Świadectwo pracy – jak wskazać okres zatrudnienia pracownika i wymiar czasu pracy?

piątek, 14 lipca 2023

swiadectwo-pracy-ak-wskazac-okres-zatrudnienia-pracownika-i-wymiar-czasu-pracy-sklep-infor

Pixabay


W świadectwie pracy należy wskazać, u jakiego pracodawcy pracownik był zatrudniony i w jakim okresie. Nie ma natomiast znaczenia, na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę pracownik był zatrudniony ani czy był to stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę. Tych informacji nie podaje się w świadectwie pracy.

Okres zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy

WAŻNE!
W świadectwie pracy nie podaje się informacji o rodzaju umowy o pracę, na podstawie której pracownik był zatrudniony.

Pracodawca wydaje świadectwo pracy za cały okres zatrudnienia pracownika. Jeżeli jednak doszło do przejęcia całości lub części zakładu pracy, to pracodawca, który przejął pracowników, wydaje im świadectwo pracy obejmujące także okres pracy u poprzedniego pracodawcy. W przypadku przejęcia całości lub części zakładu pracy nie dochodzi bowiem do rozwiązania umów o pracę z dotychczasowym pracodawcą i nawiązania nowych umów o pracę z pracodawcą, który przejął zakład pracy i pracowników.

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (art. 23 1 § 1 Kodeksu pracy). W związku z tym pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy wykazuje w świadectwie pracy również okres jego pracy u poprzedniego pracodawcy i wskazuje tego pracodawcę.

WAŻNE!
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w świadectwie pracy wykazuje on również okres pracy pracownika u poprzedniego pracodawcy i wskazuje tego pracodawcę.

Pracodawca powinien posiadać wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia świadectwa pracy także za okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. W przypadku przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy dotychczasowy pracodawca ma obowiązek przekazania akt osobowych pracownika oraz pozostałej dokumentacji w sprawach związanych z jego stosunkiem pracy pracodawcy przejmującemu tego pracownika.

Wymiar czasu pracy

W świadectwie pracy należy wskazać wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy. Wymiar czasu pracy powinien być określony w umowie o pracę, a następnie wykazany w świadectwie pracy ułamkiem zwykłym (1/4 pełnego wymiaru czasu pracy, 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy, 3/4 pełnego wymiaru czasu pracy) albo dziesiętnym (0,25 pełnego wymiaru czasu pracy, 0,5 pełnego wymiaru czasu pracy, 0,75 pełnego wymiaru czasu pracy) w odniesieniu do pełnego wymiaru czasu pracy.

WAŻNE!
Wymiar czasu pracy wykazuje się w świadectwie pracy ułamkiem zwykłym lub dziesiętnym.

Należy wykazać wszystkie wymiary czasu pracy, w jakich pracownik był zatrudniony u pracodawcy – wraz ze wskazaniem, w jakim okresie obowiązywał dany wymiar czasu pracy.

Jeżeli długoletni pracownik stosunkowo często pracował w różnych wymiarach czasu pracy – należy skrupulatnie wykazać wszystkie okresy wraz z kolejnymi wymiarami czasu pracy.

Nieprawidłowe jest wskazywanie w umowie o pracę (a następnie w świadectwie pracy) wymiaru czasu pracy w liczbie godzin, np. „pracownik jest zatrudniony w wymiarze 80 godzin miesięcznie”. Jeżeli nawet wymiar czasu pracy był tak wskazany w umowie o pracę, to należy go przeliczyć na ułamek – zwykły albo dziesiętny – w odniesieniu do przyjętego u pracodawcy okresu rozliczeniowego czasu pracy i w taki sposób wykazać w świadectwie pracy.

Wpisanie w umowie o pracę (a następnie w świadectwie pracy) wymiaru czasu pracy poprzez podanie liczby godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym będzie oznaczało zatem, że w każdym takim okresie, np. w każdym miesiącu, wymiar czasu pracy pracownika będzie inny. W przypadku wystawiania świadectwa pracy długoletniemu pracownikowi oznaczać to będzie obowiązek obliczenia wymiaru czasu pracy dla każdego okresu rozliczeniowego (np. miesięcznego) w całym (np. 10-letnim) okresie zatrudnienia pracownika.Artykuł pochodzi z poradnika:
Świadectwo pracy (PDF)

Opracowanie materiału
Marek Skałkowski