Regulamin sklepu internetowego (www.sklep.infor.pl)

Regulamin sklepu internetowego (www.sklep.infor.pl) obowiązujący od dnia 11.04.2023 r.

 

 

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin Sklepu INFOR PL (dalej jako: Regulamin) określa:

a) zasady funkcjonowania sklepu internetowego z Kontem Użytkownika, w szczególności w zgodności z postanowieniami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora;
c) zasady korzystania ze sklepu z Kontem Użytkownika;
d) wymagania technologiczne i warunki niezbędne do spełnienia dla poprawnego działania sklepu z Kontem Użytkownika;
e) zasady przetwarzania danych osobowych.


2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i znajduje on zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy przez Operatora sklepu, w którym Użytkownik zakłada Konto Użytkownika.


3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi przed założeniem Konta Użytkownika w sklepie oraz przy okazji każdej sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu, w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkowników w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie.


4. Rejestrując się w sklepie Użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie z usługi sklepu wraz z Kontem Użytkownika dla Użytkownika oraz rozpoczęcie świadczenia usługi sklepu internetowego i Konta Użytkownika w sklepie przez Operatora.


5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują także:

a) regulaminy akcji promocyjnych;
b) regulaminy regulujące zasady dostępu do produktów podmiotów z Grupy Infor PL przez podmioty inne niż Operator, jeżeli dostęp przyznawany jest przez te podmioty (np. App Store, Sklep Google Play);
c) regulamin Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU, realizowanej na rzecz Użytkownika przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
d) regulaminy produktów i/lub usług dostępnych w ofercie Grupy INFOR PL.


 

§ 2
Definicje i terminologia


Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:


1. Operator – usługodawca; INFOR PL, INFOR PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Burakowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279 (REGON: 011617580, NIP: 1180093066), kapitał zakładowy 4.700.000 PLN (opłacony w całości);


2. Użytkownik – usługobiorca; osoba fizyczna, będąca stroną umowy o świadczenie usługi sklepu internetowego i Konta Użytkownika w sklepie, której Operator świadczy usługi w ramach realizacji umowy;


3. serwisy – platformy, strony internetowe i serwisy, których operatorem i administratorem jest Operator, za pośrednictwem których Operator świadczy usługę Konta Użytkownika na rzecz Użytkownika oraz umożliwia dostęp do innych usług świadczonych przez Operatora lub inną spółkę z Grupy INFOR PL;


4. sklep - sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.infor.pl, którego właścicielem pozostaje Operator; zmiana adresu sklepu nie stanowi zmiany Regulaminu; w przypadku takiej zmiany Użytkownik będzie informowany o powyższym przez Operatora;


5. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu INFOR PL, będący jednocześnie treścią umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego;


6. Grupa INFOR PL – Operator, INFOR IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Burakowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331240 (REGON: 141836060, NIP: 5272601064);


7. Konto Użytkownika – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika, opisana w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu;


8. Umowa – oznacza Umowę sprzedaży lub Umowę licencyjną;


9. Umowa licencyjna - oznacza umowę zawartą przez Operatora oraz Użytkownika w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w ramach której Użytkownik otrzymuje dostęp do publikacji elektronicznych na warunkach wynikających z regulaminu zamówionej publikacji;


10. Umowa sprzedaży – oznacza zawartą pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1360), w ramach której Operator za wynagrodzeniem przenosi na Użytkownika własność egzemplarzy towarów dostępnych w Sklepie;


11. Usługi – opisane w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu świadczenie Operatora na rzecz i zlecenie Użytkownika, będące przedmiotem Umowy licencyjnej, do których dostęp jest możliwy z wykorzystaniem Konta Użytkownika;


12. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);


13. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


 

§ 3
Sklep wraz z Kontem Użytkownika, Usługi


1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Operator zobowiązuje się do świadczenia Użytkownikowi, usługi sklepu wraz z Kontem Użytkownika, tj. obsługi Użytkownika w ramach sklepu internetowego, polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi zakupu produktów oferowanych w sklepie (tj. zawarcia Umowy sprzedaży, lub Umowy licencyjnej) oraz stworzenia własnego profilu, zamieszczenia informacji dotyczących swojej osoby lub reprezentowanej przez Użytkownika firmy (dane identyfikujące, dane adresowe, dane do faktury, dane do logowania), uzyskania dostępu do niektórych Usług oraz innych informacji, które mają służyć umożliwieniu lub ułatwieniu Użytkownikowi korzystania z Usług. Jednocześnie, gdy Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę, Operator w ramach Regulaminu może świadczyć również na rzecz Użytkownika usługę newslettera tj. wysyłania listów elektronicznych z produktami Grupy INFOR PL pod adresem elektronicznym Użytkownika.


2. Posiadanie konta w sklepie wraz z Kontem Użytkownika pozwala na dokonywanie zakupów bez każdorazowego podawania swoich danych osobowych.


3. Dostęp do usługi sklepu wraz Kontem Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, możliwy jest dla Użytkownika, który zaakceptował niniejszy Regulamin, poprawnie się zarejestrował lub aktywował Usługę świadczoną za pośrednictwem Konta Użytkownika.


