Niezbędnik kadrowo- płacowy - seria 12 poradników (wersja STANDARD)

Niezbędnik kadrowo- płacowy - seria 12 poradników (wersja STANDARD)

„Niezbędnik kadrowo – płacowy” – seria 12 poradników to publikacje, które będą się ukazywały w ciągu całego roku - cyklicznie raz w miesiącu zgodnie z planowanym harmonogramem wydawniczym.

pełny opis expand_more

Seria 12 poradników

898 998 zł

Abonament obejmuje numery od 1/24 do 12/24

local_shipping Wysyłka w ciągu 24 godzin, dostawa gratis!

Dodaj do koszyka

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

„Niezbędnik kadrowo – płacowy” – seria 12 poradników – pakiet STANDARD. Jakie tytuły ukażą się w ramach serii? 

ZFŚS Zasady tworzenia i prowadzenia. 40 praktycznych przykładów (praca zbiorowa)

Publikacja „ZFŚS. Zasady tworzenia i prowadzenia” to kompendium wiedzy o zasadach prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców. Z poradnika dowiesz się m.in., kiedy pracodawcy mają obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak obliczyć wysokość odpisu na zfśs i jak prawidłowo gospodarować środkami funduszu. Opracowanie wyjaśnia również zasady wyłączenia świadczeń z zfśs z podstawy wymiaru składek ZUS, a także zasady ich opodatkowania.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeznaczony na:

 • finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu,
 • dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz
 • tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Zasady tworzenia przez pracodawców tego funduszu i zasady gospodarowania jego środkami określa ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Poradnik „ZFŚS. Zasady tworzenia i prowadzenia” jest pomocnym kompendium dla osób zajmujących się rozliczeniami kadrowo-płacowymi w podmiotach prowadzących działalność socjalną. Wyjaśniono w nim wiele szczegółowych oraz specyficznych dla różnych branż kwestii związanych z utworzeniem oraz funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z opracowania „ZFŚS. Zasady tworzenia i prowadzenia” dowiesz się:

 • którzy pracodawcy są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również pod jakimi warunkami mogą oni z niego zrezygnować,
 • jak obliczyć odpis na zfśs,
 • jak prawidłowo gospodarować środkami funduszu,
 • na jakich zasadach świadczenia z zfśs są opodatkowane i oskładkowane.

Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach.

„ZFŚS. Zasady tworzenia i prowadzenia” to obowiązkowa lektura dla osób zajmujących się rozliczeniami kadrowo-płacowymi w podmiotach prowadzących działalność socjalną, a także członków zakładowych komisji socjalnych. Zawarte w książce wyjaśnienia zainteresują również członków związków zawodowych

Stan prawny: styczeń 2024

Liczba stron: 84

12-poradnikow

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych. 60 praktycznych przykładów (praca zbiorowa)

„Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych” to aktualne i praktyczne opracowanie, które pomoże rozstrzygnąć wątpliwości, gdy obowiązek ubezpieczeniowy wynika z więcej niż jednego tytułu – np. kilku umów zlecenia bądź umowy zlecenia i równoczesnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ten przystępny poradnik wesprze w pracy specjalistów z zakresu kadr i płac, kadrowych i księgowych. Skierowany jest również do pracodawców oraz biur rachunkowych, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Ustalanie zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku, gdy ubezpieczony prowadzi różne rodzaje działalności zarobkowej w wielu podmiotach jednocześnie, niezmiennie sprawia płatnikom składek wiele trudności. Zachodzi wówczas tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń. Są to sytuacje, gdy dodatkowy tytuł ubezpieczeniowy towarzyszy umowie zlecenia albo innej umowie cywilnoprawnej o podobnym charakterze. Zleceniobiorca może bowiem wykonywać jednocześnie kilka umów zlecenia, prowadzić pozarolniczą działalność, być pracownikiem, rolnikiem, pozostawać w stosunku służby.

Przy ustalaniu zakresu ubezpieczeń społecznych ważna jest w takim przypadku kwota uzyskanego przychodu. Od niej zależy, czy ubezpieczony będzie obciążony obowiązkiem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, czy tylko składką zdrowotną. Znaczenie ma również rodzaj wykonywanej pracy – np. praca na etat, umowa zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej, w zbiegu z innym tytułem. Zbiegiem tytułów do ubezpieczeń jest także wykonywanie kilku umów zlecenia w tym samym czasie. Również korzystanie z ulg przez przedsiębiorców ma wpływ na podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom, gdy posiadają oni inne tytuły do ubezpieczeń.

