Przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Nowe zasady od 1 stycznia 2020 r.

https://sklep.infor.pl/przeciwdzialanie-zatorom-platniczym--nowe-zasady-od-1-stycznia-2020-r-.html

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Nowe zasady od 1 stycznia 2020 r.

Autor:
Izabella Żyglicka, Beata Bieniek-Wiera, Marta Strzecha-Bociąga
Wydawca:
Infor Biznes Sp. z o.o.
Liczba stron:
122
Data wydania:
2019
59,00 zł

Opis publikacji

Praktyczne kompendium wiedzy o nowych rewolucyjnych regulacjach, które mają ograniczyć zjawisko nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Przystępnie objaśnia nowe rozwiązania prawne obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. Mają one zarówno charakter cywilnoprawny, jak i administracyjnoprawny, w tym podatkowy.

W obrocie gospodarczym nieterminowe płatności generują po stronie wierzycieli wiele problemów, a skala tego zjawiska poważnie wpływa na funkcjonowanie wielu firm. Kwestia ta została dostrzeżona przez prawodawcę unijnego, który dyrektywą 2011/7/UE zobowiązał państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich unormowań krajowych, mających zapobiegać wymuszaniu odroczonych terminów płatności oraz nieterminowemu ich uiszczaniu przez przedsiębiorców i podmioty publiczne.

Dotychczas obowiązująca ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie spełniała jednak swej roli. Zawarte w niej rozwiązania o charakterze prywatnoprawnym okazały się nieskuteczne i dlatego zostały gruntownie znowelizowane i rozszerzone. Przepisy w nowym brzmieniu – już jako przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – dają możliwość nakładania kar administracyjnych na podmioty nadmiernie opóźniające się z regulowaniem swoich zobowiązań. Od 1 stycznia 2020 r. mamy zatem do czynienia z nowym reżimem prawnym, w jakim funkcjonują strony transakcji handlowych.

Najważniejsze zmiany to:

  • podwyższenie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych;
  •  zmiany w ustawach o podatkach dochodowych, które pozwalają wierzycielom pomniejszyć podstawę opodatkowania o przeterminowane należności oraz nakładają na dłużników obowiązek doliczenia wartości zobowiązania do podstawy opodatkowania;
  •  skrócenie terminów zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny;
  • automatyczne zastosowanie terminu ustawowego w przypadku niezgodności postanowień umowy ustalających termin zapłaty z przepisami ustawy;
  • obowiązek przekazywania przez największych przedsiębiorców sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
  • postępowanie w sprawie nadmiernych opóźnień ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz sankcje w razie ich stwierdzenia.

Każdy uczestnik obrotu gospodarczego – zwłaszcza mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca – dowie się z poradnika, jakie nowe uprawnienia mu przysługują w razie stosowania wydłużonych terminów zapłaty przez jego kontrahentów.

To przystępne opracowanie pomoże też w pracy specjalistom z działów księgowości i biur rachunkowych. Zainteresuje również głównych księgowych i dyrektorów finansowych oraz osoby merytorycznie odpowiedzialne za strategie biznesowe i za kontrakty z dostawcami, także w podmiotach publicznych i leczniczych.