4. Aby otrzymywać newsletter, o którym mowa w ust. 1 ostatnie zdanie powyżej, trzeba się na niego zapisać poprzez pozostawienie swojego adresu e-mail w dedykowanym polu i zaakceptować regulamin dotyczący tej usługi poprzez zaznaczenie udostępnionego w tym celu pola (tzw. checkbox’a)”. Użytkownik w polu do podania adresu e-mail powinien podawać swój adres e-mail, który jest prawidłowy i aktualny. Niedozwolone jest podawanie adresów e-mail podmiotów trzecich (tj. innych niż Użytkownik). Użytkownik otrzyma link aktywacyjny pod podanym przez siebie adresem e-mail. Usługa wysyłki newslettera zostaje uruchomiona po kliknięciu przez Użytkownika linku aktywacyjnego. Ważność linku aktywacyjnego wynosi 14 dni, co oznacza, że jeżeli Użytkownik nie kliknie linka aktywującego, jego dane osobowe zostaną usunięte. W newsletterze, w zależności od wyrażonej zgody, mogą być zamieszczone banery reklamowe produktów spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie/farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, JST, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem. Udostępnienie swojego adresu e-mail oraz potwierdzenie chęci otrzymania newslettera poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, „Zapisz się” lub innego tego typu oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu otrzymywania informacji zawartych w newsletterze co obejmuje, w zależności od treści wyrażonej zgody, informacje handlowe dotyczące spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie/farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, JST, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa współpracujących z Operatorem. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newsletteru, a wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.


5. Dodatkowo usługa sklepu z Kontem Użytkownika umożliwia lub zapewnia dostęp Użytkownikowi do Usług świadczonych lub oferowanych przez spółki z Grupy INFOR PL wymienionych na stronie: https://zgody.infor.pl/polityka-prywatnosci.html na zasadach określonych w regulaminie danej usługi.


6. Użytkownik ma prawo korzystać ze sklepu wraz z Kontem Użytkownika w zakresie zgodnym z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


7. Użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich Usług oferowanych przez Operatora lub przez spółki z Grupy INFOR PL w ramach Konta Użytkownika, w zakresie zgodnym z ich treścią i postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminu świadczenia konkretnej usługi.


8. Użytkownik ma prawo korzystać ze sklepu wraz z Kontem Użytkownika pod warunkiem, że nie użyje ich do celów niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasadami współżycia społecznego.


9. Użytkownik ma prawo korzystać z Usług pod warunkiem, że nie użyje ich do celów niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminu świadczenia konkretnej Usługi i zasadami współżycia społecznego.


10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze sklepu wraz z Kontem Użytkownika w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia sklepu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora oraz spółek z Grupy INFOR PL.


11.Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, regulaminem świadczenia konkretnej Usługi, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia serwisów, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora oraz spółek z Grupy INFOR PL.


 

§ 4
Wymagania techniczne


1. Prawidłowe korzystanie ze sklepu wraz z Kontem Użytkownika oraz Usług świadczonych przez Operatora jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, oprogramowanie oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadać jeden z następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows, Linux, Chrome OS, Android oraz Apple iOS;
b) sprzęt winien mieć dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną i aktualną przeglądarką internetową na przykład takich jak: aktualna wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge,
c) przeglądarka internetowa wskazana powyżej musi akceptować pliki cookies,
d) posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


2. Do korzystania z ebooków dostępnych w sklepie potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie zainstalowane na komputerach stacjonarnych, laptopach, netbookach oraz innych urządzeniach mobilnych, w tym czytnikach elektronicznych takich jak: Amazon Kindle, Onyx, e-Cooler, Sony Reader 505, 700 i in. Pliki z treścią książki mogą mieć postać plików PDF, EPUB lub MOBI.


3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi sklepu z Kontem Użytkownika oraz oprogramowania niezbędnego dla Usług, jeżeli sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Użytkownika nie spełniają powyższych wymagań technicznych.


4. Użytkownik powinien zadbać o należyte zabezpieczenie sprzętu komputerowego wykorzystywanego do korzystania usługi sklepu wraz Kontem Użytkownika.


5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu wraz z Kontem Użytkownika wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników i osób trzecich.


6. Użytkownik nie może korzystać z usługi sklepu z Kontem Użytkownika w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć lub osłabić serwer Operatora.


7. Użytkownik nie może próbować uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do żadnych Usług, innych kont, systemów komputerowych ani sieci połączonych z dowolnym serwisem Operatora lub sklepem lub z dowolnymi Kontami Użytkownika lub Usługami, za pomocą włamywania, odgadywania haseł ani przy użyciu innych środków.


8. Operator dołoży starań by pomóc Użytkownikowi w trudnościach związanych z korzystaniem ze sklepu wraz z Kontem Użytkownika, co nie może być poczytywane za zobowiązanie Operatora do świadczenia wsparcia technicznego. W razie wystąpienia trudności związanych z korzystaniem ze sklepu oraz Konta Użytkownika, Użytkownik może kontaktować się z Operatorem za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta: wysyłając wiadomość na adres e-mail: bok@infor.pl lub za pomocą numeru telefonu 801 626 666 lub 22 761 30 30.