W publikacji „Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych” eksperci z zakresu tematyki ZUS przystępnie wyjaśniają, jak obecnie należy rozstrzygać zbiegi tytułów ubezpieczeniowych. Czytelnik dowie się z niej, jak wyliczyć składki ZUS:

 • od umowy zlecenia– w różnych sytuacjach, np. gdy zleceniobiorca prowadzi równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, a charakter zlecenia nie mieści się w zakresie tej działalności;
 • od umowy o dzieło– w tym wykonywanej przez osobę zatrudnioną na umowie o pracę;
 • od kontraktu menedżerskiego.

Ponadto w książce znajdują się praktyczne porady dotyczące korygowania ewentualnych nieprawidłowości, które pojawiają się w dokumentacji w razie popełnienia błędu przy ustalaniu zakresu ubezpieczeń zleceniobiorców.

Poradnik „Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych” zawiera także instrukcję, w jaki sposób uzyskać z ZUS informację na temat prawidłowego zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorcę, gdy konieczne jest rozstrzygnięcie zbiegu tytułów ubezpieczeniowych.

Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na ponad 60 praktycznych przykładach.

To przystępne opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Skierowane jest również do pracodawców oraz biur rachunkowych, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Stan prawny: styczeń 2024

Liczba stron: 92

12-poradnikow

Odpowiedzialność materialna pracowników. Obowiązki pracodawcy. 30 praktycznych przykładów (praca zbiorowa)

W poradniku „Odpowiedzialność materialna pracowników” wyjaśniono, jakie są warunki odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz na jakich zasadach pracownik odpowiada za powierzone mu mienie pracodawcy. Wyjaśnienia te są poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów i orzecznictwem sądowym. Ponadto w formie pytań i odpowiedzi przedstawione są rozwiązania problemów, jakie pojawiają się w praktyce rozstrzygania o odpowiedzialności materialnej zatrudnionych.

Kodeks pracy wyczerpująco reguluje odpowiedzialność materialną pracowników, ustanawiając podstawy tej odpowiedzialności odmiennie od zasad przyjętych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy charakteryzuje się tym, że pracownik nie zawsze ma obowiązek wyrównania całej szkody. Natomiast odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, która jest powiązana z pewnym zaufaniem w stosunku do pracownika, jest odpowiedzialnością materialną w pełnej wysokości szkody poniesionej przez pracodawcę.

Z poradnika „Odpowiedzialność materialna pracowników” można dowiedzieć się m.in.:

 • jakie są warunki odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
 • na jakich zasadach pracownik odpowiada za powierzone mu mienie pracodawcy,
 • kto ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, jeśli wynikła ona z działań pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych,
 • jakie warunki muszą być spełnione, aby mogła zostać zawarta umowa o wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone.

Wyjaśnienia te są poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów i orzecznictwem sądowym. Opracowanie zostało wzbogacone o rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce rozstrzygania o odpowiedzialności materialnej zatrudnionych. Są one przedstawione w formie pytań i odpowiedzi.

Odpowiedzialność materialna pracowników” to przystępne opracowanie, które jest merytorycznym wsparciem dla specjalistów ds. kadr i płac. Zainteresuje też pracodawców, dyrektorów działów HR, oraz pozostałych kierowników wyższego szczebla.

Stan prawny: marzec 2024

Liczba stron: 92

12-poradnikow

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców. 30 przykładów i wzorów (praca zbiorowa)

W poradniku „Praca zdalna” objaśnione są praktyczne kwestie związane ze stosowaniem i dokumentowaniem pracy zdalnej. Obejmują one m.in. procedury i regulacje wewnątrzzakładowe związane z pracą zdalną, warunki mające zastosowanie do okazjonalnej pracy zdalnej, obowiązki organizacyjne pracodawcy, kontrolę podczas pracy zdalnej, pracę zdalną z zagranicy, obowiązki w zakresie bhp, w tym najnowsze wymagania dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Wprowadzone do Kodeksu pracy w 2023 r. przepisy o pracy zdalnej wymagały od pracodawców wdrożenia odpowiednich procedur i zmian w regulacjach wewnątrzzakładowych. Wcześniej ta forma wykonywania pracy była uregulowana w przepisach specustawy uchwalonej w związku z epidemią COVID-19. W Kodeksie pracy natomiast funkcjonowały przez wiele lat przepisy o telepracy, które również pozwalały na pracę z domu.

Po roku od wejścia w życie nowych przepisów regulujących ten sposób świadczenia pracy warto sprawdzić, czy odpowiednie procedury i zmiany w regulacjach wewnątrzzakładowych zostały wdrożone prawidłowo. W praktyce nierzadko poszczególne kwestie wzbudzały wątpliwości. Chociaż niektóre z nich doczekały się rozstrzygnięć, w praktyce pojawiły się nowe.

