Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 1/2019

https://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=013111N01/poradnik-rachunkowosci-budzetowej-nr-1-19.html

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 1/2019

Wydawca:
Infor PL S.A.
Data wydania:
2019
ISBN:
1897-0583

Opis publikacji

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. składane w 2019 r. należy sporządzić według nowych zasad. Nowością jest wprowadzenie obowiązku sporządzania bilansu budżetu państwa, łącznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek budżetowych jako jednostek nadrzędnych. Ponadto w miejsce informacji uzupełniających istotnych dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej do poszczególnych części sprawozdania finansowego jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych jako osobny załącznik wprowadzono „Informację dodatkową”.

Poradnik zawiera szczegółowy instruktaż wypełniania wszystkich części sprawozdania finansowego za 2018 r., z uwzględnieniem zmian w poszczególnych wzorach:

  • bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego,
  • rachunku zysków i strat,
  • zestawienia zmian w funduszu

oraz „Informacji dodatkowej” (część I i II) – ekspert przygotował 15 zestawień w formie tabel prezentujących dane wskazywane w pozycjach „Informacji dodatkowej”.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

W Poradniku opisano każdą pozycję całego sprawozdania finansowego. Wskazano powiązanie poszczególnych pozycji sprawozdania z kontami księgowymi i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dopełnienie całości stanowi ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH – „Bilans” oraz „Informacja dodatkowa” za 218 r. Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie sporządzania bilansu oraz informacji dodatkowej jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r.