Kodeks pracy 2015 z komentarzem (książka)

https://sklep.infor.pl/kodeks-pracy-2015-z-komentarzem---cd.html

Kodeks pracy 2015 z komentarzem (książka)

Wydawca:
Infor PL S.A.

Opis publikacji

Aktualna ustawa - Kodeks pracy ze szczegółowym komentarzem eksperta do każdego działu. Wyjaśnienia na przykładach. Komentarz do wszystkich zagadnień uregulowanych w Kodeksie pracy, w tym:

 • czasu pracy,
 •  zmienionych przepisów w zakresie badań lekarskich,
 •  urlopów macierzyńskich i rodzicielskich,
 •  urlopów wypoczynkowych,
 •  zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

Najtrudniejsze zagadnienia zostały wyjaśnione na praktycznych przykładach.

Publikacja zawiera również nowe przepisy oraz komentarz dotyczący zmian, które wejdą w życie od 1 kwietnia 2015 r. w zakresie przeprowadzania wstępnych badań lekarskich.

Objętość publikacji 148 stron, format A4. Do książki dołączona jest płyta CD. Znajdują się na niej rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy, porady i komentarze z zakresu prawa pracy, aktywne druki oraz przydatne kalkulatory (m.in. miniprogram do rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych). 

Spis treści

  DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE

  Rozdział I Przepisy wstępne (art. 1–9)

  Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy (art. 10–18)

  Rozdział II a Równe traktowanie w zatrudnieniu (art. 18)

  Rozdział II b Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy (art. 18–18)

  Rozdział III (art. 19–21 uchylone) 7

  KOMENTARZ Dział I: Przepisy ogólne (art. 1–21)

  DZIAŁ DRUGI STOSUNEK PRACY

  Rozdział I Przepisy ogólne (art. 22–24)

  Rozdział II Umowa o pracę (art. 25–67)

  Rozdział II a Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy

  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem

  Unii Europejskiej (art. 67–67)

  Rozdział II b Zatrudnianie pracowników w formie telepracy (art. 67–67)

  Rozdział III Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania

  oraz spółdzielczej umowy o pracę (art. 68–77)

  KOMENTARZ Dział II: Stosunek pracy (art. 22–77)

  DZIAŁ TRZECI WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA

  Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń

  związanych z pracą (art. 77–77)

  Rozdział I a Wynagrodzenie za pracę (art. 78–83)

  Rozdział II Ochrona wynagrodzenia za pracę (art. 84–91)

  Rozdział III Świadczenia przysługujące w okresie czasowej

  niezdolności do pracy (art. 92)

  Rozdział III a Odprawa rentowa lub emerytalna (art. 92)

  Rozdział IV Odprawa pośmiertna (art. 93)

  KOMENTARZ Dział III: Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia (art. 77–93)

  DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

  Rozdział I Obowiązki pracodawcy (art. 94–99)

  Rozdział II Obowiązki pracownika (art. 100–101)

  Rozdział IIa Zakaz konkurencji (art. 101–101)

  Rozdział III Kwalifikacje zawodowe pracowników (art. 102–103)

  Rozdział IV Regulamin pracy (art. 104–104)

  Rozdział V Nagrody i wyróżnienia (art. 105–107)

  Rozdział VI Odpowiedzialność porządkowa pracowników (art. 108–113)

  KOMENTARZ Dział IV: Obowiązki pracodawcy i pracownika (art. 94–113)

  DZIAŁ PIĄTY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW

  Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną

  pracodawcy (art. 114–123)

  Rozdział II Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (art. 124–127)

  Dział V: Odpowiedzialność materialna pracowników (art. 114–127)

  DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY

  Rozdział I Przepisy ogólne (art. 128)

  Rozdział II Normy i ogólny wymiar czasu pracy (art. 129–131)

  Rozdział III Okresy odpoczynku (art. 132–134)

  Rozdział IV Systemy i rozkłady czasu pracy (art. 135–150)

  Rozdział V Praca w godzinach nadliczbowych (art. 151–151)

  Rozdział VI Praca w porze nocnej (art. 151–151)

  Rozdział VII Praca w niedziele i święta (art. 151–151)

  KOMENTARZ Dział VI: Czas pracy (art. 128–151)

  DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE

  Rozdział I Urlopy wypoczynkowe (art. 152–173)

  Rozdział II Urlopy bezpłatne (art. 174–175)

  KOMENTARZ Dział VII: Urlopy pracownicze (art. 152–175)

  DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

  (art. 176–189)

  KOMENTARZ Dział VIII: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (art. 176–189)

  DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

  Rozdział I Przepisy ogólne (art. 190–193)

  Rozdział II Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu

  przygotowania zawodowego (art. 194–196)

  Rozdział III Dokształcanie (art. 197–200)

  Rozdział IIIa Zatrudnianie młodocianych w innym celu

  niż przygotowanie zawodowe (art. 200–200)

  Rozdział IV Szczególna ochrona zdrowia (art. 201–204)

  Rozdział V Urlopy wypoczynkowe (art. 205)

  Rozdział VI Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe (art. 206)

  KOMENTARZ Dział IX: Zatrudnianie młodocianych (art. 190–206)

  DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy (art. 207–209)

  Rozdział II Prawa i obowiązki pracownika (art. 210–212)

  Rozdział III Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (art. 213–214)

  Rozdział IV Maszyny i inne urządzenia techniczne (art. 215–219)

  Rozdział V Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne

  zagrożenie dla zdrowia lub życia (art. 220–225)

  Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia (art. 226–233)

  Rozdział VII Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (art. 234–237)

  Rozdział VIII Szkolenie (art. 237–237) 123

  Rozdział IX Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie

  robocze (art. 237–237)

  Rozdział X Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 237)

  Rozdział XI Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja

  bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 237–237)

  Rozdział XII Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami

  lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo

  samorządowymi (art. 237)

  Rozdział XIII Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące

  wykonywania prac w różnych gałęziach pracy (art. 237)

  KOMENTARZ Dział X: Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207–237)

  DZIAŁ JEDENASTY UKŁADY ZBIOROWE PRACY

  Rozdział I Przepisy ogólne (art. 238–241)

  Rozdział II Ponad zakładowy układ zbiorowy pracy (art. 241-241)

  Rozdział III Zakładowy układ zbiorowy pracy (art. 241–241)

  KOMENTARZ Dział XI: Układy zbiorowe pracy (art. 238–241)

  DZIAŁ DWUNASTY ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY

  Rozdział I Przepisy ogólne (art. 242–243)

  Rozdział II Postępowanie pojednawcze (art. 244–261)

  Rozdział III Sądy pracy (art. 262–280)

  KOMENTARZ Dział XII: Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

  (art. 242–280)

  DZIAŁ TRZYNASTY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO

  PRAWOM PRACOWNIKA (art. 281–290)

  Rozdział II (art. 284–290 uchylone)

  KOMENTARZ Dział XIII: Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom

  pracownika (art. 281–290)

  DZIAŁ CZTERNASTY PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

  (art. 291–295)

  KOMENTARZ Dział XIV: Przedawnienie roszczeń (art. 291–295)

  DZIAŁ CZTERNASTY(art. 295–295 uchylone)

  DZIAŁ PIĘTNASTY PRZEPISY KOŃCOWE

  (art. 296–305)

  KOMENTARZ Dział XV: Przepisy końcowe (art. 296–305)