9. W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, Operator postara się udzielić odpowiedzi w tej samej formie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania zapytania.


10. Jeżeli Użytkownik wykryje nieprawidłowość w funkcjonowaniu sklepu oraz Konta Użytkownika jest zobowiązany do jej zgłoszenia na adres e-mail: bok@infor.pl lub za pomocą numeru telefonu 801 626 666 lub 22 761 30 30. Operator jest uprawniony do uznania, że zgłaszane zdarzenie nie stanowi nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu i Konta Użytkownika.


11. W przypadku awarii sklepu oraz Konta Użytkownika lub konieczności dokonania zmian, ulepszeń lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych, Operator zastrzega na swoją rzecz prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu sklepu z Kontem Użytkownika.


12. Operator dołoży wszelkich starań, aby planowane przerwy techniczne związane z przerwą w funkcjonowaniu sklepu lub Konta Użytkownika odbywały się w nocy, między godziną 2:00 a 6:00.


13. Operator korzysta z pamięci podręcznej przeglądarki Użytkownika i wykorzystuje pliki cookie „Persistent First Party Cookies” (tzw. cookies stałe) oraz sesję w celu zapamiętywania wyborów, których dokonał Użytkownik, w tym w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu). Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Operator informuje, że Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak ograniczenie to może wpłynąć na niektóre funkcjonalności sklepu. Więcej informacji o plikach cookies dostępne w Polityce Cookies Grupy INFOR PL.


 

§ 5
Dane uwierzytelniające i odpowiedzialność


1. Dostęp do sklepu z Kontem Użytkownika jest możliwy po zalogowaniu. Zalogowanie w sklepie, wiąże się z uzyskaniem dostępu do Konta Użytkownika, które odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Operatora loginu i hasła, podanych w toku składania zamówienia lub loginu i hasła pierwszego logowania wygenerowanych przez system Operatora podczas składania zamówienia. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonej usługi, sklep przy pierwszym logowaniu wymusza na Użytkowniku zmianę hasła, a w przypadku loginu pierwszego logowania wygenerowanego przez system Operatora – także zmianę tego loginu. Jeżeli hasło tymczasowe do sklepu nie zostało zdefiniowane przez Użytkownika w toku składania zamówienia, co jest możliwe w formularzu zamówienia, jest ono mu przesyłane razem z potwierdzeniem zawarcia umowy.


2. Użytkownik może również samodzielnie ustalić login i hasło, które będą wykorzystywane jako dane uwierzytelniające, umożliwiające dostęp do sklepu z Kontem Użytkownika, który jest również właściwy dla Konta Użytkownika, w przypadku zamówienia na usługi Spółek grupy INFOR PL. W przypadku gdy Użytkownik korzystał już z usług spółek Grupy INFOR PL, login i hasło do sklepu jest zgodne z tym, co Użytkownik ustalił zamawiając ww. usługi. W przypadku uprzedniego zamówienia składanego przez Telesprzedaż, login i hasło pierwszego logowania generowane są przez system Operatora i przekazywane Użytkownikowi w formie elektronicznej wraz potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. W każdym przypadku Użytkownik otrzymuje powiadomienie e-mail dotyczące przyjęcia zamówienia oraz powinien zmienić hasło pierwszego logowania, w tym przestrzegając zasad opisanych w ust. 3 poniżej.


3. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych i informacji zgromadzonych w sklepie i na Koncie Użytkownika, rekomendowane jest by hasło dostępu spełniało co najmniej poniższe wymagania:

a) hasło nie powinno być krótsze niż 8 znaków;
b) hasło powinno zawierać minimum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę lub znak specjalny;
c) hasło nie powinno być takie samo jak identyfikator (login);
d) hasło powinno być zmieniane w miarę możliwości nie rzadziej niż co 30 dni oraz niezwłocznie w razie wystąpienia ryzyka, że dostęp do niego uzyskała osoba niepowołana lub nieupoważniona;
e) hasło nie powinno zawierać oczywistych ciągów znaków, typu „1234”, „qwerty”, „hasło”, a ponadto zalecane jest unikanie stosowania haseł, które są wyrazami słownikowymi;
f) hasło powinno być okresowo zmieniane przez Użytkownika (np. raz na trzy miesiące oraz w każdym przypadku, kiedy Użytkownik podejrzewa, że osoba trzecia mogła je poznać);
g) hasło powinno być unikalne, tj. inne, niż stosowane przez Użytkownika w innych miejscach (kontach, witrynach, itp.).


4. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu w poufności. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego identyfikatora (loginu).


5. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o każdorazowym nieuprawnionym użyciu jego indywidualnego identyfikatora (loginu) i o każdym innym naruszeniu zabezpieczeń.


6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania hasła lub identyfikatora (loginu) Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, za jego wiedzą lub bez niej. Jednak Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez Operatora lub inne podmioty na skutek użycia hasła lub identyfikatora (loginu) Użytkownika przez osoby trzecie.


