Bezpieczeństwo

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. z siedzibą: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się, pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Państwa dane osobowe pozyskane w związku wypełnionym formularzem jak, i w trakcie wykonywania umowy będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy INFOR, prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez spółki Grupy INFOR, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 4. dochodzenie roszczeń;
 5. archiwizacja;
 6. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez spółki Grupy INFOR działaniami realizowanymi w imieniu spółek;
 2. spółkom Grupy INFOR jak i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 4. kancelariom prawnym, którym spółki z Grupy INFOR zleciły np. prowadzenie postępowania;
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
 3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować spółki Grupy INFOR do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółki Grupy INFOR mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Spółki z grupy kapitałowej INFOR korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

- profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, które będą Państwo otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Przez spółki Grupy INFOR rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://holding.infor.pl/. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę bok@infor.pl .