Treść faktur korygujących – jakie dane należy uwzględnić?

piątek, 21 kwietnia 2023

Treść faktur korygujących – jakie dane należy uwzględnić?

Pixabay


Wymaganą treść faktur korygujących określają przepisy art. 106j ust. 2–3 ustawy o VAT. Obowiązkowe elementy faktur korygujących wymienione zostały w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, a fakultatywne elementy faktur korygujących ujęto w art. 106j ust. 2a ustawy o VAT.

Treść faktur korygujących – elementy obowiązkowe i fakultatywne

Elementy obowiązkowe na fakturze korygującej:

 • numer kolejny oraz data jej wystawienia;
 • następujące dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  – data wystawienia,
  – kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
  – imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  – numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (w niektórych przypadkach poprzedzony kodem PL – zob. art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT),
  – numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (w niektórych przypadkach poprzedzony kodem państwa członkowskiego nabywcy – zob. art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy o VAT);
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej, a w pozostałych przypadkach prawidłowa treść

Elementy fakultatywne na fakturze korygującej:

 • tytuł (wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”);
 • przyczyna korekty

Przepisami art. 106j ust. 3 ustawy o VAT ustawodawca określił także treść dwóch rodzajów zbiorczych faktur korygujących. Cechą charakterystyczną tych faktur jest to, że powinny zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub udzielana obniżka (zob. art. 106j ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT).

Do pierwszej grupy należą zbiorcze faktury korygujące wystawiane, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. Faktury takie mają charakter uproszczony, gdyż nie muszą zawierać nazw (rodzaju) towaru lub usług objętych korektą (zob. art. 106j ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).

Do drugiej grupy należą zbiorcze faktury korygujące wystawiane w przypadkach, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do niektórych tylko dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. Takie zbiorcze faktury korygujące nie mają uproszczonego charakteru, gdyż muszą zawierać wszystkie dane przewidziane dla „zwykłych” faktur korygujących, a dodatkowo – jak już zostało wskazane – należy w nich podać okres, do którego odnoszą się udzielane opust lub obniżka.

Wskazać przy tym należy, że treść art. 106j ust. 3 ustawy o VAT w żadnym razie nie wyłącza wystawiania zbiorczych faktur korygujących w innych niż określone w nim przypadkach. W konsekwencji, zdaniem autora, zbiorcze faktury korygujące wystawiane przez podatników podzielić należy na trzy grupy. (zobacz poniższą tabelę)

Jakie dane zawierają zbiorcze faktury korygujące?

Rodzaj zbiorczej faktury korygującej
Dane, których nie musi zawierać faktura
Dane, które faktura musi zawierać dodatkowo
zbiorcze faktury korygujące wystawiane w przypadku, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie
nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielane opust lub obniżka
zbiorcze faktury korygujące wystawiane w przypadku, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do niektórych dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie
-
wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielane opust lub obniżka
pozostałe zbiorcze faktury korygujące
-
-

Tabela: Zbiorcze faktury korygujące

Dodać należy, że nie jest jednak bezwzględnie konieczne, aby dane dotyczące korygowanych faktur były wskazywane bezpośrednio na zbiorczych fakturach korygujących. Dopuszcza się bowiem, aby integralną część zbiorczych faktur korygujących stanowił załącznik ze wszystkimi niezbędnymi danymi korygowanych faktur pierwotnych, np. ich numerami czy datami wystawienia (zob. przykładowo interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 września 2013 r., sygn. IPPP1/443-815/13-3/MP, oraz z 30 lipca 2014 r., sygn. IPPP1/443-586/14-3/ISZ).

Może się zdarzyć, że do danej faktury wystawione będą dwie lub więcej faktury korygujące. W takich przypadkach, w zakresie danych zawartych w korygowanej fakturze, kolejne faktury korygujące powinny dotyczyć, co do zasady, danych wskazanych na fakturze pierwotnej, nie zaś danych wskazanych na wcześniej wystawionych fakturach korygujących. Wyjątek od tej zasady dotyczy skorygowanych wcześniej danych, kiedy to, wystawiając kolejne faktury korygujące, należy uwzględniać skorygowane dane. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w treści wyjaśnień organów podatkowych, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 października 2012 r. (sygn. IPTPP4/443-467/12-5/ALN) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2014 r. (sygn. ITPP3/443-234/14/MD). Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji:

MF
(...) jeśli istnieje potrzeba wystawienia kolejnej faktury korygującej, korekta ta powinna zawsze odwoływać się do danych na fakturze pierwotnej, a nie do wystawionej wcześniej faktury korygującej. Gdy kolejna faktura korygująca zmienia tę samą pozycję faktury VAT jak poprzednia to należy uwzględnić skorygowane już wcześniej dane, gdyż ostatnia faktura korygująca odzwierciedla aktualny stan i cenę towaru. Należy wskazać, iż jeśli faktura korygowana jest wielokrotnie, na kolejnych fakturach powinien być wskazany numer i data faktury pierwotnej.Artykuł pochodzi z książki:
Faktury VAT 2023

Autor
Tomasz Krywan

Doradca podatkowy