Indywidualna amortyzacja nieruchomości w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem

piątek, 02 lutego 2024

indywidualna-amortyzacja-nieruchomosci-w-gminach-zagrozonych-wysokim-bezrobociem-sklep-infor

Pixabay

Od 2024 r. podatnicy PIT i CIT zyskali możliwość ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla nieruchomości położonych w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem. Chodzi o budynki i lokale niemieszkalne oraz budowle zaliczone do 1 i 2 grupy KŚT. Nowy rodzaj amortyzacji stanowi pomoc de minimis.

Z nowego rodzaju amortyzacji mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, w przypadku gdy budynki (lokale) niemieszkalne albo budowle zaliczone do 1 i 2 grupy KŚT:

 • wybudują we własnym zakresie i po raz pierwszy wprowadzą je do ich ewidencji środków trwałych;
 • znajdują się na obszarze gminy:

  – zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz
  – w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie oraz wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin jest publikowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia do 31 grudnia każdego roku. Wskaźniki na 2024 r. zostały opublikowane w obwieszczeniu MF z 5 grudnia 2023 r. w sprawie wartości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie i wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na rok 2024 – M.P. z 2023 r. poz. 1359.

Nowe przepisy mają zastosowanie do budynków, lokali oraz budowli, w przypadku których po 31 grudnia 2023 r.:

 • uprawomocni się decyzja o pozwoleniu na budowę albo
 • upłynie termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo zostanie wydane zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu, albo
 • nastąpi ich wprowadzenie po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych, jeżeli ich budowa nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie dojdzie do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

Wysokość indywidualnych stawek amortyzacyjnych zależy od wysokości przeciętnej stopy bezrobocia obowiązującej w powiecie, na którego terenie znajduje się dana gmina. Jeżeli budynek (lokal) niemieszkalny albo budowla znajduje się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi:

 • od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat, czyli indywidualnie ustalana roczna stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 10%,
 • powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 5 lat, czyli indywidualnie ustalana roczna stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 20%.

Wysokość przeciętnej stopy bezrobocia obowiązującej w danym powiecie należy ustalać na miesiąc, w którym wystąpi jedno z następujących zdarzeń, tj.:

 • uprawomocni się decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • upłynie termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo zostanie wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu,
 • nieruchomość zostanie po raz pierwszy wprowadzona do ewidencji środków trwałych – przypadku gdy jej budowa nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie dojdzie do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

Dane o wysokości przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie oraz w kraju są publikowane rokrocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia na podstawie art. 82 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.). Do ustalenia obowiązującej stopy bezrobocia należy przyjąć dane opublikowane w roku bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym wystąpiło dane zdarzenie.

Komentarz
Zmiana jest korzystna dla podatników, którzy wybudują nieruchomości w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem. Dzięki wprowadzonym zmianom będą oni mogli znacznie szybciej dokonać ich amortyzacji.

Podstawa prawna

 • 22j ust. 7–13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 2760
 • 16j ust. 7–13 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 2805; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1787
 • 3 ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2023 r. poz. 1787Artykuł pochodzi z książki:
PIT, CIT, Ryczałt 2024. Podatki część 1

Opracowanie merytoryczne
Redakcja Monitora Księgowego