Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015 (książka)

https://sklep.infor.pl/przewodnik-po-zmianach-przepisow-2014-2015.html

Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015 (książka)

Wydawca:
Infor PL S.A.

Opis publikacji

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych w 2014/2015 r.

W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy

Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikatowej, tabelarycznej formule.

Publikacja zawiera:

 • tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed i po nowelizacji
 • wyjaśnienia i komentarze ekspertów do każdego zmienionego przepisu

W przewodniku znajdziesz:

W dziale PODATKI, m.in.:

 • Ordynacja podatkowa
 • VAT – podatek od towarów i usług
 • Ustawa o podatku akcyzowym
 • Zmiany w przepisach innych podatków, w tym w ustawi o kontroli skarbowej i Kodeksie karnym skarbowym

W dziale UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY, m.in.:

 • System ubezpieczeń społecznych
 • Ubezpieczenia zdrowotne rolników
 • Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy

W dziale PRAWO GOSPODARCZE I ADMINISTRACYJNE, m.in.:

 • Swoboda działalności gospodarczej
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • Odwrócony kredyt konsumencki
 • Krajowy Rejestr Sądowy

A dziale RACHUNKOWOŚĆ, m.in.:

 • Ustawa o rachunkowości

Spis treści

  PODATKI

  1. ORDYNACJA PODATKOWA (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2012, poz. 749; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1644)
  2. ZASADY EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW (ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – j.t Dz.U. z 2012 r., poz. 1314; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1161)
  3. USTAWA O VAT(ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662)
  4. VAT – PRZEPISY WYKONAWCZE
  5. PODATEK AKCYZOWY (ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 752; z późn. zm.)
  6. PODATEK AKCYZOWY – PRZEPISY WYKONAWCZE
  7. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662)
  8. PDOP – PRZEPISY WYKONAWCZE
  9. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662)
  10. PDOF, RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY – PRZEPISY WYKONAWCZE
  11. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY (ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. 1998 r. Nr 144, poz. 930; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1563)
  12. PODATKI I OPŁATY LOKALNE (ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 849)
  13. PODATEK ROLNY (ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 40)
  14. PODATEK LEŚNY (ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 465)
  15. KODEKS KARNY SKARBOWY (ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 186; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1428)
  16. OPŁATA SKARBOWA (ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1628; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1741)

   

  RACHUNKOWOŚĆ

  1. RACHUNKOWOŚĆ (ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1100)

   

  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

  1. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1688)
  2. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1491)
  3. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW (ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1403; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1682)
  4. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ROLNIKÓW
  5. EMERYTURY I RENTY Z FUS (ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1682)
  6. ŚWIADCZNIA RODZINNE (ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1456; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1644)

   

  PRAWO PRACY

  1. KODEKS PRACY (ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662)
  2. PROMOCJA ZATRUDNIENIA (ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1146)
  3. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1198)
  4. REHABILITACJA I ZATRUDNIANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1457)
  5. MINIMALNE WYNAGRODZENIE (rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. – Dz.U. z 2014 r., poz. 1220)

   

  PRAWO GOSPODARCZE

  1. KODEKS CYWILNY (ustawa z 23 kwietnia `964 r. – Kodeks cywilny – j.t Dz.U. z 2014 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 827)
  2. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH(ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – j.t Dz.U. z 2013 r., poz. 1030; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1161)
  3. SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ(ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1146)
  4. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY(ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1306)
  5. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE(ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1626)
  6. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1232)
  7. PRAWO CELNE(ustawa z 19 marca 2004 r. – Prawo celne – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 727; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662)
  8. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI (ustawa z 21 sierpnia 2001 r. o gospodarce nieruchomościami – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 518; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1200)
  9. ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY (ustawa z 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym – Dz.U. z 2014, poz. 1585)
  10. PRAWA KONSUMENTA (ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz.U. z 2014 r., poz. 827)
  11. PRZECIWDZIAŁANIE NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM (ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 827)
  12. SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE (ustawa z 20 października 2007 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.)