Baza wiedzy

Rodzaje biur rachunkowych – kryteria podziału

poniedziałek, 15 lipca 2024

Biura rachunkowe różnią się między sobą wielkością, zasięgiem działania, specjalizacją, sposobem realizacji swoich zadań. Każdy sposób organizacji firmy księgowej może być bardziej odpowiedni dla określonych grup klientów, natomiast dla innych będzie zdecydowanie mniej atrakcyjny. Z tego względu możemy podzielić biura według takich kryteriów, jak wielkość biura, liczba specjalistów w zespole, specjalizacje, stacjonarne i online oraz księgowość prowadzona przez bank.

Czytaj więcej »

Workation – nowoczesne podejście do pracy zdalnej z innego kraju

czwartek, 11 lipca 2024

Workation – oznaczające w wolnym tłumaczeniu połączenie pracy zdalnej z wypoczynkiem w innym kraju – staje się coraz popularniejszą formą wykonywania pracy. Jego wdrożenie wymaga jednak dokładnego planowania i koordynacji, zwłaszcza w obszarze prawa pracy i ubezpieczenia społecznego. Dlatego też warto wiedzieć o kilku zasadach, zanim zaoferuje się pracownikom taką możliwość.

Czytaj więcej »

Rodzaje przychodów osiąganych przez cudzoziemców i koszty ich uzyskania

środa, 10 lipca 2024

Obywatele Ukrainy przyjeżdżający do Polski w celach zarobkowych najczęściej otrzymują wynagrodzenia z: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego, umowy z przeniesieniem praw autorskich, tytułu pełnienia funkcji członka zarządu czy członka rady nadzorczej.

Czytaj więcej »

Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców

poniedziałek, 08 lipca 2024

Typową sytuacją jest wykonywanie przez jednego pracownika pracy na rzecz jednego pracodawcy. W praktyce nie można jednak wykluczyć, że pracownik będzie zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców (zakładając, że pracownik nie jest objęty zakazem konkurencji w trakcie zatrudnienia).

Czytaj więcej »

Sporządzanie umowy o pracę z cudzoziemcem

czwartek, 04 lipca 2024

Zgodnie z przepisami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykonywaniu obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz umowa ma być wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej »

Zasady rachunkowości obowiązujące w jednostkach oświatowych

wtorek, 02 lipca 2024

Zakres rachunkowości jednostek oświatowych określony został w art. 4 u.rach.: jednostki sektora finansów publicznych, w tym szkoły i placówki oświatowe obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Czytaj więcej »

Praca zdalna – obowiązki dokumentacyjne pracodawcy. Umowa o pracę

czwartek, 27 czerwca 2024

W razie uzgodnienia wykonywania pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę (innego dokumentu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy) lub w trakcie zatrudnienia jej treść musi to odzwierciedlać. W tym drugim przypadku zmiana umowy o pracę nie musi mieć formy pisemnej, ponieważ art. 6719 § 2 zd. 2 Kodeksu pracy wyłącza stosowanie art. 29 § 4 Kodeksu pracy, który stawia taki wymóg.

Czytaj więcej »

Urlop na żądanie – zasady udzielania i termin zgłoszenia żądania

poniedziałek, 24 czerwca 2024

Pracodawca zobowiązany jest udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Zgodnie z dość powszechnie panującą opinią, powyższa regulacja w sposób bezwzględny obliguje pracodawcę do udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika, niezależnie od okoliczności. Nie jest to jednak prawdą, tym bardziej że pracownik nie jest stroną ostatecznie decydującą w sprawie udzielenia urlopu w terminie przez siebie wskazanym.

Czytaj więcej »

Kogo dotyczy ustawa o ochronie sygnalistów?

czwartek, 20 czerwca 2024

Do 24 września 2024 r. pracodawcy, zarówno z sektora prywatnego, jak również publicznego będą musieli wdrożyć nowe regulacje dotyczące ochrony sygnalistów. Ustawa wprowadza próg zatrudnienia, po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobowiązany wprowadzić w firmie procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i zapewnić sygnalistom przewidzianą przepisami ochronę.

Czytaj więcej »

Sygnalista w biurze rachunkowym – co warto wiedzieć?

środa, 19 czerwca 2024

Biura rachunkowe – niezależnie od liczby zatrudnianych osób – będą zobowiązane do wdrożenia przepisów ustawy o ochronie sygnalistów. To nowe obowiązki, których zaniedbanie może wiązać się z sankcjami. Istotne będzie opracowanie procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i precyzyjne określenie zasad ich przyjmowania.

Czytaj więcej »