Od 17 listopada 2023 r. zachodzi konieczność wyposażenia stanowisk pracy – również tych w formie pracy zdalnej – w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę oraz dodatkową klawiaturę i mysz, jeżeli pracownik zdalny korzysta z przenośnego systemu komputerowego (np. laptopa) przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. W przypadku stanowisk istniejących przed tą datą pracodawcy do 17 maja 2024 r. muszą je dostosować do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych nowymi przepisami.

W poradniku „Praca zdalna” objaśnione są praktyczne zagadnienia związane ze stosowaniem i dokumentowaniem pracy zdalnej. Czytelnik dowie się z publikacji m.in.:

 • jakie prace nie mogą być wykonywane w sposób zdalny,
 • jak wprowadzić pracę zdalną,
 • na czym polega okazjonalna praca zdalna,
 • jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracowników zdalnych.

Poradnik zawiera ponadto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z wdrożeniem zasad pracy zdalnej.

Publikacja „Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców” jest przeznaczona dla wszystkich osób, które stosują pracę zdalną w swoich organizacjach oraz chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Zainteresuje zwłaszcza specjalistów z działów HR i wewnętrznych działów prawnych, a także menedżerów.

Stan prawny: marzec 2024

Liczba stron: 86

12-poradnikow

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Ustalenie prawidłowej, comiesięcznej podstawy wymiaru składek za osoby zgłaszane do ubezpieczeń jest jednym z podstawowych obowiązków płatników składek. Praktyka wskazuje, że zagadnienia związane z prawidłowym oskładkowaniem przychodów sprawiają płatnikom liczne trudności.

W publikacji „Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia” przedstawiono aktualne zasady ustalania podstawy oskładkowania przychodów uzyskanych przez ubezpieczonych – m.in. pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców. Szczegółowo omówiono wiele praktycznych zagadnień, w tym:

 • stosowanie zwolnień składkowych i podatkowych z uwzględnieniem różnic w wykładni ZUS i urzędów skarbowych,
 • rozliczanie składek ZUS z tytułu realizacji umowy na rzecz własnego pracodawcy.

Najtrudniejsze kwestie zostały wyjaśnione na przykładach.

Opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Zainteresuje też pracodawców oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Liczba stron: 80

12-poradnikow

Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzeń. 60 praktycznych przykładów, Sebastian Kryczka, Mariusz Pigulski

Poradnik „Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzeń” w przystępnej formie przedstawia kwestie dotyczące prawa do urlopu wypoczynkowego, jego planowania, wymiaru i wykorzystania. W publikacji szczegółowo omówiono wiele praktycznych zagadnień, w tym:

 • wymiar urlopu wypoczynkowego w różnych sytuacjach,
 • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego,
 • planowanie urlopów wypoczynkowych,
 • przesłanki uzasadniające przesunięcie, przerwanie i odwołanie urlopu,
 • zasady udzielania urlopu na żądanie,
 • konsekwencje naruszenia przepisów o urlopach wypoczynkowych,
 • wyliczanie wynagrodzenia urlopowego w różnych sytuacjach,
 • ustalanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop,
 • urlop opiekuńczy.

Najtrudniejsze kwestie zostały przedstawione na przykładach.

Liczba stron: 84

12-poradnikow

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia”. 25 praktycznych przykładów, Renata Guza

Pracodawcy planujący zatrudnić cudzoziemców lub już ich zatrudniający znajdą w tym poradniku istotne informacje i przystępne wyjaśnienia, które pomogą im dopełnić wszystkich formalności.

Z publikacji „Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia” dowiesz się m.in.:

 • jak przebiega proces zatrudnienia w Polsce obywatela UElub państwa EOG bądź cudzoziemca spoza UE,
 • kiedy potrzebne jest zezwolenie na pracę, a kiedy wystarczy procedura oświadczeniowa,
 • jak należy rozliczać cudzoziemców w zakresie składek ZUS,
 • czy od dochodu cudzoziemca należy pobierać zaliczkę na podatek.

Planowany termin wydawniczy: 20 lipca 2024 r.
Liczba stron: ok.80

12-poradnikow

Elastyczne formy zatrudnienia. Korzyści dla pracodawców. 20 praktycznych wzorów i przykładów (praca zbiorowa)

„Elastyczne formy zatrudnienia. Korzyści dla pracodawców” to praktyczny poradnik, odpowiadający m.in. na pytania:

 • Kiedy można zawiesić przepisy wewnątrzzakładowe?
 • Jakie korzyści daje pracodawcom zatrudnianie pracowników tymczasowych?
 • Jak zmienić pracownikom warunki wynagrodzenia?
 • Jakie oszczędności wynikają z zatrudniania na umowy cywilnoprawne?
 • Na czym polega outsourcing pracowniczy?

