Niezbędnik kadrowo- płacowy - seria 12 poradników (wersja STANDARD)

Niezbędnik kadrowo- płacowy - seria 12 poradników (wersja STANDARD)

„Niezbędnik kadrowo – płacowy” - seria 12 poradników to pakiet aktualnych opracowań niezbędnych w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac oraz kadrowym i pracownikom działów HR w 2024 r. W dwunastu publikacjach szczegółowo wyjaśniono rozmaite kwestie związane z obowiązkami pracodawców, uprawnieniami pracowników oraz wyliczaniem należnych składek i świadczeń pracowniczych.

pełny opis expand_more

Seria 12 poradników

998

Abonament obejmuje numery od 1/24 do 12/24

local_shipping Wysyłka w ciągu 24 godzin, dostawa gratis!

Dodaj do koszyka

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

„Niezbędnik kadrowo – płacowy” – seria 12 poradników – pakiet STANDARD

Poszczególne publikacje będą się ukazywały w ciągu całego roku - cyklicznie raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem wydawniczym

W serii ukażą się następujące tytuły: 

ZFŚS Zasady tworzenia i prowadzenia. 40 praktycznych przykładów (praca zbiorowa)

Poradnik jest pomocnym kompendium wiedzy o zasadach prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców. Z poradnika można się m.in. dowiedzieć, kiedy pracodawcy mają obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak obliczyć wysokość odpisu na zfśs i jak prawidłowo gospodarować środkami funduszu. Wyjaśniono też zasady wyłączenia świadczeń z zfśs z podstawy wymiaru składek ZUS, a także zasady ich opodatkowania.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeznaczony na:

 • finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu,
 • dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz
 • tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Zasady tworzenia przez pracodawców tego funduszu i zasady gospodarowania jego środkami określa ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Poradnik „ZFŚS. Zasady tworzenia i prowadzenia” jest pomocnym kompendium dla osób zajmujących się rozliczeniami kadrowo-płacowymi w podmiotach prowadzących działalność socjalną. Wyjaśniono w nim wiele szczegółowych oraz specyficznych dla różnych branż kwestii związanych z utworzeniem oraz funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z opracowania można się m.in. dowiedzieć:

 • którzy pracodawcy są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również pod jakimi warunkami mogą oni z niego zrezygnować;
 • jak obliczyć odpis na zfśs;
 • jak prawidłowo gospodarować środkami funduszu;
 • na jakich zasadach świadczenia z zfśs są opodatkowane i oskładkowane.

Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach.

„ZFŚS. Zasady tworzenia i prowadzenia” to obowiązkowa lektura dla osób zajmujących się rozliczeniami kadrowo-płacowymi w podmiotach prowadzących działalność socjalną, a także członków zakładowych komisji socjalnych. Zawarte w książce wyjaśnienia zainteresują również członków związków zawodowych.

Planowany termin wydawniczy: 20 stycznia 2024 r.
Liczba stron: 80

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych. 60 praktycznych przykładów (praca zbiorowa)

W publikacji eksperci z zakresu tematyki ZUS wyjaśniają w przystępny sposób, jak należy rozstrzygać zbiegi tytułów ubezpieczeniowych. Czytelnik dowie się z niej, jak wyliczyć składki ZUS:

 • od umowy zlecenia – w różnych sytuacjach, np. gdy zleceniobiorca prowadzi równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, a charakter zlecenia nie mieści się w zakresie tej działalności;
 • od umowy o dzieło – w tym wykonywanej przez osobę zatrudnioną na umowie o pracę;
 • od kontraktu menedżerskiego.

Ponadto w książce znajdują się praktyczne porady dotyczące korygowania ewentualnych nieprawidłowości, które pojawiają się w dokumentacji w przypadku popełnienia błędu przy ustalaniu zakresu ubezpieczeń zleceniobiorców.

Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na ponad 60 praktycznych przykładach.

„Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych” to przystępne opracowanie, które pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Skierowane jest również do pracodawców oraz biur rachunkowych, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Planowany termin wydawniczy: 20 lutego 2024 r.
Liczba stron: 80

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia. 25 praktycznych przykładów, Renata Guza

Pracodawcy planujący zatrudnić cudzoziemców lub już ich zatrudniający znajdą w tym poradniku istotne informacje i przystępne wyjaśnienia, które pomogą im dopełnić wszystkich formalności.

Z publikacji „Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia” dowiesz się m.in.:

 • jak przebiega proces zatrudnienia w Polsce obywatela UE lub państwa EOG bądź cudzoziemca spoza UE,
 • kiedy potrzebne jest zezwolenie na pracę, a kiedy wystarczy procedura oświadczeniowa,
 • jak należy rozliczać cudzoziemców w zakresie składek ZUS,
 • czy od dochodu cudzoziemca należy pobierać zaliczkę na podatek.

