Prawo pracy od A – Z (pendrive)

http://sklep.infor.pl/prawo-pracy-od-a-z-pendrive.html

Prawo pracy od A – Z (pendrive)

Wydawca:
Infor PL S.A.
Data wydania:
2019

Opis publikacji

W skład pakietu wchodzi :

Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami (PDF), zawiera  aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian.

W publikacji omówione zostały m.in.:

 • zmiany dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. – wprowadzono możliwość prowadzenia dokumentacji kadrowej w formie elektronicznej i skrócono okres przechowywania tych dokumentów, a jednocześnie przewidziane zostały wyjątki w zakresie krótszego okresu przechowywania akt osobowych;
 • zmiany dotyczące zakładania i zrzeszania się w związki zawodowe,  które weszły od 1 stycznia 2019 r. prawo wstępowania do związków zawodowych oraz ich zakładania uzyskają osoby pracujące na umowy cywilnoprawne i samozatrudnieni;
 • obowiązujące od 25 listopada 2018 r. nowe zasady wygasania umów o pracę w przypadku śmierci pracodawcy ustanowienie zarządu sukcesyjnego przez pracodawcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą nie spowoduje wygaśnięcia umów o pracę z dniem jego śmierci;
 • obowiązujące od 22 listopada 2018 r. zasady przekształcania umów na czas określony w umowy na czas nieokreślony – 21 listopada 2018 r. minęły 33 miesiące od wejścia w życie przepisów wprowadzających limity dla umów o pracę na czas określony, a zatem po tym terminie niektóre z takich umów mogą z mocy prawa przekształcić się w umowy na czas nieokreślony;
 • obowiązujące od 25 maja 2018 r. nowe zasady dotyczące prowadzenia monitoringu w pracy – monitoring wizyjny może być stosowany tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji albo zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Komentarz został przygotowany przez autorów-praktyków. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.

Do publikacji został dołączony e-book „Zmiany w prawie pracy 2018/2019”. Zawiera on praktycznie wyjaśnienie najważniejszych zmian w zakresie prawa pracy, które weszły w życie pod koniec 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r. Czytelnik pozna dzięki niemu z wyprzedzeniem:

Dokumentacja Kadrowa. Przechowanie i przechowywanie po zmianach od 1 stycznia 2019 r (PDF)

W książce omówiono rewolucyjne zmiany, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Z publikacji można się m.in. dowiedzieć:

 • jak prowadzić dokumentację w formie elektronicznej,
 • jakie są nowe okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych,
 • jak prowadzić akta osobowe na nowych zasadach.

Znajdziemy również nowe formularze, a także nowe wersje druków dotychczas obowiązujących przedstawiono w instruktażowy sposób i z uwzględnieniem najnowszych wytycznych ZUS w tym zakresie.

Książka zawiera nowe wzory dokumentów pracowniczych przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wynagrodzenia 2019. Rozliczenie płac w praktyce. (PDF)

W książce szczegółowo objaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za okresy nieobecności, takie jak urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe itp.

Publikacja zawiera m.in.:

 • przykładowe wzory list płac dla pracowników,
 • przykładowe wzory rozliczeń wynagrodzenia z umowy zlecenia,
 • wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia listy płac,
 • instrukcję obliczania wynagrodzenia za część miesiąca w przypadku korzystania ze zwolnienia lekarskiego lub nieobecności innej niż choroba,
 • instrukcję obliczania wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy (m.in. urlopy, przestój) – różne warianty (wynagrodzenie stałe, zmienne, wieloskładnikowe),
 • instrukcję ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, gdy składniki wynagrodzenia przysługują za okres miesięczny, kwartalny i roczny,
 • instrukcję obliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz za czas dyżuru,
 • zasady obliczania różnego rodzaju odpraw i odszkodowań ze stosunku pracy,
 • zasady obliczania ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy,
 • tabelaryczne zestawienie kwot wolnych od potrąceń w 2019 r. dla pracownika zatrudnionego na pełny etat oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wideoszkolenie:

Wynagrodzenia 2019 w praktyce

W programie wideoszkolenia m.in.:

 • Zasady ustalania wynagrodzeń. Składniki wynagrodzeniowe.
 • Wynagrodzenie zasadnicze, motywacyjne składniki wynagrodzeniowe, honoraria,
 • Dodatki do wynagrodzeń.
 • Wynagrodzenie minimalne ze stosunku pracy i umów zlecenia.
 • Przychody i koszty podatkowe

Prowadzący :

Prelegent : Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Wideoszkolenie :

Przegląd zmian w prawie pracy w 2019 r. – na co muszą zwrócić uwagę pracodawcy.

Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze nowe obowiązki pracodawców, o których muszą pamiętać w 2019 r. Na praktycznych przykładach postaramy się przedstawić wpływ nowych przepisów o związkach zawodowych i dokumentacji pracowniczej. Powiemy sobie co w praktyce oznaczają nowe regulacje dotyczące sposobu wypłaty wynagrodzenia i o czym w tym zakresie trzeba pamiętać. Poruszony zostanie wpływ wejścia w życie przepisów RODO na przetwarzanie danych pracowników i kandydatów do pracy oraz jakie zmiany są w tym zakresie planowane. Opowiemy też o najważniejszych obowiązkach związanych z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

W programie:

 • Rewolucyjne zmiany w zbiorowym prawie pracy – nowe uprawnienia i obowiązki związane ze zmianą przepisów o związkach zawodowych
 • Konsekwencje nowych regulacji w zakresie wypłaty wynagrodzenia
 • Nowe zasady prowadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji pracowniczej
 • Dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy w 2019 r. Obowiązki pracodawców w 2019 r. związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Prelegent: Krzysztof Gąsior