Leasing mieszkania w kosztach – co mówią przepisy podatkowe?

poniedziałek, 15 stycznia 2024

leasing-mieszkania-w-kosztach-co-mowia-przepisy-podatkowe-sklep-infor

Pixabay


Czy raty leasingu za mieszkanie mogą stanowić w całości koszt dla firmy w 2024 roku? Do opodatkowania umów leasingu dotyczących rzeczy wyłączonych z amortyzacji stosuje się przepisy dotyczące opodatkowania umów najmu, dzierżawy. Rata czynszu z umowy najmu lokalu mieszkalnego może stanowić koszt uzyskania przychodu w całości, jeżeli lokal używany jest dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Uzasadnienie
Przez umowę leasingu dla celów podatku dochodowego rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów (art. 17a pkt 1 ustawy CIT, art. 23a pkt 1 ustawy PIT).

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy nie mogą amortyzować budynków i lokali mieszkalnych. To prawo zostało odebrane zarówno podatnikom CIT, jak i PIT w ramach Polskiego Ładu (art 16c pkt 2a ustawy CIT, art. 22c pkt 2 ustawy PIT).

W przypadku leasingu operacyjnego umowa leasingu powinna zostać zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości (art. 17b ustawy CIT, art. 23b ustawy PIT).

W przypadku leasingu finansowego dla firm umowa powinna zawierać zapis, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający (art. 17f ustawy CIT, art. 23f ustawy PIT).

Z powyższych przepisów podatkowych wynika, że umowa leasingu lokalu mieszkalnego nie będzie traktowana dla celów podatkowych jak umowa leasingu. Do opodatkowania takich umów stosuje się przepisy dotyczące opodatkowania umów najmu, dzierżawy (art. 17l ustawy CIT, art. 23l ustawy PIT).

Rata czynszu z umowy najmu lokalu mieszkalnego może stanowić koszt uzyskania przychodu w całości, jeżeli lokal używany jest dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

  • 15 ust. 1, art. 17a pkt 1, art. 17l ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.;
  • 22 ust. 1, art. 23a pkt 1, art. 23l ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.Artykuł pochodzi z książki:
Podatki 2024. Najnowsze zmiany i aktualne problemy ze stosowaniem obowiązujących przepisów

Autor
Grzegorz Ziółkowski
Prawnik, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, właściciel biura rachunkowego, który pracował także w dziale kontroli organów podatkowych. Udzielił kilkuset odpowiedzi na pytania dotyczące podatków dochodowych. Napisał również wiele artykułów, komentarzy oraz poradników z zakresu podatków. W Wydawnictwie INFOR jest znanym i cenionym autorem, m.in. w „Monitorze Księgowego”.