7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzanych danych i informacji w sklepie. Wprowadzając dane i informacje w sklepie, Użytkownik gwarantuje ich poprawność, integralność i prawdziwość.


8. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu, hasła oraz innych danych go dotyczących przed dostępem osób nieuprawnionych.


 

§ 6
Czas świadczenia usługi sklepu wraz z Kontem Użytkownika


1. Usługa sklepu wraz z Kontem Użytkownika, objęta niniejszym Regulaminem, świadczona jest od momentu dokonania rejestracji w sklepie przez Użytkownika, aż do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy, która była przedmiotem zamówienia, tj. do momentu usunięcia Konta Użytkownika lub jego wyrejestrowania przez Operatora.


2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania ze sklepu wraz z Kontem Użytkownika, gdy nie korzysta z Usługi, do której dostęp jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem tego konta, lub wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu, lub regulaminu Usługi, którą zamówił. Użytkownik nie może zrezygnować z usługi sklepu z Kontem Użytkownika, jeśli Usługa realizowana na rzecz Użytkownika jest wykonywana przez Operatora przy jego wykorzystaniu.


3. Wypowiedzenie usługi sklepu z Kontem Użytkownika odbywa się poprzez usunięcie lub wyrejestrowanie ze sklepu. Aby usunąć lub wyrejestrować konto w sklepie Użytkownik powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: bok@infor.pl lub numerem telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 30. Użytkownik może także w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania e-maili przesyłanych w ramach usługi newslettera, wywołując link dezaktywujący umieszczony w każdej z wiadomości, bądź wysyłając e-mail pod adresem e-mail: bok@infor.pl z prośbą o wykreślenie z listy wysyłkowej.


4. Operator może zawiesić świadczenie usługi sklepu wraz z Kontem Użytkownika, zablokować usługę sklepu z Kontem Użytkownika lub usunąć ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Umowy, w szczególności gdy Użytkownik:

a) wprowadza w sklepie i Koncie Użytkownika niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich informacje i dane, w szczególności gdy Użytkownik podszywa się pod osobę trzecią celem narażenia jej dóbr osobistych lub przywłaszczenia jej tożsamości na potrzeby oszustwa;
b) dopuści się za pośrednictwem sklepu, Konta Użytkownika naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
c) naruszy zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym Regulaminie;
d) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia sklepu i Konta Użytkownika lub godzące w dobre imię Operatora.


5. Niezależnie od powyższego Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania usługi sklepu z Kontem Użytkownika i skasowania konta wraz z całą zawartością, jeżeli Użytkownik nie logował się na utworzone w ramach tej usługi konto przez okres co najmniej 12 miesięcy. Przed usunięciem takiej usługi sklepu z Kontem Użytkownika, Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany przez Operatora o zaprzestaniu jej udostępniania.


6. Operator nie udziela żadnej gwarancji nieprzerwanej dostępności sklepu wraz z Kontem Użytkownika ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe na skutek ewentualnej niedostępności. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody wynikłe na skutek zmian wprowadzonych w treści konta sklepu oraz Konta Użytkownika.


 

§ 7
Warunki zawarcia umowy sprzedaży, przedłużenie, autoodnowienie


1. Zawarcie Umowy między Użytkownikiem, a Operatorem następuje po uprzednim wypełnieniu przez Użytkownika zamówienia za pomocą formularza rejestracyjnego i złożeniu zamówienia w sklepie.


2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli zawarcia Umowy (oferta).


3. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili otrzymania przez Użytkownika e-maila z potwierdzeniem otrzymania zamówienia a następnie przyjęcia do realizacji (przyjęcie oferty). Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Operatora Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika, która zawiera co najmniej oświadczenia Operatora o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Użytkownikiem, a Operatorem. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia, Użytkownik proszony jest o sprawdzenie zakładki "spam" w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mailowym bok@infor.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 30.


4. W wyjątkowych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem dostępności towaru w sklepie, sklep może nie przyjąć zamówienia lub odstąpić od zawartej umowy, w terminie trzech dni roboczych od złożenia zamówienia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.


5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie sklepu, a przypadku Umowy licencyjnej również regulaminu zamówionej Usługi w ramach formularza zamówienia (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu.


6. Operator może przed zakończeniem Umowy licencyjnej przedstawić Użytkownikowi ofertę na przedłużenie abonamentu posiadanej usługi w ramach kanałów komunikacji elektronicznej z Użytkownikiem.


7. W szczególnych przypadkach, za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażoną w formularzu zamówienia, w przypadku Umów licencyjnych na produkty, które są zawierane na czas określony (np. dostęp do specjalistycznych serwisów) umowa może zostać automatycznie przedłużona na kolejny okres abonamentowy (dalej, „autoodnowienie”).