Planowany termin wydawniczy: 20 marca 2024 r.
Liczba stron: 80


Odpowiedzialność materialna pracowników. Obowiązki pracodawcy. 30 praktycznych przykładów  (praca zbiorowa)

Kodeks pracy wyczerpująco reguluje odpowiedzialność materialną pracowników, ustanawiając podstawy tej odpowiedzialności odmiennie od zasad przyjętych w Kodeksie cywilnym.

Z poradnika „Odpowiedzialność materialna pracowników. Obowiązki pracodawcy” dowiesz się m.in.:

 • jakie są warunki odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
 • na jakich zasadach pracownik odpowiada za powierzone mu mienie pracodawcy,
 • kto ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, jeśli wynikła ona z działań pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych,
 • jakie warunki muszą być spełnione, aby mogła zostać zawarta umowa o wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone.

Książka zawiera liczne przykłady i wzory dokumentów.

Planowany termin wydawniczy: 20 kwietnia 2024 r.
Liczba stron: 80

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia. 30 praktycznych przykładów, Michał Daszczyński

Ustalenie prawidłowej, comiesięcznej podstawy wymiaru składek za osoby zgłaszane do ubezpieczeń jest jednym z podstawowych obowiązków płatników składek. Praktyka wskazuje, że zagadnienia związane z prawidłowym oskładkowaniem przychodów sprawiają płatnikom liczne trudności.

W publikacji „Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia” przedstawiono aktualne zasady ustalania podstawy oskładkowania przychodów uzyskanych przez ubezpieczonych – m.in. pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców. Szczegółowo omówiono wiele praktycznych zagadnień, w tym:

 • stosowanie zwolnień składkowych i podatkowych z uwzględnieniem różnic w wykładni ZUS i urzędów skarbowych,
 • rozliczanie składek ZUS z tytułu realizacji umowy na rzecz własnego pracodawcy.

Najtrudniejsze kwestie zostały wyjaśnione na przykładach.

Opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Zainteresuje też pracodawców oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Planowany termin wydawniczy: 20 maja 2024 r.
Liczba stron: 80

Sebastian Kryczka, Mariusz Pigulski


Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzeń. 60 praktycznych przykładów, Sebastian Kryczka, Mariusz Pigulski

Poradnik „Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzeń” w przystępnej formie przedstawia kwestie dotyczące prawa do urlopu wypoczynkowego, jego planowania, wymiaru i wykorzystania. W publikacji szczegółowo omówiono wiele praktycznych zagadnień, w tym:

 • wymiar urlopu wypoczynkowego w różnych sytuacjach,
 • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego,
 • planowanie urlopów wypoczynkowych,
 • przesłanki uzasadniające przesunięcie, przerwanie i odwołanie urlopu,
 • zasady udzielania urlopu na żądanie,
 • konsekwencje naruszenia przepisów o urlopach wypoczynkowych,
 • wyliczanie wynagrodzenia urlopowego w różnych sytuacjach,
 • ustalanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop,
 • urlop opiekuńczy.

Najtrudniejsze kwestie zostały przedstawione na przykładach.

Planowany termin wydawniczy: 20 czerwca 2024 r.
Liczba stron: 80


Elastyczne formy zatrudnienia. Korzyści dla pracodawców. 20 praktycznych wzorów i przykładów (praca zbiorowa)

„Elastyczne formy zatrudnienia. Korzyści dla pracodawców” to praktyczny poradnik, odpowiadający m.in. na pytania:

 • Kiedy można zawiesić przepisy wewnątrzzakładowe?
 • Jakie korzyści daje pracodawcom zatrudnianie pracowników tymczasowych?
 • Jak zmienić pracownikom warunki wynagrodzenia?
 • Jakie oszczędności wynikają z zatrudniania na umowy cywilnoprawne?
 • Na czym polega outsourcing pracowniczy?

To przystępne opracowanie jest merytorycznym wsparciem dla specjalistów ds. kadr i płac. Zainteresuje też pracodawców, dyrektorów działów HR, pozostałych kierowników wyższego szczebla oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Planowany termin wydawniczy: 20 lipca 2024 r.
Liczba stron: 80


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Obowiązki pracodawcy. Przykłady i wzory dokumentów, Bożena Pęśko

Przepisy prawa pracy umożliwiają pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a pracodawca jest zobowiązany im to ułatwiać. Z poradnika można się m.in. dowiedzieć:

 • jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników,
 • jakie uprawnienia przysługują pracownikom dokształcającym się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • kiedy pracownikowi należy udzielić urlopu szkoleniowego i w jaki sposób ustalić przysługujące mu w tym czasie wynagrodzenie,
 • na jakich zasadach funkcjonuje obowiązek odpracowania nauki.

