://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=005111N12/sprawozdanie-finansowe-2019-ebook.html

Sprawozdanie finansowe 2019. Poradnik Gazety Prawnej 12/2019

Autor:
Praca zbiorowa
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
100
Data wydania:
2019
ISBN:
1234-5695

Opis publikacji

Zakończenie roku w firmie, to okres bardzo wytężonej i intensywnej pracy dla księgowych.  Nie ułatwiają jej ciągle zmieniające się przepisy. Tegoroczne zmiany dotyczą m.in.:

  • nowego formatu sprawozdania - sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności jednostki muszą mieć formę elektroniczną, w narzuconym przez administrację formacie logicznym. Struktura ta została zmieniona od września 2019 r.,
  • obowiązku tworzenia sprawozdań w formie ustrukturyzowanej przez organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, a będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (np. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe) i składania ich do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a nie – jak dotychczas – do naczelnika urzędu skarbowego,
  • rozszerzenia katalogu jednostek mikro,
  • wprowadzeniu kolejnych uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla określonych jednostek mikro, małych oraz organizacji pozarządowych, w tym fundacji i stowarzyszeń,
  • podwyższeniu progów kwalifikujących jednostki jako małe,
  • okresu przechowywania zatwierdzonego sprawozdanie finansowego (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie).

 

Publikacja „Sprawozdanie finansowe 2019” omawia podatkowe i bilansowe aspekty związane z zamknięciem roku.

Ten niezbędnik każdego księgowego w bardzo przystępny sposób opisuje zagadnienia związane z weryfikacją i aktualizacją aktywów i pasywów (wycena) oraz z wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych. Praktyczne przykłady przeprowadzą Czytelnika przez poszczególne etapy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego wraz z załącznikami i wyjaśnieniami (bilans wraz z wyjaśnieniami do niektórych jego pozycji, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym) a także pokażą jak sporządzić roczne zeznanie podatkowe (CIT-8).

Z publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

  • Jak ustalić wynik finansowy i sporządzić sprawozdanie finansowe
  • Jak ustalić koszt wytworzenia według nowego KSR 13
  • W jaki sposób sporządzić zeznanie roczne dla celów podatku dochodowego
  • Kto, kiedy i gdzie składa e-sprawozdanie