8. Autoodnowienie polega na tym, iż po upływie okresu obowiązywania Umowy, bez składania przez Strony żadnych dodatkowych oświadczeń:

a) dochodzi do zawarcia kolejnej Umowy na czas określony, równy czasowi obowiązywania dotychczasowej umowy (autoodnowienie na czas określony), albo
b) dochodzi do zawarcia Umowy na czas nieokreślony (autoodnowienie na czas nieokreślony)
przy czym w obydwu wypadkach wszystkie postanowienia dotychczasowej Umowy (poza okresem obowiązywania) pozostają bez zmian.


9. Zgoda Użytkownika może być cofnięta najdalej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. W tym samym terminie cofnąć wolę autoodnowienia może także Operator, z ważnych przyczyn uzasadnionych planem sprzedaży.


10. Raz wyrażona zgoda Użytkownika na autoodnowienie na czas określony jest podstawą do nieograniczonej liczby autoodnowień, o ile spełnione są pozostałe warunki autoodnowienia.


11. Umowy na produkty abonamentowe dostępne w sklepie zawierane są na czas wskazany w zamówieniu, z zastrzeżeniem uprawnienia do ich autoodnowienia w przypadkach określonych wyżej.


 

§ 8
Terminy, sposoby płatności i dostawa


1. Użytkownik jest zobowiązany do płatności wynagrodzenia jednorazowo („Płatność Jednorazowa”).


2. W przypadku płatności jednorazowej Użytkownik w zamówieniu może wybrać:

a) opcję płatności tradycyjnej („przelew tradycyjny”), w wyniku której Użytkownik dokonuje płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęci zamówienia (zawarcia umowy);
b) jedną z opcji płatności za pośrednictwem PayU („Płatność PayU”), w tym z wykorzystaniem przelewu elektronicznego, karty płatniczej (w tym: kredytowej) lub platform banków, w tym Blik, które odbywają się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Do której do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu. W zakresie płatności, usługodawcą Użytkownika jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań;
c) opcję płatności w momencie odbioru produktu („za pobraniem”), w wyniku której Użytkownik dokonuje płatności przy odbiorze przesyłki listonoszowi lub kurierowi doręczającemu przesyłkę.


3. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika potrzeby wystawienia faktury VAT, Operator dostarczy Użytkownikowi fakturę w formie elektronicznej.


4. Dostawa produktu do Użytkownika jest odpłatna, chyba że Umowa lub Regulamin Usługi stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Użytkownikowi na stronach sklepu oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową.


5. W przypadku zamówienia prenumeraty:

a) wysyłka zostanie uruchomiona po zawarciu Umowy, zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie;
b) prenumerata zostanie dostarczona za pośrednictwem Poczty Polskiej;
c) Użytkownik nie ponosi kosztu dostawy.


6. W przypadku zamówienia publikacji książkowych, wydawnictw jednorazowych, treści cyfrowych utrwalonych na trwałym nośniku lub pojedynczych wydań czasopism wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności.


7. W przypadku zamówienia usługi dostępu do serwisów internetowych Operatora, Użytkownik otrzymuje kod dostępu drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila, od razu, chyba że co innego wynika z umowy sprzedaży lub niniejszego Regulaminu.


8. W przypadku zamówienia treści cyfrowej nie utrwalonej na trwałym nośniku (a więc e-booków, możliwości załadowania programów komputerowych itd.), zamówione produkty są dostępne w panelu sklepu wraz z Kontem Użytkownika i przesyłane droga elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila, od razu, chyba że co innego wynika z umowy sprzedaży lub niniejszego Regulaminu.


9. Operator – w przypadku Użytkowników, będących Konsumentami - zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostarczenia usług opisanych w ust 7 i 8 niniejszego paragrafu do czasu upływu okresu uprawniającego takiego Użytkownika do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w § 9 Regulaminu.


10. Miejscem spełnienia świadczenia w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, jest wskazane przez Użytkownika miejsce dostawy. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8, jest nim siedziba Operatora.


11. Operator nie realizuje z poziomu sklepu zamówień zagranicznych.


12. Operator nie przechowuje danych wprowadzanych przez Użytkownika na platformie umożliwiającej Płatność PayU (dane te przekazywane są do PayU i to PayU jest ich administratorem).


 

§ 9
Odstąpienie od umowy sprzedaży


1. Przepisy paragrafu niniejszego stosuje się wyłącznie do umów, w których Użytkownikiem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zawierająca z Operatorem umowę związaną z jej działalnością gospodarcza, ale niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności z przedmiotem wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „konsument”).


2. Z zastrzeżeniem ust 1, konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.


3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. dla umowy sprzedaży pojedynczej publikacji) - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
i) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - części rzeczy,
ii) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony (np. dla umów o prenumeratę) - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b) dla pozostałych umów (np. dla umów sprzedaży dostępu do serwisów internetowych lub zamówienia publikacji typu e-book) - od dnia zawarcia umowy.


4. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając do Operatora jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail: bok@infor.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


5. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczoną cenę; zwrotowi ulega także koszt doręczenia rzeczy do Użytkownika, ale tylko do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego w sklepie. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Użytkownik. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


6. Wraz z produktem Użytkownik proszony jest o odesłanie dokumentu płatniczego (paragon, faktura VAT, faktura pro forma).


7. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odsyłanym produktem Użytkownik winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego produktu.


8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


9. Zamawiając usługę na treści cyfrowe (np. dostęp do serwisu), Użytkownik może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Przyjęcie powyższego żądania jest w toku zamówienia potwierdzane przez Operatora. W takim przypadku, po odstąpieniu od umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.


10. Zamawiając dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, (np. ebooki, programy komputerowe do ściągnięcia, streaming), użytkownik może zażądać rozpoczęcia ich dostarczania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże, spowoduje to utratę prawa do odstąpienia od umowy.


11. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi także w odniesieniu do pozostałych umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


 

§ 10
Promocje


1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.


2. Przeprowadzane przez Operator akcje promocyjne nie podlegają łączeniu, oraz wybrane promocje mogą wykluczać obowiązywanie innych promocji. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.


3. Operator może organizować akcje promocyjne, zarówno przed zawarciem Umowy, jak i trakcie jej obowiązywania,, np. w postaci:

a) bezpłatnego czasowego dostępu do produktu na warunkach określonych każdorazowo w ofercie promocyjnej;
b) rabatu na produkt, polegającego na obniżeniu ceny produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na karcie produktowej;
c) rabatu indywidualnego - obniżającemu ceny produktów konkretnemu klientowi lub grupie klientów.


4. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego wartościowego, posiadania Konta Użytkownika lub przynależności do konkretnej grupy klientów, na warunkach zawartych w odrębnym regulaminie lub warunkach danej promocji.


5. Z promocji mogą być wykluczone również pojedyncze tytuły lub grupy produktowe - informacja o niepodleganiu promocjom zawarta jest w ofercie, opisie produktu lub w regulaminie promocji.


6. W przypadku promocji warunkowanych minimalną wartością zamówienia, za próg spełnienia warunku przyjmowana jest wartość produktów dodanych do koszyka, bez kosztów dostawy i płatności.


 

§ 11
Ochrona danych osobowych – Obsługa Konta Użytkownika


1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO zgromadzonych w związku z Usługą, w tym obsługą Konta Użytkownika jest Operator.


2. Kontakt z Operatorem możliwy jest:

a) za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa (z dopiskiem „Dane osobowe”);
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta: adres e-mail: bok@infor.pl, numer telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 30;
c) za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@infor.pl.


3. Operator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

a) jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Usług we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):
i) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia, logowania do Konta Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przez cały okres realizacji Usług, usługi sklepu wraz z Kontem Użytkownika;
ii) realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, czy innych zobowiązań publicznoprawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z tymi przepisami), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa;
iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (bądź ich zabezpieczenia) mogącymi mieć związek Usługą, prowadzenia bieżących kontaktów w sprawie Umowy/Usługi/sklepu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymywania relacji biznesowych, dokonania właściwej identyfikacji Użytkownika – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesu Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
iv) otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem (na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody;
v) otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora lub tych podmiotów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej).
b) jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z usług w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):
i) w celu realizacji umowy, której stroną jest firma, którą Użytkownik reprezentuje (np. dokonuje odbioru zamówienia, prowadzi w imieniu tej firmy kontakty), a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora jako strony umowy zawieranej z firmą, którą Użytkownik reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
ii) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zawartą umową lub Usługą, prowadzenia bieżących kontaktów w sprawie umowy/Usługi/Serwisu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymywania relacji biznesowych, dokonania właściwej identyfikacji reprezentantów Użytkownika – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesy Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
iii) otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem (na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody;
iv) otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora lub tych podmiotów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej).


4. Operator ma prawo, na podstawie zawartej umowy z kontrahentem Opineo.pl, wysyłać do Użytkowników dokonujących zakupów w sklepie, ankiet satysfakcji z obsługi klienta i dokonanych zakupów. Prawnie uzasadniony interes Operatora stanowi właściwą podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie zapytania o satysfakcję z obsługi klienta oraz zakupionych produktów. Prawnie uzasadniony interes Administratora rozumiany jest jako zapewnienie świadczenia usług oraz produktów na odpowiednim poziomie oraz dbałość o jakość sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust .1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora).


5. Podanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest niezbędne do dokonania rejestracji Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi newslettera, a tym samym zawarcia umowy z Operatorem w zakresie świadczonych usług. W przypadku innych Usług Operator może przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania tres´ci, zmiany lub rozwia?zania stosunku prawnego, jak też ze względu na właściwość´ s´wiadczonej Usługi lub sposo´b jej rozliczenia.


6. Operator wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w pkt 5 powyżej, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie takich danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług z Operatorem, a tym samym do korzystania z Usług. Odmowa podania tych danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Operatora. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i brak ich podania nie uniemożliwia skorzystania z Usługi.


7. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane podmiotom z Grupy INFOR PL (INFOR IT Sp. z o.o., KRS: 0000331240) oraz mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Operatora (np. hostingodawcy, podmiotom zapewniającym obsługę IT, księgową, obsługę komunikacji z Użytkownikiem, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym, podatkowym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi wsparcia w wysyłce newslettera, informacji handlowych, telesprzedaży, podmiotom wspierającym pozyskiwanie opinii o świadczonych usługach) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja, sądy, Urząd Skarbowy, inne organy publiczne, np. przeprowadzające kontrole u Operatora).


8. Dodatkowo, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie tego żądać, Operator może udostępniać dane osobowe Użytkownika również innym podmiotom wskazanym przez Użytkownika, w tym kontrahentom Operatora. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez dalej wymienione podmioty, w przypadku wyrażenia zgody na ich wykorzystanie w celach marketingowych przez partnerów Operatora - świadczącym usługi lub oferującym produkty z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka,. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń) lub ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, ujawnienie danych adresowych kurierom czy Poczcie Polskiej w celu doręczenia przesyłki).


9. Dokonując płatności za Usługi płatne Użytkownik zostaje przekierowany na zewnętrzną stronę www, na której podaje dane płatności (np. dane karty płatniczej, kod BLIK, itp.), w celu obsługi płatności – tj. do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Operator nie zbiera ani nie przechowuje takich danych. W przypadku korzystania z metod płatności on-line Operator otrzymuje od operatora płatności (PayU S.A.) informację o pomyślnie opłaconym zamówieniu lub o niepowodzeniu w jego opłaceniu. W przypadku płatności on-line PayU S.A. przekazuje Operatorowi informację zawierającą: identyfikator płatności (token) lub 4 ostatnie cyfry karty płatniczej, jaka była wykorzystana do przeprowadzenia płatności (wyłącznie w celu umożliwienia identyfikacji płatności).


10. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Operator zadba o podstawę prawną takiego przekazania danych (np. zawarta umowa zawierająca standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską) oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np. z:

a) działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+),
b) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat,
c) wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).


11. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


12. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na profilowanie oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.


13. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155


 

§ 12
Pliki cookies


1. W celu zapewnienia maksymalnej wygody Użytkowników przy korzystaniu ze sklepu z Kontem Użytkownika (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), sklep wykorzystuje pliki cookies.


2. Informacje zawarte w plikach cookies są administrowane przez Operatora. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, a także do realizacji prawnie uzasadnionych interesów, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w następujących celach:

a) zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego dla Użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania strony sklepu;
b) dostosowania strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętania wprowadzanych przez Usługobiorcę danych związanych z korzystaniem ze sklepu, np. wyboru dotyczącego zapisywania cookies w urządzeniu Użytkownika czy też zapamiętywania hasła (podtrzymanie zalogowanego Użytkownika);
c) prowadzenia analiz statystycznych dotyczących Użytkownika i odwiedzających sklep, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej,
d) reklamy i promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem sklepu.


3. Użytkownik ma prawo zrezygnować ze zbierania cookies, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Użytkownik korzysta, logując się do sklepu, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.


4. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików cookies, w treści, w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.


5. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia dotyczących Użytkownika danych, zgromadzonych przez Operatora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).


6. Operator może automatycznie zbierać dane osobowe dotyczące wizyty w sklepie, jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Adres IP nie zawsze będzie stanowił dane osobowe, tj. nie zawsze Operator będzie mógł powiązać adres IP z Użytkownikiem. W przypadku identyfikacji Użytkownika za pomocą adres IP, Operator stosuje wszelkie znane mu i obowiązujące w organizacji zasady ochrony danych osobowych. Więcej informacji dotyczących wykorzystania technologii cookies znajduje się w Polityce Cookies Grupy INFOR PL


 

§ 13
Ochrona danych osobowych – usługa Jednej Rejestracji do wszystkich serwisów


1. W przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, do korzystania z usługi sklepu z Kontem Użytkownika konieczne jest zalogowanie się na platformie znajdującej się pod adresem: sklep.infor.pl. Zalogowania się wymaga także korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Usługodawcę w innych witrynach, lecz operowanych przez Operatora (domeny lub subdomeny, za pośrednictwem których Operator świadczy usługi drogą elektroniczną). W tym celu Operator zapewnia Użytkownikowi usługę Jednej Rejestracji.


2. Usługa Jednej Rejestracji polega na tym, że pomyślne przejście procedury rejestracji w sklepie z Kontem Użytkownika pozwala na wykorzystanie tego identyfikatora (loginu) i hasła we wszystkich innych serwisach oferowanych przez Operatora. Jeżeli zaś Użytkownik korzystał już w innym serwisie z usług Operatora świadczonych elektronicznie i wymagających logowania oraz za pośrednictwem tego serwisu założył konto, nie musi on przechodzić procedury założenia konta w sklepie z Kontem Użytkownika, lecz wykorzystuje dane logowania, które już posiada. W takich sytuacjach postanowienia §3 stosuje się odpowiednio.