To przystępne opracowanie jest merytorycznym wsparciem dla specjalistów ds. kadr i płac. Zainteresuje też pracodawców, dyrektorów działów HR, pozostałych kierowników wyższego szczebla oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Planowany termin wydawniczy: 20 sierpnia 2024 r.
Liczba stron: ok.80


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Obowiązki pracodawcy. Przykłady i wzory dokumentów, Bożena Pęśko

Przepisy prawa pracy umożliwiają pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a pracodawca jest zobowiązany im to ułatwiać. Z poradnika można się m.in. dowiedzieć:

 • jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników,
 • jakie uprawnienia przysługują pracownikom dokształcającym się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • kiedy pracownikowi należy udzielić urlopu szkoleniowego i w jaki sposób ustalić przysługujące mu w tym czasie wynagrodzenie,
 • na jakich zasadach funkcjonuje obowiązek odpracowania nauki.

„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Obowiązki pracodawcy” to opracowanie będące merytorycznym wsparciem dla specjalistów ds. kadr i płac. Zainteresuje też pracodawców, dyrektorów działów HR, pozostałych kierowników wyższego szczebla.

Planowany termin wydawniczy: 20 września 2024 r.
Liczba stron: ok. 80


Wypadki przy pracy i świadczenia z tego tytułu. 30 praktycznych przykładów (praca zbiorowa)

Przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rygorystycznie normują obowiązki pracodawców związane z wypadkami przy pracy. Ich niedopełnienie może skutkować nawet odpowiedzialnością karną. Niezależnie od tego przepisy prawa szczegółowo regulują także zakres świadczeń przysługujących pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy.

Z publikacji „Wypadki przy pracy i świadczenia z tego tytułu” dowiesz się m.in.:

 • jakie zdarzenia są uznawane za wypadek przy pracy,
 • jakie obowiązki ma pracodawca, u którego zdarzył się wypadek przy pracy,
 • jakie świadczenia przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy.

Opracowanie pomoże w pracy specjalistom z działów kadrowych oraz osobom zajmującym się bezpieczeństwem i higieną pracy. Skierowane jest również do pracodawców oraz biur rachunkowych, które prowadzą obsługę w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych.

Planowany termin wydawniczy: 20 października 2024 r.
Liczba stron: ok.80


Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych. Zasady ustalania. 30 praktycznych przykładów, Renata Tonder

Aktualne i praktyczne opracowanie pomocne w rozstrzygnięciu wątpliwości związanych z ustalaniem podstawy wymiaru świadczeń chorobowych i ich wysokości. Świadczeniem chorobowym są wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłki z ubezpieczenia chorobowego, tj. chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, a także zasiłek wyrównawczy i świadczenie rehabilitacyjne.

Z publikacji „Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych. Zasady ustalania” dowiesz się:

 • jakie są zasady prawidłowego ustalania podstawy wymiaru zasiłku – zarówno dla pracowników, jak i zleceniobiorców;
 • w jaki sposób wlicza się do tej podstawy składniki stałe i zmienne wynagrodzenia.

To przystępne opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Skierowane jest również do pracodawców oraz biur rachunkowych, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Planowany termin wydawniczy: 20 listopada 2024 r.
Liczba stron: ok.80


Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce. 44 praktyczne przykłady, Izabela Nowacka

Jak w 2025 r. obliczać wynagrodzenie za pracę oraz ustalać wysokość wszelkiego rodzaju dodatków, odpraw i odszkodowań?

Szczegółowo i w praktyczny sposób zostanie to wyjaśnione to w kolejnym – zaktualizowanym – wydaniu naszego poradnika „Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce”. Zostaną w nim też omówione kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za nadgodziny oraz za okresy nieobecności, m.in. z powodu urlopu wypoczynkowego, zwolnień okolicznościowych, niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa. Przedstawione będą także zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz sporządzanie listy płac w różnych konfiguracjach – zarówno dla pracowników, jak i zleceniobiorców – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2025 r.

Planowany termin wydawniczy: 20 grudnia 2024 r.
Liczba stron: ok.90

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

AUTORZY arrow_forward_ios

Dane szczegółowe arrow_forward_ios

Dane szczegółowe

close

Wydawca

Infor PL S.A.

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 11,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  11,90 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty