Baza wiedzy

Wymagania BHP - okulary dla pracownika pracującego przy komputerze

piątek, 02 czerwca 2023


Pracodawca powinien zapewnić okulary korygujące wzrok pracownikom pracującym przy monitorach ekranowych. Obowiązek refundacji powstaje wtedy, gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania przez pracownika okularów podczas pracy przy monitorze. Sam fakt, że pracownik posiada wadę wzroku, nie uprawnia go jednak do refundacji zakupu okularów. Obowiązek zapewnienia okularów korekcyjnych dotyczy tylko pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Czytaj więcej »

Fundacja rodzinna - jaki rodzaj działalności gospodarczej może wykonywać?

środa, 31 maja 2023


Celem ustawy o fundacji rodzinnej jest przede wszystkim umocnienie, a także rozbudowanie narzędzi prawnych umożliwiających przeprowadzenie procesu sukcesji poprzez dodanie do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej - powszechnie już znanej w Europie Zachodniej. Ma to przyczynić się do gromadzenia rodzinnego majątku, a co za tym idzie, zatrzymać kapitał w kraju na kolejne pokolenia oraz zwiększyć potencjał krajowych inwestycji.

Czytaj więcej »

Gospodarka finansowa w CUW

poniedziałek, 29 maja 2023


Gospodarka finansowa w centrach usług wspólnych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 6a ustawy o samorządzie powiatowym oraz w jednostkach obsługiwanych przez CUW powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. W tym celu każda jednostka powinna posiadać instrukcję określającą sporządzanie, przyjmowanie, obieg i kontrolę dowodów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych.

Czytaj więcej »

Urlop rodzicielski – kiedy i na jakich zasadach może być udzielony?

czwartek, 25 maja 2023


Nowelizacja Kodeksu pracy wdrożyła m.in. dyrektywę unijną w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Zmiany objęły m.in. zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego. Nowe przepisy obowiązują od 26 kwietnia 2023 r.

Czytaj więcej »

Zasady składania oświadczeń i wniosków wpływających na wysokość zaliczki podatkowej

wtorek, 23 maja 2023


Od 1 stycznia 2023 r. w ustawie o PIT doprecyzowano formę, w jakiej oświadczenie czy wniosek, które wpływają na obliczenie zaliczki na podatek, mogą zostać złożone przez podatnika. Obecnie ustawa o PIT określa, że podatnik składa płatnikowi na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki. Zatem to płatnik określa obowiązujące w podmiocie zasady składania tych dokumentów przez podatników. Forma może być zarówno pisemna, jak i elektroniczna.

Czytaj więcej »

Oznaczanie faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”

poniedziałek, 22 maja 2023


Z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT wynika obowiązek wskazywania na niektórych fakturach wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”. Oznaczenie to stanowi informację dla nabywcy, że dana faktura, z uwagi na przedmiot transakcji oraz kwotę, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Czytaj więcej »

Zróżnicowanie wynagrodzeń a dyskryminacja

piątek, 19 maja 2023


Wiele kontrowersji w praktyce budzi problem różnicowania wynagrodzeń. W przypadku różnicowania przez pracodawcę wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, pracodawca powinien móc udowodnić, że kierował się obiektywnymi powodami (wyrok SN z 22 lutego 2007 r., I PK 242/06, OSNP 2008/7–8/98).

Czytaj więcej »

Wypowiedzenie umowy o pracę - specjalna procedura przy zwolnieniach grupowych

środa, 17 maja 2023


Szczególne regulacje dotyczące wypowiadania umów o pracę są zawarte w przepisach ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych).

Czytaj więcej »

Rozdziały klasyfikacji budżetowej

poniedziałek, 15 maja 2023


Klasyfikację rozdziałów stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Rozdziały klasyfikacji budżetowej są poszerzeniem klasyfikacji działowej, a ich symbole cyfrowe składają się z pięciu cyfr. Pierwsze trzy cyfry stanowią powtórzenie symbolu cyfrowego działu. Rozdziały klasyfikacji budżetowej odpowiadają m.in. określonym zadaniom budżetowym.

Czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym a zasady poruszania się pieszych

środa, 10 maja 2023


Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2021 r., zmodyfikowała m.in. zasady poruszania się pieszych. Zgodnie z nowymi przepisami zarówno pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, jak i pieszy wchodzący na to przejście mają pierwszeństwo przed pojazdem. W przypadku pieszego, który dopiero wchodzi na przejście, przewidziano jednak wyjątek: pierwszeństwo nie przysługuje mu przed tramwajem.

Czytaj więcej »