Krajowa Administracja Skarbowa 2018. Komentarz do zmian w ustawie (PDF)

http://sklep.infor.pl/krajowa-administracja-skarbowa-2018-komentarz-do-zmian-w-ustawie--pdf--wersja-elektroniczna-.html

Krajowa Administracja Skarbowa 2018. Komentarz do zmian w ustawie (PDF)

Autor:
Krzysztof Biernacki
Wydawca:
Infor Biznes Sp. z o.o.
Liczba stron:
684
Data wydania:
2018
Format:
PDF
ISBN:
978-83-65986-41

Opis publikacji

Obszerny komentarz do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i przepisów wprowadzających.

W publikacji zostały szczegółowo omówione i wyjaśnione nowe regulacje w zakresie kontroli celno-skarbowej, odwołań, ale również nowej struktury organów KAS, które powielają w znacznej części pojęcie organów podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej

Głównym celem zmiany przepisów, które istotnie przebudowały dotychczasową strukturę organów podatkowych, wprowadzając nowe pojęcie:

Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) była centralizacja dotychczasowych organów zajmujących się poborem należności podatkowych oraz kontrolą wywiązywania się z tych obowiązków.

Ustawa o KAS wprowadza nie tylko nową strukturę organów podatkowych (organów KAS), ale co najważniejsze dla podatników, całkowicie odmienną procedurę kontroli: kontrolę celno-skarbową.

Dodatkowo po raz pierwszy ograniczono możliwość weryfikacji decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego jako organ I instancji, poprzez wprowadzenie odwołania od niej do tego samego organu, a nie jak przewidywały dotychczasowe procedury – do organu wyższego stopnia. Dotyczy to tylko decyzji kończących postępowanie podatkowe, które wszczęte zostało po kontroli celno-skarbowej.

Druga część komentarza poświęcona jest przepisom wprowadzającym KAS i omówieniu wprowadzonych zmian.

W wielu wypadkach są to nowelizacje merytoryczne, w tym modyfikujące lub rozszerzające uprawnienia KAS względem dotychczas obowiązujących ustaw.

Omówienie całokształtu regulacji w treści komentarza dokonywane jest przede wszystkim z perspektywy podatnika. W pogłębiony sposób przeanalizowano

nowe regulacje w zakresie kontroli celno-skarbowej, odwołań, ale również nowej struktury organów KAS, które powielają w znacznej części pojęcie organów podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Komentarz ma przede wszystkim służyć podatnikom w odpowiedzi na pytanie, jakie są ich uprawnienia lub obowiązki w nowej rzeczywistości prawnej. Część przepisów można traktować jako swoistego rodzaju ściągę w przypadku kontroli celno--skarbowej lub postępowania podatkowego.