3. Usługa Jednej Rejestracji dotyczy następujących serwisów wymienionych na stronie: https://zgody.infor.pl/polityka-prywatnosci.html


4. W każdym przypadku samodzielnego założenia konta, Użytkownik podaje wyłącznie minimalne dane potrzebne do założenia konta (tj. adres e-mail będący loginem oraz hasło). W przypadku konkretnych usług świadczonych za pośrednictwem konkretnych serwisów, o których mowa w ust. 3 powyżej, Operator ze względu na rodzaj świadczonej usługi lub charakter jej rozliczenia może poprosić o podanie dodatkowych danych, które Użytkownik powinien wprowadzić do swojego konta.


5. Podczas logowania w sklepie z wykorzystaniem już posiadanych danych logowania i braku konieczności rejestracji, Użytkownik musi zatwierdzić niniejszy Regulamin, aby potwierdzić zapoznanie się zasadami funkcjonowania Jednej Rejestracji.


 

§ 14
Ochrona własności intelektualnej


1. Zarówno sam sklep, jak i poszczególne elementy sklepu z Kontem Użytkownika, znaki towarowe i inne zawarte w niej oznaczenia i treści, są przedmiotem ochrony wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 776).


2. Użytkownik może korzystać ze sklepu z Kontem Użytkownika i zawartych na nich treści wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia sklepu i Konta Użytkownika, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora oraz spółek z Grupy INFOR PL.


3. Użytkownik nie może zbywać ani udostępniać dostępu do sklepu i Konta Użytkownika na rzecz podmiotów trzecich. Użytkownik nie ma prawa do publicznego rozpowszechniania ani komercyjnego oferowania dostępu do sklepu i Konta Użytkownika.


4. W przypadku m.in.: (1) wystąpienia przez osobę trzecią, w tym organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, z roszczeniem przeciwko Operatorowi z tytułu naruszenia praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa, lub (2) wszczęcia postępowania (w tym karnego lub administracyjnego), w związku ze sposobem korzystania z usług świadczonych za pomocą sklepu i Konta Użytkownika przez Użytkownika, w tym w związku z treściami przez niego udostępnianymi; w zakresie, za który zgodnie z niniejszym Regulaminem odpowiedzialność ponosi Użytkownik, Użytkownik zwolni Operatora z obowiązku zaspokojenia takiego roszczenia, a także pokryje wszelkie szkody, które Operator poniesie w związku z takim roszczeniem, pozwem lub postępowaniem, w tym prawomocnie orzeczone koszty postępowania i obsługi prawnej oraz równowartości odszkodowania, nałożonych kar lub grzywien lub koszty wykonania ostatecznych decyzji administracyjnych przez Operatora. W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o takich roszczeniach czy postępowaniach, Operator niezwłocznie powiadomi o nich Użytkownika i umożliwi mu – zgodnie z przepisami prawa – przystąpienie do postępowania w celu obrony swoich praw. Użytkownik zobowiązuje się zaś za każdym razem przystąpić do takiego postępowania na zawiadomienie Operatora.


 

§ 15
Reklamacje


1. Operator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.


2. Reklamacje w zakresie świadczonych przez Operatora usługi sklepu wraz z Kontem Użytkownika można składać pod adresem e-mail: bok@infor.pl lub numerem telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 30.


3. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy zawrzeć opis problemu lub zdarzenia, będącego podstawą reklamacji.


4. Operator może poprosić Użytkownika o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji.


5. Reklamacje złożone przez Użytkowników zostaną rozpatrzone przez Operatora, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości oraz rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.


6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Operator podejmie działania wskazane przez Użytkownika w reklamacji lub inne wynikające z właściwych przepisów prawa.


7. Odpowiedz na reklamacje Operator przekazuje w formie w jakiej otrzymał reklamacje.


8. Brak odpowiedzi na reklamacje w terminie wskazanym w ust 5 powyżej, oznacza uznanie reklamacji.


 

§ 16
Postanowienia końcowe


1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa stosuje się odpowiednio.


2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym oraz związanych ze zmianą zasad sprzedaży.


3. Operator zamieści informację o zmianie Regulaminu w sklepie oraz poinformuje bezpośrednio Użytkowników będących stroną Umów licencyjnych o jego zmianie wysyłając do nich wiadomość e-mail na wskazanych przez nich adres poczty elektronicznej lub przez zamieszczenie informacji bezpośrednio w Koncie Użytkownika.


4. Operator ma prawo do zmiany treści i postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.


5. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia Umowy zawartej w oparciu o akceptację niniejszego Regulaminu w ciągu 14 dni od przedstawienia zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.


6. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.


7. Operator nie zapewnia usług posprzedażnych.


8. Operator nie zapewnia możliwości skorzystania przez Użytkowników z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


9. Regulamin obowiązuje od dnia 11.04.2023 r.
Załącznik 1 : WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: INFOR PL S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa; bok@infor.pl
- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi
- Data zawarcia umowy/odbioru
- Imię i nazwisko konsumenta(- ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data


Poprzednie wersje regulaminu sklepu:

Regulamin obowiązujący od 12.04.2018 do 10.04.2023
Regulamin obowiązujący od 07.09.2017 do 11.04.2018
Regulamin obowiązujący od 03.03.2017 do 06.09.2017
Regulamin obowiązujący do 02.03.2017