Co grozi za niestosowanie KSeF?

środa, 22 listopada 2023

co-grozi-za-niestosowanie-ksef-sklep-infor

Pixabay


Regulacje dotyczące obowiązkowego KSeF przewidują sankcje w postaci kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązków związanych z powszechnym korzystaniem z systemu. Kary mają być nakładane w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego, a ich kwota może wynosić do 100% kwoty podatku wykazanego na dokumencie wystawionym poza KSeF, wystawionym w okresie awarii, ale niezgodnie z udostępnionym wzorem, lub wystawionym w okresie awarii, ale nieprzesłanym do KSeF w 7-dniowym terminie po ustąpieniu awarii (z wyjątkiem awarii, która ogłaszana jest w środkach masowego przekazu).

W przypadku dokumentów bez wykazanego podatku kara pieniężna ma wynosić do 18,7% kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze.

Jednocześnie, zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem przepisów ustawy o VAT, w przypadku niedopełnienia obowiązku wystawienia faktury ustrukturyzowanej przy użyciu KSeF nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Oznacza to, że zakłada się wówczas potencjalnie wyłącznie karę pieniężną, czyli sankcję administracyjną w postaci dolegliwości finansowej, ale wyłączona jest możliwość pociągnięcia podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej.

Warto zaznaczyć, że znowelizowana ustawa o VAT zakłada miarkowanie kar już od 0 zł. Kary będą należne bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wysokość kary ma być wymierzana w zależności od wagi popełnionego wykroczenia. W tym zakresie znowelizowana ustawa o VAT przewiduje odwołanie do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: OP)[1] oraz do ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: KPA)[2].

Przy wymierzaniu kary organ administracji publicznej ma brać pod uwagę takie czynniki, jak:

  • waga i okoliczności naruszenia prawa,
  • częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku,
  • uprzednie ukaranie za to samo zachowanie,
  • stopień przyczynienia się strony,
  • działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa,
  • wysokość korzyści, którą strona osiągnęła,

a w przypadku osoby fizycznej:

  • warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana.

Kary za niestosowanie KSeF mają wejść w życie z półrocznym opóźnieniem w stosunku do wprowadzenia obowiązku stosowania systemu. Przewidziano, że stosowanie kar od początku 2025 r. da podatnikom wystarczająco dużo czasu na przystosowanie się do nowego systemu.

[1] Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651.

[2] Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775Artykuł pochodzi z książki:
KSeF. Wdrożenie w firmie

Autorki:
Janina Fornalik – doradca podatkowy i partner w MDDP
Klaudyna Matusiak-Frey – doradca podatkowy i starszy konsultant w MDDP