Amortyzacja samochodów - ustalanie wartości początkowej zakupionego samochodu

środa, 22 marca 2023

Amortyzacja samochodów - ustalanie wartości początkowej zakupionego samochodu

Pixabay


Samochód firmowy to samochód wpisany przez podatnika do ewidencji środków trwałych i wykorzystywany przez niego na potrzeby prowadzonej działalności. Od wartości samochodu wpisanego do ewidencji podatnik dokonuje odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

Wydatki na środki trwałe zasadniczo nie podlegają bowiem zaliczeniu bezpośrednio w koszty. Wyjątkiem są składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł oraz takie, których przewidywany okres użytkowania u podatnika jest krótszy niż rok. Te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu bezpośrednio, a nie przez odpisy amortyzacyjne.

Jak ustala się wartość początkową zakupionego samochodu?

Podatnik amortyzuje samochody służbowe stanowiące jego własność lub współwłasność. Głównie własność tę nabywa w drodze zakupu. Do celów amortyzacji takiego samochodu jest obowiązany ustalić jego wartość początkową, od której dokonuje odpisów amortyzacyjnych – sukcesywnie zaliczając ten wydatek do kosztów podatkowych przez cały okres amortyzacji.

W przypadku zakupu samochodu jego wartość początkowa to cena nabycia (art. 22g ust. 3 updof oraz art. 16g ust. 3 updop). Cena nabycia to kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego (lub wartości niematerialnej i prawnej) do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszona o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy – zgodnie z odrębnymi przepisami – podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony, albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT.

W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego. Wartość początkową składników majątku wymagających montażu powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż.

W związku z przytoczoną definicją ceny nabycia powstaje pierwsza trudność, z jaką spotyka się podatnik. Jest to konieczność ustalenia, które wydatki związane z nabyciem samochodu są zaliczane do wartości początkowej i podlegają amortyzacji, a które można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Dla uproszczenia przedstawiono poniżej wskazania, jakiego rodzaju wydatki związane z nabyciem samochodu są wliczane do jego wartości początkowej, a jakie mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych.

Wydatki, które zwiększają wartość początkową nabytego samochodu:

  1. Wartość dodatkowego kompletu opon, jeżeli jest ona wliczona w cenę nabycia samochodu.
  2. Koszty remontów poniesione przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji, rozumiane jako wydatek związany z doprowadzeniem tego środka trwałego do użytku w działalności gospodarczej jednostki.
  3. Koszty delegacji pracownika wysłanego po odbiór samochodu oraz koszty paliwa do tego samochodu (jako koszty transportu podwyższające cenę nabycia).
  4. Zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych (i to niezależnie, czy został uiszczony przed przekazaniem środka trwałego do używania czy po przekazaniu).
  5. Opłaty rejestracyjne, jakie osoba posiadająca samochód musi ponieść w celu jego użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zostały poniesione przed oddaniem samochodu do używania. Składają się na nie: opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe, opłata ewidencyjna, koszt zakupu tablic rejestracyjnych, opłata recyklingowa (w przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy).
  6. Koszty prowizji bankowej oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup samochodu naliczone za okres do dnia przekazania samochodu do używania.


Wydatki związane z zakupem, które nie zwiększają wartości początkowej samochodu:

  1. Wymiana oleju – także dokonana przed przyjęciem samochodu do użytkowania.
  2. Opłaty związane z przerejestrowaniem samochodu, poniesione po przyjęciu samochodu do użytkowania.
  3. Obowiązkowe wydatki na ubezpieczenie OC oraz dobrowolnie wykupione AC, NNW, ubezpieczenie assistance, zielona karta.
  4. Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup samochodu, naliczone za okres po oddaniu samochodu do używania.Artykuł pochodzi z książki:
Samochód w firmie

Opracowanie materiału
Radosław Stępień, redaktor merytoryczny INFOR PL