VAT w samorządach (książka)

http://sklep.infor.pl/vat-w-samorzadach---kompendium-wiedzy--w-tym-nowe-zasady-odliczen-podatku-naliczonego-od-1-stycznia-2016-r-.html

VAT w samorządach (książka)

Autor:
Janina Fornalik
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
240
Data wydania:
2015
79,00 zł

Opis publikacji

1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady odliczania VAT przez samorządy. Publikacja omawia najważniejsze zmiany w tym zakresie, a także na przykładach konkretnych inwestycji realizowanych przez JST i ich jednostki podległe opisuje konsekwencje nowych przepisów.

Dodatkowo prezentuje zasady odliczania VAT w przypadku inwestycji realizowanych samodzielnie lub wspólnie z innymi JST, a także inwestycji przekazanych zakładom budżetowym, spółkom komunalnym i instytucjom kultury. Przedstawia również zasady rozliczania prowadzonej przez samorząd sprzedaży i jej dokumentowania oraz rozliczeń VAT na przykładzie wybranych rodzajów działalności JST, w tym m.in. z zakresu gospodarki nieruchomościami, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej.

Spis treści

  1.    Nowe zasady odliczeń podatku naliczonego od 1 stycznia 2016 r.

  2.    Znaczenie definicji podatnika w jednostkach samorządu terytorialnego

  2.1.    Status gminnych jednostek organizacyjnych jako podatników VAT
  2.1.1.    Gmina czy urząd gminy podatnikiem VAT
  2.1.2.    Gminne jednostki budżetowe jako podatnicy VAT
  2.1.3.    Zakłady budżetowe jako podatnicy VAT
  2.1.4.    Gminne instytucje kultury jako podatnicy VAT 

  2.2.    Zadania wykonywane w charakterze organów władzy publicznej wyłączone z opodatkowania VAT 
  2.3.    Czynności wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych

  3.    Zasady rozliczania sprzedaży

  3.1.    Obowiązek podatkowy
  3.2.    Podstawa opodatkowania
  3.3.    Stawki podatku VAT, zwolnienia
  3.4.    Ulga na złe długi

  4.    Dokumentowanie sprzedaży
  4.1.    Faktury – treść i terminy wystawienia, noty księgowe
  4.2.    Faktury i noty korygujące
  4.3.    Kasy fiskalne
  4.4.    Terminy przechowywania dokumentów

  5.    Ewidencje i deklaracje. Terminy płatności podatku i terminy zwrotu

  6.    Wybrane rodzaje działalności gminnej

  6.1.    Gospodarka nieruchomościami
  6.1.1.    Najem i dzierżawa
  6.1.2.    Prawo wieczystego użytkowania gruntów
  6.1.3.    Sprzedaż nieruchomości zabudowanych
  6.1.4.    Aport nieruchomości do spółki komunalnej

  6.2.    Działalność oświatowa
  6.2.1.    Usługi w zakresie edukacji i wychowania
  6.2.2.    Stołówki szkolne
  6.2.3.    Wynajem pomieszczeń
  6.2.4.    Obozy i kolonie

  6.3.    Działalność kulturalna
  6.4.    Działalność sportowo-rekreacyjna
  6.5.    Działalność z zakresu opieki społecznej 


  7.    Zasady odliczenia podatku naliczonego

  7.1.    Zakres i terminy odliczenia
  7.2.    Odliczenie częściowe
  7.3.    Kalkulacja proporcji sprzedaży
  7.3.1.    Czynności niepodlegające opodatkowaniu a proporcja sprzedaży
  7.3.2.    Zbycie nieruchomości gminnych a proporcja sprzedaży

  7.4.    Korekta odliczenia
  7.5.    Sprzedaż i zmiana przeznaczenia środków trwałych w okresie korekty
  7.6.    Odliczenie podatku naliczonego od nieruchomości wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej i do innych celów
  7.7.    Katalog wyłączeń prawa do odliczenia podatku naliczonego

  8.    Odliczenie podatku naliczonego od wybranych rodzajów wydatków

  8.1.    Inwestycje przekazane zakładom budżetowym
  8.2.    Inwestycje przekazane jednostkom budżetowym
  8.3.    Inwestycje przekazane spółkom komunalnym
  8.4.    Inwestycje przekazane domom kultury
  8.5.    Wydatki bieżące na utrzymanie budynku urzędu gminy
  8.6.    Kolektory słoneczne
  8.7.    Przydomowe oczyszczalnie ścieków 
  8.8.    Renowacje rynku miejskiego
  8.9.    Budowa hali sportowej
  8.10.    Budowa kanalizacji deszczowej
  8.11.    Budowa i utrzymanie targowiska
  8.12.    Budowa parkingu
  8.13.    Działania promocyjne
  8.14.    Świetlice wiejskie
  8.15.    Wiaty przystankowe
  8.16.    Budowa boiska
  8.17.    Wydatki związane z realizacją wspólnego z gminą partnerską przedsięwzięcia polegającego na budowie trasy narciarskiej
  8.18.    Usługi prawne
  8.19.    Zagospodarowanie turystyczne terenów ogólnodostępnych
  8.20.    Budowa drogi prowadzącej do działek inwestycyjnych
  8.21.    Organizacja systemu odbioru odpadów komunalnych
  8.22.    Utrzymanie plaż nadmorskich
  8.23.    Organizacja festynu