Regulamin sklepu internetowego (www.sklep.infor.pl)

Regulamin sklepu internetowego (www.sklep.infor.pl) obowiązujący od dnia 12.04.2018 r.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2018 roku i stosuje się go do umów zawartych począwszy od tego dnia.

 

§ 1
Dane Sklepu

1. Właścicielem i podmiotem prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.infor.pl jest INFOR PL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000225279, REGON: 011617580, NIP: 118-00-93-066, kapitał zakładowy 4 700 000 zł, w całości opłacony (dalej także: "Infor" lub "Sklep").

2. W sprawach związanych z zamówieniem, w tym w przypadku problemów z logowaniem lub rejestracją, kupujący może się kontaktować z Działem Opiekunów Klienta INFOR PL S.A. ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. do 16. pod numerami telefonu 801 626 666, 22 761 30 99 lub pod adresem e-mail: bok@infor.pl.

 

§ 2
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (email).

2. Do korzystania z ebooków potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie zainstalowane na komputerach stacjonarnych, laptopach, netbookach oraz innych urządzeniach mobilnych, w tym czytnikach elektronicznych takich jak: Amazon Kindle, Onyx, e-Cooler, Sony Reader 505, 700 i in. Pliki z treścią książki mogą mieć postać plików PDF, EPUB lub MOBI.

3. Aby móc korzystać z czasopisma w wersji elektronicznej lub dostępu do serwisu internetowego niezbędne jest połączenie internetowe.

 

§ 3
Rejestracja

1. Klient może wypełnić formularz rejestracji konta w Sklepie. Umowa o prowadzenie konta w Sklepie zostaje zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia jej zawarcia, wysłanego przez Sklep pod podanym adresem email. Założenie i prowadzenie konta jest nieodpłatne.

2. Posiadanie konta w Sklepie pozwala na dokonywanie zakupów bez każdorazowego podawania swoich danych osobowych. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

3. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

4. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w każdym czasie bez podania przyczyn. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać email z prośbą o usunięcie konta pod adresem e-mail: bok@infor.pl. Nie uchybia to możliwości odstąpienia lub reklamacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 4
Zawarcie umowy

1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego lub formularza zakupu jednorazowego, włącznie z wciśnięciem przycisku oznaczonego „ZAMAWIAM (ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY) (oferta).

2. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili otrzymania przez kupującego emaila z potwierdzeniem zawarcia umowy (przyjęcie oferty).

3. W wyjątkowych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem dostępności towaru w Sklepie, Sklep może nie przyjąć zamówienia lub odstąpić od zawartej umowy, w terminie trzech dni roboczych od złożenia zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

 

§ 5
Autoodnowienie

1. Autoodnowienie dotyczy umów, które są zawierane na czas określony (np. dostęp do specjalistycznych serwisów).

2. Autoodnowienie polega na tym, iż po upływie okresu obowiązywania Umowy, bez składania przez Strony żadnych dodatkowych oświadczeń:

a) dochodzi do zawarcia kolejnej Umowy na czas określony, równy czasowi obowiązywania dotychczasowej umowy (autoodnowienie na czas określony), albo
b) dochodzi do zawarcia Umowy na czas nieokreślony (autoodnowienie na czas nieokreślony)
przy czym w obydwu wypadkach wszystkie postanowienia dotychczasowej Umowy (poza okresem obowiązywania) pozostają bez zmian.

3. Autoodnowienie jest możliwe, jeżeli Klient wyrazi na nie zgodę.

4. Zgoda Klienta może być cofnięta najdalej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. W tym samym terminie cofnąć wolę autoodnowienia może także Sklep, z ważnych przyczyn uzasadnionych planem sprzedaży.

5. Raz wyrażona zgoda Klienta na autoodnowienie na czas określony jest podstawą do nieograniczonej liczby autoodnowień, o ile spełnione są pozostałe warunki autoodnowienia.

 

§ 6
Termin płatności

1. W zależności od rodzaju zawartej umowy, Klient jest zobowiązany do płatności wynagrodzenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy („Płatność Jednorazowa”) lub okresowo, w terminach wynikających z umowy („Płatność Cykliczna”).

