Rozliczanie świadczeń dla pracowników za częściową odpłatność

piątek, 15 marca 2024

rozliczanie-swiadczen-dla-pracownikow-za-czesciowa-odplatnosc-sklep-infor

Pixabay

Podatnicy, rozliczając na gruncie podatku VAT odsprzedaż pracownikom usług bądź towarów za częściową odpłatność, za podstawę opodatkowania niejednokrotnie przyjmują kwotę, którą otrzymują od pracownika. Tym samym zaniżają wysokość podatku VAT i w konsekwencji powstaje u nich zaległość podatkowa.

Wprawdzie przepisy ustawy o VAT co do zasady nie stoją na przeszkodzie, aby podatnicy dokonywali sprzedaży po cenie niższej niż cena rynkowa, niemniej jednak należy zwrócić uwagę na szczególne zasady ustalania podstawy opodatkowania wskazane w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2 tego artykułu, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Jak stanowi natomiast art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje m.in. gdy między kontrahentami zachodzą powiązania wynikające ze stosunku pracy.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z brzmienia powyższego przepisu wynika w sposób jednoznaczny, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi. Pracownicy nie są podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT. Tym samym nie przysługuje im prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Mając na uwadze powołane przepisy, uznać należy, że czynności dokonywane między pracodawcą a pracownikami odbywają się na następujących warunkach:

  • pomiędzy pracodawcą a pracownikami istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT,
  • wynagrodzenie z tytułu transakcji dokonywanych między pracodawcą a pracownikami jest niższe od wartości rynkowej,
  • związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, ma wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu transakcji zawieranych pomiędzy pracodawcą a pracownikami,
  • pracownikom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w sytuacji dokonania na rzecz pracowników sprzedaży po cenach niższych niż ceny rynkowe zastosowanie znajduje art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, gdyż zostaną spełnione łącznie wszystkie przesłanki określone w tych przepisach. Powyższe znajduje potwierdzenie w cytowanym wcześniej wyroku TSUE w sprawach połączonych C-621/10 i C-129/11 Balkan and Sea Properties ADSIC i C-129/11 Provadinvest OOD oraz w ww. opinii Rzecznik Generalnej Eleanor Sharpston.

Stanowisko to podzielają również krajowe organy podatkowe.

Przykładowe interpretacje podatkowe dotyczące ustalania podstawy opodatkowania świadczeń dla pracowników

  • Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 maja 2021 r. (0114-KDIP1-3.4012.70.2021.4.JG)

(…) Z powyższego wynika, że pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy. W związku z tym, mając na uwadze art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy Wnioskodawca określając podstawę opodatkowania powinien uwzględnić wartość rynkową odsprzedawanych pracownikom Świadczeń. Ponieważ w przedmiotowej sprawie wartość odsprzedawanych usług będzie wskazana na fakturze od Operatora należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT będzie koszt nabycia usług przez Wnioskodawcę.

  • Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 10 sierpnia 2020 r. (0111-KDIB3-1.4012.431.2020.1.MSO)

(…) W konsekwencji, powyższego uznać należy, że podstawą opodatkowania dla przekazywanych pracownikom ww. świadczeń (karty...), za które ponoszą częściową odpłatność, które to świadczenia Wnioskodawca nabywa od podmiotów zewnętrznych będzie wartość rynkowa tych świadczeń. W związku z powyższym Spółka ma obowiązek wykazania podatku VAT należnego z tytułu przekazania pracownikom kart... w kwocie wynikającej z otrzymanych faktur z tytułu nabycia tych świadczeń, pomniejszonej o kwotę podatku. Tym samym, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że Spółka ma obowiązek wykazania podatku VAT należnego z tytułu przekazania pracownikom kart... w części sfinansowanej przez Spółkę, bowiem Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać podatek od całości kwoty wynikającej z otrzymanych faktur, pomniejszonej o kwotę podatku.

WAŻNE!
W przypadku sprzedaży towarów lub usług pracownikom po cenach niższych od wartości rynkowej podstawę opodatkowania należy ustalić w wysokości rynkowej.Artykuł pochodzi z książki:
Błędy w rozliczeniach VAT. Na czym polegają i jak ich uniknąć

Autorzy
Małgorzata Breda
Doradca podatkowy, Dyrektor BTTP

Krzysztof Burzyński
Doradca podatkowy, Partner BTTP