Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2015 r. w jednostkach sektora finansów publicznych

https://sklep.infor.pl/zamkniecie-roku-oraz-instrukcja-sporzadzania-sprawozdania-finansowego-za-2015-r--w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych.html

Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2015 r. w jednostkach sektora finansów publicznych

Autor:
Maria Jasińska, Grzegorz Kurzątkowski
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
208
EAN:
9788374406093

Opis publikacji

Od właściwego zamknięcia ksiąg zależy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego. W publikacji wskazano m.in.:
 • jakich rozliczeń należy dokonać na koniec roku (rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji, korekta odpisu na ZFŚS, rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom, rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem),
 • jak prawidłowo ewidencjonować koszty i zobowiązania na przełomie roku,
 • jak prawidłowo ewidencjonować rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,
 • jak prawidłowo ewidencjonować odsetki za zwłokę,
 • jak prawidłowo ewidencjonować odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 • jak ująć zdarzenia po dniu bilansowym i jak skorygować popełnione błędy.

  W 2015 r. wprowadzono zmiany we wzorze „Rachunku zysków i strat” i czy zmiany te obowiązują już przy sprawozdaniu za 2015 r.? W publikacji znajduje się szczegółowy instruktaż wypełniania wszystkich części sprawozdania finansowego:
 • bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (dołączono specyfikację do sald kont bilansowych),
 • rachunku zysków i strat,
 • zestawienia zmian w funduszu oraz bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

  Po kolei opisano każdą pozycję całego sprawozdania finansowego – wskazano powiązanie poszczególnych pozycji z kontami księgowymi i paragrafami klasyfikacji budżetowej, podano wskazówki sporządzania informacji uzupełniających. Zaprezentowano przykłady wykazów wzajemnych rozliczeń, podlegających wyłączeniu w poszczególnych częściach (elementach) łącznego sprawozdania finansowego. Ponadto wskazano, w jaki sposób należy sprawdzić spójność sprawozdania finansowego z poszczególnymi jego elementami, ze sprawozdaniami budżetowymi oraz ze sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych.