Klasyfikacja budżetowa - klasyfikacja paragrafów przychodów

czwartek, 26 października 2023

klasyfikacja-budzetowa-klasyfikacja-paragrafow-przychodow-sklep-infor

Pixabay


Przychody budżetu ujmuje się w paragrafach o trzycyfrowym symbolu, określających źródło przychodów. Przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzą ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, z otrzymanych pożyczek i kredytów oraz z innych operacji finansowych.

Od 1 stycznia 2015 r. do przychodów budżetu państwa z innych operacji finansowych zalicza się także środki przekazane z rachunków depozytowych Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a, na inne rachunki Ministra Finansów (Minister Finansów otwiera w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunki bankowe w złotych lub walutach obcych, na których są przechowywane pieniądze przyjęte do depozytu sądowego lub składane na tych rachunkach na podstawie odrębnych przepisów, tzw. rachunki depozytowe Ministra Finansów).

Od 1 stycznia 2020 r. zostały wprowadzone trzy dodatkowe paragrafy przychodów – 905, 906 i 907. Nowelizacja wiązała się ze zmienionym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który rozszerzył źródła finansowania deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. A zatem w celach kontrolnych było konieczne wyodrębnienie nowych paragrafów przychodowych określających źródła finansowania wskazane w znowelizowanym art. 217.

W 2023 r. JST powinny prawidłowo klasyfikować środki z RFIL otrzymane w 2022 r. ale pozostałe na rachunku do wykorzystania w 2023 r. (paragraf 905).

Paragrafy

901 Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych

902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Komentarz:
Paragraf ten stosują jednostki samorządu terytorialnego do pożyczek zaciąganych na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

904 Przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi

Komentarz: Paragraf ten obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Komentarz:
Dodany nowy paragraf obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Zmiana ma charakter dostosowujący w związku z wejściem w życie ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmieniony przepis art. 217 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rozszerza źródła finansowania deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany miały zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej i uchwał budżetowych JST na 2020 r.

Paragraf ten ma zastosowanie do przychodów w tych jednostkach samorządu terytorialnego, w których wystąpią środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, np. jednostka samorządu terytorialnego otrzymała środki z RFIL w 2022 r., które wydała tylko w części, natomiast druga część pozostała na rachunku do wykorzystania w 2023 r. Po rozliczeniu 2022 r. środki te wystąpią w 2023 r. w paragrafie 905.

906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Komentarz: Dodany nowy paragraf obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Zmiana ma charakter dostosowujący w związku z wejściem w życie ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmieniony przepis art. 217 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rozszerza źródła finansowania deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany miały zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej i uchwał budżetowych JST na 2020 r.

Paragraf ten ma zastosowanie do przychodów w tych jednostkach samorządu terytorialnego, w których wystąpią przychody po rozliczeniu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, np. jednostka samorządu terytorialnego otrzymała środki w 2021 r. z programu „ERASMUS+” na lata 2021, 2022 i 2023. Wówczas środki po rozliczeniu 2022 r. wystąpią w 2023 r. w paragrafie 906.

907 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Paragraf ten obejmuje przychody przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia.

Komentarz:
Dodany nowy paragraf obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Zmiana ma charakter dostosowujący w związku z wejściem w życie ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmienione przepisy art. 243 ust. 3b ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych umożliwiają dokonanie restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego. Efektem tych zmian będzie zwiększenie przestrzeni do dokonywania wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego. Uwolnione w ten sposób środki finansowe mogą zostać przeznaczone przez jednostki samorządu terytorialnego np. na inwestycje. W związku z tym zasadne jest posiadanie informacji o restrukturyzacji i wcześniejszej spłacie długu. Zmiany miały zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej i uchwał budżetowych JST na 2020 r. Paragraf ten ma ścisłe powiązanie z nowym paragrafem rozchodów 965.

911 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym

916 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych za granicą

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

941 Przychody z prywatyzacji pośredniej

942 Przychody z prywatyzacji bezpośredniej

943 Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa

944 Pozostałe przychody z prywatyzacji

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Komentarz:
Paragraf ten obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może być sfinansowany przychodami pochodzącymi:

 1. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. z kredytów;
 3. z pożyczek;
 4. z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;
 5. z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8;
 6. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
 7. ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych;
 8. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Komentarz:
Paragraf ten stosują jednostki samorządu terytorialnego do kredytów i pożyczek zaciąganych na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

956 Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych

957 Nadwyżki z lat ubiegłych

W paragrafie tym jednostki samorządu terytorialnego wykazują niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Komentarz:
Od 1 stycznia 2020 r. dodano objaśnienia do tego paragrafu. Zmiana ma charakter dostosowujący w związku z wejściem w życie ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i miały zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej i uchwał budżetowych JST na 2020 r.Artykuł pochodzi z książki:
Klasyfikacja budżetowa 2023. Najnowsze zmiany i komentarz eksperta

Autorka
Krystyna Gąsiorek
Ekonomistka, od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych, w tym sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej. Ma szeroką wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie długoletniej praktyki zawodowej, min. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej oraz jako starszy specjalista w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń w RIO. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.