„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Obowiązki pracodawcy” to opracowanie będące merytorycznym wsparciem dla specjalistów ds. kadr i płac. Zainteresuje też pracodawców, dyrektorów działów HR, pozostałych kierowników wyższego szczebla.

Planowany termin wydawniczy: 20 sierpnia 2024 r.
Liczba stron: 80


Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców. 30 przykładów i wzorów (praca zbiorowa)

Wprowadzone do Kodeksu pracy w 2023 r. przepisy o pracy zdalnej wymagały od pracodawców wdrożenia odpowiednich procedur i zmian w regulacjach wewnątrzzakładowych. W praktyce nierzadko poszczególne kwestie wzbudzały wątpliwości. W poradniku objaśnione są praktyczne kwestie związane ze stosowaniem i dokumentowaniem pracy zdalnej.

Z publikacji dowiesz się m.in.:

 • jakie prace nie mogą być wykonywane w sposób zdalny,
 • jak wprowadzić pracę zdalną,
 • na czym polega okazjonalna praca zdalna,
 • jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracowników zdalnych.

Poradnik „Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców” zawiera ponadto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z wdrożeniem nowych zasad pracy zdalnej.

Planowany termin wydawniczy: 20 września 2024 r.
Liczba stron: 80


Wypadki przy pracy i świadczenia z tego tytułu. 30 praktycznych przykładów (praca zbiorowa)

Przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rygorystycznie normują obowiązki pracodawców związane z wypadkami przy pracy. Ich niedopełnienie może skutkować nawet odpowiedzialnością karną. Niezależnie od tego przepisy prawa szczegółowo regulują także zakres świadczeń przysługujących pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy.

Z publikacji „Wypadki przy pracy i świadczenia z tego tytułu” dowiesz się m.in.:

 • jakie zdarzenia są uznawane za wypadek przy pracy,
 • jakie obowiązki ma pracodawca, u którego zdarzył się wypadek przy pracy,
 • jakie świadczenia przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy.

Opracowanie pomoże w pracy specjalistom z działów kadrowych oraz osobom zajmującym się bezpieczeństwem i higieną pracy. Skierowane jest również do pracodawców oraz biur rachunkowych, które prowadzą obsługę w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych.

Planowany termin wydawniczy: 20 października 2024 r.
Liczba stron: 80


Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych. Zasady ustalania. 30 praktycznych przykładów, Renata Tonder

Aktualne i praktyczne opracowanie pomocne w rozstrzygnięciu wątpliwości związanych z ustalaniem podstawy wymiaru świadczeń chorobowych i ich wysokości. Świadczeniem chorobowym są wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłki z ubezpieczenia chorobowego, tj. chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, a także zasiłek wyrównawczy i świadczenie rehabilitacyjne.

Z publikacji „Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych. Zasady ustalania” dowiesz się:

 • jakie są zasady prawidłowego ustalania podstawy wymiaru zasiłku – zarówno dla pracowników, jak i zleceniobiorców;
 • w jaki sposób wlicza się do tej podstawy składniki stałe i zmienne wynagrodzenia.

To przystępne opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Skierowane jest również do pracodawców oraz biur rachunkowych, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Planowany termin wydawniczy: 20 listopada 2024 r.
Liczba stron: 80


Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce. 44 praktyczne przykłady, Izabela Nowacka

Jak w 2025 r. obliczać wynagrodzenie za pracę oraz ustalać wysokość wszelkiego rodzaju dodatków, odpraw i odszkodowań?

Szczegółowo i w praktyczny sposób zostanie to wyjaśnione to w kolejnym – zaktualizowanym – wydaniu naszego poradnika „Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce”. Zostaną w nim też omówione kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za nadgodziny oraz za okresy nieobecności, m.in. z powodu urlopu wypoczynkowego, zwolnień okolicznościowych, niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa. Przedstawione będą także zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz sporządzanie listy płac w różnych konfiguracjach – zarówno dla pracowników, jak i zleceniobiorców – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2025 r.

Planowany termin wydawniczy: 20 grudnia 2024 r.
Liczba stron: 90

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

AUTORZY arrow_forward_ios

Dane szczegółowe arrow_forward_ios

Dane szczegółowe

close

Wydawca

Infor PL S.A.

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 11,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  11,90 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Poprzez komunikator Gadu Gadu: 5117020

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty