Faktury korygujące w KSeF - elementy faktury korygującej ustrukturyzowanej

czwartek, 19 października 2023

aktury-korygujace-w-ksef-elementy-faktury-korygujacej-ustrukturyzowanej-sklep-infor

Pixabay


W ramach KSeF można również wystawiać faktury korygujące. W KSeF nie można natomiast wystawiać not korygujących. Faktura ustrukturyzowana wystawiona w KSeF może być skorygowana wyłącznie fakturą korygującą w postaci ustrukturyzowanej.

Od 1 września 2023 r. struktura (2) faktury ustrukturyzowanej umożliwia wystawienie faktur korygujących do faktur pierwotnych wystawionych poza KSeF. Można wystawić fakturę korygującą ustrukturyzowaną, mimo że nie znamy numeru KSeF faktury pierwotnej (pole NrKSeFFaKorygowanej).

Od 1 lipca 2024 r. wystawianie ustrukturyzowanych faktur korygujących będzie zasadniczo obowiązkowe, chyba że korygowane będą faktury, które nie muszą być wystawiane w KSeF.

Elementy faktury korygującej ustrukturyzowanej

Struktura faktury korygującej, tak jak normalnej, zasadniczo opiera się na przepisach ustawy o VAT (w tym przypadku art. 106j). Uwzględniono również praktykę podatników, dlatego w strukturze faktury korygującej są też pola, których nie wymagają przepisy VAT.

Od kilku lat z przepisów VAT wynika, że jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, to wystarczy na fakturze korygującej wpisać tylko odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej. Nie trzeba prezentować kwot przed korektą i po korekcie. Mimo to podatnicy często stosują ten sposób prezentacji korekty. Dlatego od 1 września 2023 r. w strukturze (2) możliwe jest również rozpisanie korekty na zasadzie przed/po.

Wystawiając fakturę korygującą wypełniamy węzły: Naglowek, Podmiot1, Podmiot2, tak jak przy zwykłych fakturach. Węzeł WierszFa jest opcjonalny dla niektórych faktur korygujących. Dla faktur korygujących przewidziano jednak dodatkowe pola, których nie ma w zwykłych fakturach.

Nazwy pól i opisy pól wskazywane w strukturze faktury korygującej ustrukturyzowanej

DataWystFaKorygowanej - data wystawienia faktury korygowanej (pierwotnej), której dotyczy faktura korygująca.

Uwaga!
Podaje się datę wystawienia faktury korygowanej, określoną zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy, tj. datę jej przesłania do KSeF, gdy korygujemy fakturę ustrukturyzowaną.

NrFaKorygowanej - numer faktury korygowanej (pierwotnej), nawet gdy popełniono błąd.

NrKSeFFaKorygowanej - numer identyfikujący fakturę korygowaną (pierwotną) w KSeF, gdy była wystawiana w KSeF.

NrKSeFN - znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF (wybieramy 1).

OkresFaKorygowanej - pole uzupełniane w przypadku faktury korygującej uproszczonej, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. W pozostałych przypadkach pole pozostaje puste.

NrFaKorygowany - w tym polu wpisujemy poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. Natomiast błędny numer faktury wpisujemy wtedy w polu NrFaKorygowanej.

Jeśli numer faktury pierwotnej nie podlega korekcie, pole to pozostaje puste.

Podmiot1K - pole służy do korekty danych sprzedawcy. W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole to nie dotyczy przypadku korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej.

Wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych.

Ważne!
Jeśli zostanie wystawiona faktura w KSeF z błędnym NIP sprzedawcy, to należy skorygować ją do zera i wystawić nową fakturę z prawidłowymi danymi.

Podmiot2K / Podmiot3K - pola te służą do korekty danych kupującego lub podmiotu wskazanego w polu Podmiot3. W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej.

IDNabywcy - pole służące do wpisania unikatowego klucza powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej. Jeśli nie doszło do zmiany, to pole pozostaje puste.

P_15ZK - wpisujemy kwotę zapłaty przed korektą w przypadku korekt faktur zaliczkowych. W przypadku korekty faktury końcowej – kwotę pozostałą do zapłaty przed korektą.

Pole fakultatywne dodane od 1 września 2023 r., umożliwia prezentację stanu kwoty zaliczki lub kwoty pozostałej do zapłaty w stanie przed korektą w przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe lub rozliczeniowe.

KursWalutyZK - w związku z wprowadzeniem pola P_15ZK umożliwiono też prezentację kursu dla kwoty zaliczki dla stanu przed korektą w przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe lub rozliczeniowe.

FaWiersz (element zawierający szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę) - pole opcjonalne, wypełniamy dla faktur korygujących faktury zaliczkowe oraz dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, dla których należy podać dane odnoszące się do opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w części Fa.

Gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą.

W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury końcowe, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy o VAT, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze.

W przypadku faktur korygujących do faktur końcowych, gdy faktury zaliczkowe nie obejmowały 100% ceny, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis stornujący dany wiersz wg stanu przed korektą i zapis przywracający wartość zamówienia w celu potwierdzenia braku zmiany jego wartości.

RodzajFaktury - w przypadku wystawiania faktury korygującej wybieramy jedną z opcji:

  1. „KOR” – w przypadku faktury korygującej,
  2. „KOR_ZAL” – w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę zaliczkową, która obejmuje całość należności,
  3. „KOR_ROZ” – w przypadku faktury korygującej fakturę końcową, gdy wcześniej była wystawiona faktura zaliczkowa.

Uwaga!
W przypadku wystawienia faktury korygującej do faktury uproszczonej, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, należy wskazać „KOR”.

PrzyczynaKorekty - jest to pole fakultatywne. To od podatnika zależy, czy wpisze przyczynę wystawienia faktury korygującej.

TTypKorekty - w polu tym wskazujemy okres rozliczeniowy, w którym wykażemy fakturę korygującą. Mamy do wyboru trzy opcje:

  1. Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej.
  2. Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej.
  3. Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne.

Jest to pole fakultatywne, to od podatnika zależy, czy wskaże sposób rozliczenia faktury korygującej

StanPrzed - od 1 września 2023 r. wprowadzono jednoznaczne oznaczenie wiersza jako prezentującego stan przed korektą, w przypadku gdy dane w fakturze korygującej poszczególne pozycje faktury prezentowane są na zasadzie przed/po. Wybieramy „1”.

Wprowadzono znacznik, który powoduje, że stany przed nie są już prezentowane jako wartości ujemne, tylko traktowane jako ujemne do wyliczenia mimo braku znaku minus.

StanPrzedZ - znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę zaliczkową obejmującą 100% ceny, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji.

Wybieramy „1”.Artykuł pochodzi z książki:
KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Opracowanie materiału
Joanna Dmowska