Sprawozdanie Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych – zasady sporządzania

środa, 12 czerwca 2024

sprawozdanie-rb-23-o-stanie-srodkow-na-rachunkach-bankowych-panstwowych-jednostek-budzetowych-zasady-sporzadzania-sklep-infor

Pixabay

Wzór formularza sprawozdania Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych został określony rozporządzeniem o sprawozdawczości budżetowej i stanowi załącznik nr 1 do tego rozporządzenia. Natomiast instrukcja określająca zasady sporządzania sprawozdania Rb-23 zawarta jest w załączniku nr 35 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej.

Sporządzając sprawozdanie Rb-23, wprowadza się dane zgodnie z treścią formularza. W dalszej części opracowania przedstawiono poszczególne wiersze sprawozdania ze szczególnym wskazaniem, na co należy zwrócić uwagę przy jego sporządzaniu.

Dane wykazane w wierszach 11–13, 22, 24, 42 i 45 powinny być zgodne z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

W części dotyczącej dochodów stosuje się następujące zasady:

 1. Wiersz 11 „Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27” – suma kwot wykazanych w kolumnie 9 „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” w sporządzonym za ten sam okres sprawozdawczy sprawozdaniu Rb-27.
 2. Wiersz 12 „Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa” – dochody, które zostały przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa.
 3. Wiersz 13 „Stan środków na rachunku bieżącym dochodów w NBP” – stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym dochodów.
 4. Wiersz 14 „Dochody państwowej jednostki budżetowej” – wyszczególniona kwota ze środków wykazanych w wierszu 13, stanowiąca dochody państwowej jednostki budżetowej.
 5. Wiersz 15 „Pozostałe wpływy” – wyszczególniona kwota ze środków wykazanych w wierszu 13, stanowiąca pozostałe wpływy. Należy zwrócić uwagę, że wpływy tu wykazane nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27.

WAŻNE!
Kwota wykazana w wierszu 11 w sprawozdaniu Rb-23 powinna być zgodna z sumą kwot wykazanych w wierszach 12, 14 i 61 tego sprawozdania, z wyłączeniem sprawozdań dysponentów części budżetowych, którym podlegają placówki. Natomiast w sprawozdaniu za cały rok kwota wykazana w wierszu 11 powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 12, a kwota wykazana w wierszu 21 powinna być zgodna z wykazaną kwotą w wierszu 22.

W części dotyczącej wydatków stosujemy następujące zasady:

 1. Wiersz 21 „Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia” – w sprawozdaniu sporządzanym przez dysponenta części budżetowej wykazuje się środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na realizację planu wydatków bieżącego roku. Natomiast w sprawozdaniu sporządzanym przez dysponenta drugiego stopnia wykazuje się środki otrzymane od dysponenta części budżetowej, a w przypadku sprawozdania sporządzanego przez dysponenta trzeciego stopnia wykazuje się środki otrzymane odpowiednio od dysponenta drugiego stopnia lub od dysponenta części budżetowej na realizację planu wydatków bieżącego roku. Na uwagę zasługuje fakt, że otrzymane środki pomniejsza się o dokonane zwroty i środki przekazane dysponentom podległym, z wyłączeniem placówek.

  WAŻNE!
  W sprawozdaniu za rok kwoty wykazane w wierszu 21 powinny być zgodne z kwotami w wierszu 22, z wyjątkiem przypadków realizacji wydatków ze środków, o których mowa w art. 181 ust. 6 u.f.p.

 2. Wiersz 22 „Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28” – suma kwot wykazanych w sprawozdaniu Rb-28, w kolumnie 8 „Wykonanie wydatków”, sporządzonym za ten sam okres sprawozdawczy.
 3. Wiersz 24 „Stan środków na rachunku bieżącym wydatków w NBP” – stan środków na rachunku bieżącym wydatków.
 4. Wiersz 31 „Środki na wynagrodzenia wypłacone „z dołu” ze środków pobranych z banków krajowych (oprócz banków spółdzielczych) w ramach zastępczej obsługi bankowej” – środki na wynagrodzenia, które zostały wypłacone „z dołu” za dany miesiąc, zaliczone do wydatków danego okresu sprawozdawczego i pobrane z banków krajowych (z wyjątkiem banków spółdzielczych) w ramach zastępczej obsługi bankowej, lecz które nie obciążyły jeszcze bieżących rachunków wydatków państwowych jednostek budżetowych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Wykazane kwoty w tym wierszu powinny być również ujęte w sprawozdaniu Rb-28. Wiersz ten zawiera informacje dotyczące środków wypłaconych na wynagrodzenia.
 5. Wiersz 32 „Środki na wynagrodzenia wypłacone „z góry” lub przekazane na rachunki pomocnicze państwowych jednostek budżetowych w bankach spółdzielczych na wypłatę tychże wynagrodzeń” – środki na wynagrodzenia wypłacone „z góry” i przekazane do końca okresu sprawozdawczego na rachunki pracowników lub przekazane na rachunki pomocnicze w bankach spółdzielczych z rachunków bieżących państwowych jednostek budżetowych, prowadzonych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Wykazane tu środki są przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w następnym miesiącu (okresie sprawozdawczym), a obciążają rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym. Wykazane w tym wierszu środki nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb-28 w bieżącym okresie sprawozdawczym, ponieważ nie dotyczą danego okresu sprawozdawczego.

