Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018

https://sklep.infor.pl/przewodnik-po-zmianach-przepisow-2017-2018.html

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018

Autor:
praca zbiorowa
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
488
Oprawa:
miękka
Data wydania:
2017
ISBN:
978-83-65947-06

Opis publikacji

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych na przełomie 2017/2018 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy.
Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera:
• tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed i po nowelizacji,
• wyjaśnienia i komentarze ekspertów do każdego zmienionego przepisu.

W Przewodniku zostaną ujęte m.in. zmiany w następujących dziedzinach:

PODATKI
Ordynacja podatkowa
Ustawa o ewidencji podatników i płatników
Ustawa o VAT
Ustawa o podatku akcyzowym
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Podatki i opłaty lokalne
Podatek rolny
Podatek leśny
Opłata skarbowa
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

RACHUNKOWOŚĆ
Ustawa o rachunkowości

PRAWO PRACY
Kodeks pracy
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni
Ustawa o PIP
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

WYNAGRODZENIA
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i minimalnej stawce godzinowej w 2018 r.
Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

ZASIŁKI
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Ustawa o emeryturach i rentach
Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych
Ustawa o świadczeniach rodzinnych
Ustawa o emeryturach pomostowych
Ustawa o rencie socjalnej

PRAWO GOSPODARCZE
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Prawo ochrony środowiska
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa o odpadach
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi