Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady

https://sklep.infor.pl/sprawozdawczosc-w-zakresie-operacji-finansowych-pdf-.html

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady

Autor:
Krystyna Gąsiorek
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
236
Data wydania:
2021
Format:
PDF
EAN:
9788381379380
Bezemisyjna
53,40 zł

Opis publikacji

W publikacji przedstawiono nowe zasady sporządzania sprawozdań, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania kwartalnych sprawozdań za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021.

Autorka szczegółowo omawia wszystkie sprawozdania zawarte w rozporządzeniu – począwszy od zasad ich sporządzania, przez terminy składania, podmioty odpowiedzialne, aż po zasady składania korekt. Całość opatrzona jest ciekawymi przykładami operacji gospodarczych występujących w jednostkach, wraz ze wskazaniem ich właściwego ujęcia w poszczególnych sprawozdaniach.

Zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych są przedstawione wraz z przypisaniem ich do konkretnych grup jednostek sektora finansów publicznych. W publikacji znajdują się szczegółowo omówione sprawozdania w podziale na:

  • sprawozdawczość w zakresie budżetu państwa,
  • sprawozdawczość w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
  • sprawozdawczość w zakresie jednostek mających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek.

Autorka omawia również wprowadzone nowym rozporządzeniem z 2020 r. zmiany względem – poprzednio obowiązującego – rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Zmiany te dotyczą przede wszystkim:

  • Rb-Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w zakresie części C (uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego);
  • Rb-UZ rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych w zakresie rezygnacji z części A;
  • wprowadzenia formy dokumentu elektronicznego jako wyłącznej formy sporządzania sprawozdań;
  • rezygnacji ze sprawozdania Rb-UN uzupełniającego o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej;
  • terminów składania sprawozdań (załączniki nr 5, 6, 7 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych).

Publikacja stanowi doskonałe narzędzie do codziennej pracy kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, a przede wszystkim pracowników działów księgowości wszystkich jednostek sektora finansów publicznych sporządzających sprawozdania w zakresie operacji finansowych. Znaleźć tutaj można szczegółowe omówienie wszystkich sprawozdań wraz z praktycznymi przykładami oraz wypełnionymi wzorami.

ATUTY PUBLIKACJI:

Najaktualniejsza na rynku publikacja kompleksowo przedstawiająca zasady sporządzania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.