2. W przypadku:

a) umowy o świadczenie jednorazowe (np. zakup książki), Klient zobowiązany jest do Płatności Jednorazowej;
b) umowy zawartej na czas określony (np. dostęp do serwisu na okres jednego roku), Klient jest zobowiązany do Płatności Jednorazowej lub Cyklicznej, w zależności od treści umowy,
c) umowy zawartej na czas nieokreślony (np. dostęp do serwisu na czas nieokreślony), Klient jest zobowiązany do Płatności Cyklicznej.

 

§ 7
Sposób płatności

1. Jeżeli Umowa lub regulamin nie stanowi inaczej, zapłata następuje na podstawie faktury lub specyfikacji wystawionej przez Infor, przelewem na wskazane w niej konto bankowe. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy zamówionej publikacji. W przypadku prenumeraty prosimy dodatkowo o podanie jej okresu.

2. W przypadku wyboru opcji płatności w momencie odbioru towaru (za pobraniem), Klient dokonuje płatności przy odbiorze przesyłki listonoszowi lub kurierowi doręczającemu przesyłkę.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU („Płatność PayU”), w tym z wykorzystaniem przelewu elektronicznego, karty płatniczej (w tym: kredytowej) lub systemu Blik, płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu. W zakresie tej płatności, usługodawcą Klienta jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

4. W przypadku Płatności PayU, na żądanie Klienta wyrażone w trakcie procedury zakupowej, płatność może dokonywać się automatycznie, z wykorzystaniem danych podanych przez Klienta za pierwszym razem („Płatność Cykliczna PayU”).

5. Klient może w każdym momencie wycofać zgodę na Płatność Cykliczną PayU. Jednakże wycofanie zgody na Płatność Cykliczną PayU stanowi ważną przyczynę wypowiedzenia przez Infor umowy, która uległa autoodnowieniu, o ile wypowiedzenie nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od wycofania zgody.

6. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT, wystarczająca będzie faktura elektroniczna.

 

§ 8
Dostawa

1. W przypadku zamówienia prenumeraty:

a) wysyłka zostanie uruchomiona po zawarciu umowy, zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie;
b) prenumerata zostanie dostarczona za pośrednictwem Poczty Polskiej
c) kupujący nie ponosi kosztu dostawy.

2. W przypadku zamówienia publikacji książkowych, wydawnictw jednorazowych, treści cyfrowych utrwalonych na trwałym nośniku lub pojedynczych wydań czasopism:

a) wysyłka zostanie uruchomiona
   (i) po złożeniu zamówienia – jeżeli ich wydawcą jest INFOR,
   (ii) po zarejestrowaniu płatności – w pozostałych przypadkach;
b) koszt i termin dostawy, zależne od wybranego przez kupującego sposobu dostawy i sposobu płatności, przedstawia poniższa tabela:

Sposób dostawy Przewidywany czas dostawy Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

* W przypadku zamówień o wartości powyżej 99 zł, kupujący nie ponosi kosztu dostawy. Pełny cennik dostępny na stronie Poczty Polskiej

3. W przypadku zamówienia usługi dostępu do serwisów internetowych kupujący otrzymuje kod dostępu drogą elektroniczną, od razu.

4. W przypadku zamówienia treści cyfrowej nie utrwalonej na trwałym nośniku (a więc e-booków, możliwości załadowania programów komputerowych itd.), zamówione produkty są dostępne od razu. W celu skorzystania z zamówionej publikacji należy zalogować się do sklepu, przejść do obszaru „Twoje Konto”, wybrać zamówiony tytuł i kliknąć w przycisk wejdź lub pobierz.

5. Miejscem spełnienia świadczenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, jest wskazane przez klienta miejsce dostawy. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, jest nim siedziba Sklepu.

 

§ 9
Odstąpienie od umowy

1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których klientem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).

2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. dla umowy sprzedaży pojedynczej publikacji) - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   (i) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - części rzeczy,
   (ii) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony (np. dla umów o prenumeratę) - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b) dla pozostałych umów (np. dla umów sprzedaży dostępu do serwisów internetowych lub zamówienia publikacji typu e-book) - od dnia zawarcia umowy.

4. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Sklepowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać z wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy wysłać pod adresem INFOR PL S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, lub pod adresem elektronicznym bok@infor.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczoną cenę; zwrotowi ulega także koszt doręczenia rzeczy do klienta, ale tylko do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego w sklepie. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi klient. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Wraz z towarem klient proszony jest o odesłanie dokumentu płatniczego (faktura VAT, faktura pro forma).

7. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego produktu.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Zamawiając usługę (np. dostęp do serwisu), klient może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. W takim przypadku, po odstąpieniu od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli sklep wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.

10. Zamawiając dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, (np. ebooki, programy komputerowe do ściągnięcia, streaming), klient może zażądać rozpoczęcia ich dostarczania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże, spowoduje to utratę prawa odstąpienia.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi także w odniesieniu do pozostałych umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 10
Reklamacja

1. Sklep ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.

2. Niezależnie od prawa do odstąpienia o którym mowa w § 9, Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob. zwłaszcza art. 556-576 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 459 ze zm.).

3. W celu złożenia reklamacji kupujący powinien:

a) przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adresem Biura Opiekunów Klienta wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu oświadczenie zawierające rodzaj żądania (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) oraz dane umożliwiające Sklepowi kontakt z klientem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny);
b) przesłać pod adresem Biura Opiekunów Klienta wadliwą rzecz; w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem dowodu zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopii.

4. Sklep może poprosić klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Sklep jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

§ 11
Gwarancja

1. Sprzedawane w Sklepie towary ze względu na swój charakter co do zasady nie podlegają gwarancji. Jeżeli jednak na towar została udzielona gwarancja, obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w związku z gwarancją określone są w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.

2. Kupujący może, według swojego wyboru, zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej w § 10 niniejszego regulaminu.

§ 12
Promocje

Sklep może prowadzić promocyjne akcje sprzedaży części lub całości towarów znajdujących się w jego ofercie. Warunki promocyjnej sprzedaży towarów na stronie www.sklep.infor.pl ustalane są indywidualnie dla każdej akcji promocyjnej. Informacja na temat warunków danej akcji promocyjnej będzie każdorazowo umieszczana na stronach sklepu.

§ 13
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) jest INFOR PL S.A. Siedzibą spółki jest ul. Okopowa 58/72,01-042 Warszawa.

2. Współadministratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.


3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Usługodawcę usług wymagających zarejestrowania w sklepie sklep.infor.pl.


4. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy (w tym założeniem konta w sklepie) będą przetwarzane w następujących celach:


a) zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług),
b) prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
c) archiwizacji,
d) sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki z Grupy INFOR PL
e) prowadzenia działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności
f) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski

5. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) , a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

6. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:


a) udzielona zgoda
b) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
d) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od spółek z Grupy INFOR PL i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.


8. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a) procesorom w związku ze zleconymi przez spółki z Grupy Kapitałowej INFOR działaniami realizowanymi w imieniu spółek
b) spółkom z grupy kapitałowej INFOR, jak i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom
c) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
d) kancelariom prawnym, którym spółki z grupy kapitałowej INFOR zleciły np. prowadzenie postępowania
e) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
f) Spółce, która jest odpowiedzialna za obsługę danego produktu lub serwisu internetowego.
g) PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Dane będą przetwarzane w celu obsługi płatności.

9. Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, czyli w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.

10. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:


a) przepisy prawa, które mogą obligować spółki z grupy kapitałowej INFOR do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości),
b) okres przez jaki są świadczone usługi
c) okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
d) okres na jaki została udzielona zgoda

11. W przypadku pobierania produktów darmowych, pobierający jest obowiązany podać adres elektroniczny i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, od spółek z grupy INFOR lub ich partnerów handlowych.


12. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.


13. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
b) sprostowania danych,
c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
f) przeniesienia Państwa danych osobowych.

14. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółki z grupy kapitałowej INFOR, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


15. Spółki z grupy kapitałowej INFOR korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny:

a. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb)


16. Przez Grupę kapitałową INFOR PL rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://holding.infor.pl/


17. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę bok@infor.pl.

§ 14
Dodatkowe informacje

1. Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

2. Sklep nie zapewnia usług posprzedażnych.

3. Sklep nie zapewnia możliwości skorzystania przez kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

Załącznik 1 : WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:
INFOR PL S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa;
bok@infor.pl

- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi

- Data zawarcia umowy/odbioru
- Imię i nazwisko konsumenta(- ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w
wersji papierowej)
- Data


Regulamin obowiązujący od 07.09.2017 do 11.04.2018

Regulamin obowiązujący od 03.03.2017 do 06.09.2017

Regulamin obowiązujący do 02.03.2017