Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków wraz z objaśnieniami

środa, 13 marca 2024

klasyfikacja-paragrafow-dochodow-przychodow-i-srodkow-wraz-z-objasnieniami-sklep-infor

Pixabay

Klasyfikację paragrafów dochodów, przychodów i środków wraz z objaśnieniami stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. W przypadku dochodów paragrafy wskazują źródło dochodów. Są symbolami czterocyfrowymi. Czwarta cyfra jest cyfrą zmienną od 0 do 9.

W 2022 r. w zakresie klasyfikacji paragrafów dochodów, przychodów i środków m.in. dodano 12 nowych paragrafów dochodów – w części z objaśnieniami: 072, 207, 208, 209, 210, 253, 637, 638, 639, 670, 671, 672. Większość nowych utworzonych paragrafów dotyczy identyfikacji środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy. Z uwagi na szeroki zakres działań, które mogą być realizowane w ramach pomocy, utworzenie nowych paragrafów umożliwia również identyfikację obszarów, w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy, poprzez zastosowanie rozdziałów właściwych dla rodzaju działalności.

Do czasu wprowadzenia zmian w klasyfikacji budżetowej w zakresie środków otrzymanych i wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) oraz środków otrzymanych (planowanych) i poniesionych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych jednostki musiały stosować obowiązujące podziałki klasyfikacji budżetowej.

Paragrafy dochodów w JST i ich przykładowe odpowiedniki – tzw. paragrafy ukraińskie

Zakres

Paragrafy dochodów

Paragrafy ukraińskie
w zakresie dochodów

 Środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy

096, 097

072

203

207

201

208

097, 270

210

097, 270

253

097, 629

638

097, 629

639

633, 643, 653

670

631, 641, 651

671

Środki otrzymane na realizację RFPŁ

609

637


Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów środki z Funduszu Pomocy powinny być ujmowane w budżecie JST, z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu. Przez wyodrębnioną ewidencję należy rozumieć ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych. Polega ona na wyodrębnieniu operacji poprzez wprowadzenie do zakładowego planu kont odrębnych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych w takim układzie, aby możliwe było spełnienie wymagań w zakresie sporządzenia sprawozdań finansowych i innych rozliczeń.

W 2024 r. JST mają obowiązek sporządzenia informacji o środkach z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych. Jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do art. 50 ust. 5a w związku z art. 14 ust. 16 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.), w terminie do 1 marca 2024 r., muszą poinformować Ministra Finansów, który przekazał środki z Funduszu Pomocy, o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu według stanu na 31 grudnia 2023 r. Informacja dotyczy wyłącznie wykorzystania środków z Funduszu Pomocy (bez odsetek) przekazanych od kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Informację składają wyłącznie te JST, które nie wykorzystały w pełnej wysokości środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Podpisaną elektronicznie informację należy przesyłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów: /bx1qpt265q/SkrytkaESP.

Zgodnie z art. 50 ust. 5a znowelizowanej ustawy JST są zobowiązane do złożenia informacji do Ministra Finansów w zakresie wykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w terminie do:

  • 1 marca 2024 r. – według stanu na 31 grudnia 2023 r.,
  • 15 września 2024 r. – według stanu na 31 sierpnia 2024 r.

Najnowsze zmiany w paragrafach dochodów wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 11 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1347).

W 2024 r. po raz pierwszy do planowania budżetu państwa ma zastosowanie nowy paragraf 160 „Planowane wpływy z niektórych podatków”. Paragraf ten dotyczy wyłącznie planowanych wpływów z: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin. Natomiast wykonanie dochodów należy klasyfikować w paragrafach właściwych dla poszczególnych podatków. Nowość ta nie dotyczy budżetów JST.

Ponadto rozporządzeniem tym zmieniona została nazwa paragrafu 065 „Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” poprzez dodanie „innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami”. Ma to wyeliminować wątpliwości odnośnie do sposobu klasyfikowania opłat od takich dokumentów. Zmiana ta obowiązuje od 15 lipca 2023 r. z mocą od 1 stycznia 2023 r.

Dochody dzieli się na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy zaliczać:

  • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
  • dochody ze sprzedaży majątku,
  • dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Natomiast po zmianach do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej, zalicza się paragrafy: 076, 077, 078, 080, 087, 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 641, 642, 643, 644, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668, 669, 670 i 671, przy czym czwartą cyfrą jest zero lub wymieniona niżej odpowiednia cyfra.

Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 080, 087, 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628–635, 641–644, 651–653, 656, 661–666, 668 i 669. Zmiana wynika z uchylenia paragrafu dochodów 645.

***

Komentarz
Zmiana w zakresie paragrafów dochodów majątkowych obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Katalog paragrafów dochodów majątkowych rozszerzono o nowe dodane paragrafy: 637, 638, 639 oraz 670 i 671.

***

Dochodami bieżącymi budżetu jednostki samorządu terytorialnego są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi, m.in.:

  • podatki i opłaty lokalne (np. paragrafy: 031, 032, 033, 034, 038, 048, 049),
  • wpływy z usług (paragraf 083).

Wyboru odpowiedniego zaklasyfikowania danego dochodu/przychodu dokonać musi kierownik jednostki sektora finansów publicznych (główny księgowy jednostki), zgodnie z istniejącym stanem faktycznym. W przypadku braku jednoznacznego paragrafu poszczególne przepływy finansowe powinny być ujmowane w tych paragrafach, które najbardziej charakteryzują dany rodzaj dochodu.Artykuł pochodzi z książki:
Klasyfikacja budżetowa 2024

Autorka
Krystyna Gąsiorek
Ekonomistka, od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych, w tym sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej. Ma szeroką wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie długoletniej praktyki zawodowej, m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej oraz jako starszy specjalista w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń w RIO. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.