W części dotyczącej środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, stosujemy następujące zasady:

 1. Wiersz 41 „Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia” – sporządzający sprawozdanie dysponent części budżetowej wykazuje tu środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na realizację planu wydatków bieżącego roku. Sporządzając sprawozdanie, dysponent drugiego stopnia wykaże środki otrzymane od dysponenta części budżetowej, natomiast w sprawozdaniu sporządzanym przez dysponenta trzeciego stopnia – zostaną wykazane środki otrzymane odpowiednio od dysponenta drugiego stopnia lub od dysponenta części budżetowej na realizację planu wydatków bieżącego roku. Należy mieć na uwadze, że otrzymane środki pomniejsza się o dokonane zwroty i środki przekazane dysponentom podległym, z wyłączeniem placówek. Wykazywana w sprawozdaniu kwota środków otrzymanych na realizację planu wydatków bieżącego roku powinna być uzgodniona z dysponentem wyższego stopnia. Natomiast kwoty środków przekazanych z Ministerstwa Finansów są dostępne w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.
 2. Wiersz 42 „Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28NW” – suma kwot z kolumny 7 „Wykonanie” wykazanej w sprawozdaniu Rb-28NW sporządzonym za ten sam okres sprawozdawczy.
 3. Wiersz 45 „Stan środków na rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” – stan środków na rachunku pomocniczym dla środków na wydatki niewygasające.
 4. Wiersz 51 „Informacja o środkach” – w tym wierszu nic nie należy wykazywać.
 5. Wiersz 52 „na rachunkach pomocniczych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych” – stan środków na rachunkach pomocniczych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 199 ust. 3 u.f.p. – tj. rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 188 ze zm.). W tym również sum na zlecenie, bez środków na rachunkach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
 6. Wiersz 53 „sum na zlecenie” – stan środków na rachunkach sum na zlecenie wykazanych w ramach wiersza 52.
 7. Wiersz 54 „na rachunkach, o których mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych” – środki na rachunkach, o których mowa w art. 11a u.f.p., tj. środki gromadzone przez państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), gromadzące na wydzielonym rachunku dochody.
 8. Wiersz 55 „na rachunkach, na których gromadzone są środki, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o finansach publicznych” – stan środków z rachunków, na których gromadzone są środki, o których mowa w art. 5 ust. 4 u.f.p., tj. środki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i pkt 6 ustawy o finansach publicznych, którego tekst jednolity został ogłoszony w czerwcu 2023 r.
 9. Wiersz 56 „na rachunkach pozostałych” – stan środków na wszystkich pozostałych rachunkach, prowadzonych przez jednostkę, niewymienionych w wierszach 52, 54 i 55, m.in. stan środków na rachunkach sum depozytowych.
 10. Wiersz 57 „sum depozytowych” – dane w tym wierszu są wykazywane, o ile w ramach środków wykazanych w wierszu 56 stanowią środki na rachunkach sum depozytowych, lecz nie wykazuje się środków na rachunkach placówek. Należy mieć na uwadze, że środki w walutach obcych przelicza się na złote przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, aktualnego na dzień kończący okres sprawozdawczy.
 11. Wiersz 61 „Informacja o środkach w drodze dot. dochodów państwowej jednostki budżetowej” – środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący Narodowego Banku Polskiego do końca okresu sprawozdawczego. Z tym że dotyczą dochodów państwowej jednostki budżetowej i są wykazane w sprawozdaniu Rb-27 w kolumnie 9 „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonane:
 • w kasie jednostki;
 • w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe;

Placówka pocztowa – jednostka organizacyjna operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym (art. 3 pkt 15 ustawy – Prawo pocztowe).

 • w biurze usług płatniczych;
 • w instytucji płatniczej;
 • w instytucji pieniądza elektronicznego

– oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej.Artykuł pochodzi z książki:
Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Objaśnienia. Wzory. Przykłady

Autorka
Krystyna Gąsiorek
Ekonomistka, od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych, w tym sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej. Ma szeroką wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie długoletniej praktyki zawodowej, m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej oraz jako starszy specjalista w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń w RIO. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.