Baza wiedzy

Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku finansowego

piątek, 01 marca 2024

Każda jednostka jest zobowiązana do dokonania wielu czynności zamykających rok obrotowy, aby w sposób jasny i rzetelny przedstawić sytuację finansową i majątkową w sprawozdaniu finansowym. Chodzi o czynności związane z zamknięciem kont wynikowych mające na celu ustalenie wielkości wyniku finansowego.

Czytaj więcej »

Obowiązki akcyzowe wytwórców energii elektrycznej

środa, 28 lutego 2024

W przypadku wytwórców energii elektrycznej należy pamiętać, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju. Za nabywcę końcowego uznaje się podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną, który to podmiot nie jest pośrednikiem o charakterze giełdowym albo maklerskim w obrocie energią elektryczną.

Czytaj więcej »

Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestoju

poniedziałek, 26 lutego 2024

Gotowość do pracy to stan, w którym pracownik jest zdolny pod względem psychofizycznym do świadczenia pracy, ale ze względu na okoliczności od niego niezależne nie może pracy podjąć. Z kolei przestój to nieplanowana i przejściowa przerwa w wykonywaniu pracy, spowodowana zaburzeniami w normalnym funkcjonowaniu zakładu pracy.

Czytaj więcej »

Farmy fotowoltaiczne a podatek od nieruchomości

piątek, 23 lutego 2024

Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm fotowoltaicznych w Polsce nadal stanowi przedmiot ciągłych kontrowersji w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych. Wobec braku jednolitej praktyki organów podatkowych większość inwestorów zagłębia się w gąszcz przepisów, poszukując dla siebie najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań.

Czytaj więcej »

Przychody z najmu w działalności gospodarczej – rozliczanie amortyzacji

środa, 21 lutego 2024

W katalogu zawartym w art 22c updof, tj. pośród składników majątku trwałego niepodlegających amortyzacji, wymienione zostały budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy.

Czytaj więcej »

Opodatkowanie najmu prywatnego od 2024 r. – obowiązkowe opodatkowanie ryczałtem

poniedziałek, 19 lutego 2024

Już od 2023 r podatnicy uzyskujący przychody z najmu prywatnego nie mają możliwości wyboru formy opodatkowania. Oznacza to, że w każdym przypadku, w którym uzyskany przez podatnika przychód alokowany jest w takim źródle, obligatoryjne jest zastosowanie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Czytaj więcej »

Zlecenie i działalność gospodarcza oskładkowana na zasadach preferencyjnych albo mały ZUS plus

piątek, 16 lutego 2024

Jak wygląda kwestia ubezpieczenia dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota niższa niż minimalne wynagrodzenie, tj. opłaca ją od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia albo korzysta z małego ZUS plus, a obliczona od dochodów kwota podstawy wymiaru składek również nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia, wykonującej jednocześnie umowę zlecenia? Na to pytanie odpowie poniższy artykuł.

Czytaj więcej »

Podatek exit tax – co warto wiedzieć?

środa, 14 lutego 2024

Zgodnie z obowiązującym od 2019 r. przepisem art. 30da ust. 2 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu oraz zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

Czytaj więcej »

Okresy rozliczeniowe czasu pracy

poniedziałek, 12 lutego 2024

W poszczególnych systemach czasu pracy pracowników obowiązują różne okresy rozliczeniowe. Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy dotyczy każdego systemu czasu pracy. Jak zatem wygląda długość podstawowego okresu rozliczeniowego i możliwość jego wydłużenia dla różnych systemów czasu pracy?

Czytaj więcej »

Nowa ewidencja VAT – kogo dotyczy i na jakich zasadach

piątek, 09 lutego 2024

Obowiązek zaprowadzenia ewidencji płatności transgranicznych dotyczy dostawców usług płatniczych, np. banków, a nie podmiotów korzystających z tej formy płatności. Spółka korzystająca z elektronicznych form płatności nie będzie miała obowiązku prowadzenia ewidencji tego typu płatności oraz ich odbiorców.

Czytaj więcej »