Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

środa, 06 marca 2024

laczenie-urlopu-rodzicielskiego-z-wykonywaniem-pracy-sklep-infor

Pixabay

Pracownik może łączyć urlop rodzicielski z jednoczesnym wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił tego urlopu, jednak w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (art. 182 1e § 1 k.p.). Oznacza to, że pracownik w tym samym czasie częściowo korzysta z urlopu i częściowo wykonuje pracę na część etatu. W związku z tym urlop rodzicielski jest udzielany na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o podjęcie pracy na urlopie rodzicielskim, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika (dotyczy to np. stanowisk kierowniczych). W takim przypadku pracodawca informuje pracownika, w postaci papierowej lub elektronicznej, o przyczynie odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku (art. 1821e § 2 k.p.).

Ponieważ dopuszczalny wymiar czasu pracy w czasie urlopu rodzicielskiego wynosi nie więcej niż 1/2 etatu, pracodawca nie może udzielić pracownikowi zgody na pracę w wymiarze np. 3/4 albo 3/5 etatu. Pracownik nie może także żądać ustalenia, jak ma wyglądać w tym okresie jego zatrudnienie pod względem rozkładu czasu pracy, ponieważ należy to do kompetencji pracodawcy.

Wydłużenie urlopu w przypadku łączenia go z wykonywaniem pracy

Jeżeli pracownik pracuje w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego u pracodawcy, który udzielił mu tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie tego urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

  • 82 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
  • 86 tygodni – w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Jeszcze dłuższy wymiar wydłużenia urlopu rodzicielskiego przysługuje, jeżeli pracownik – rodzic dziecka – posiada zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, i wynosi odpowiednio do:

  • 130 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
  • 134 tygodni – jeżeli przy jednym porodzie urodziło się więcej niż jedno dziecko.

Zasady dotyczące wydłużenia urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio do pracowników korzystających z tego urlopu po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie.

Ustalanie proporcjonalnego wydłużenia urlopu rodzicielskiego

Okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z tego urlopu (art. 1821f § 2 k.p.

Jeżeli pracownik chce wykonywać pracę w trakcie urlopu rodzicielskiego, ale nie w całym okresie, na który został udzielony, lecz tylko przez jego część, to proporcjonalne wydłużenie wymiaru tego urlopu następuje wyłącznie w odniesieniu do tej części urlopu rodzicielskiego (art. 1821f § 3 k.p.).

Jeżeli część urlopu rodzicielskiego ustalona w wyniku wydłużenia wymiaru tego urlopu nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień należy pominąć (art. 1821f § 4 k.p.).

Okres, o jaki urlop rodzicielski został wydłużony w razie jednoczesnego świadczenia pracy w czasie tego urlopu, nie jest liczony jako kolejna część tego urlopu z przysługujących pięciu, lecz jest częścią tego okresu (art. 1821f § 5 k.p.). Oznacza to, że jeżeli pracownik pracuje w czasie pierwszej części urlopu, to jego wydłużenie jest również pierwszą częścią urlopu. Jeśli pracuje, wykorzystując czwartą część urlopu, to wydłużenie dotyczy również tej czwartej części.

Pracownik, składając wniosek o wykonywanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, musi określić w nim również, czy w okresie wydłużenia tego urlopu będzie pracował na część etatu, czy nie zamierza wykonywać pracy (art. 1821f § 6 k.p.). Jeżeli zamierza wykonywać pracę w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego, wówczas wymiar tej części urlopu oblicza się, dzieląc:

  • długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik będzie wykonywał pracę w tej części urlopu (art. 1821f § 7 k.p.).

Również w tym przypadku, jeżeli obliczone wydłużenie części okresu urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach, nie licząc niepełnego dnia.Artykuł pochodzi z książki:
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2024

Autorka
Renata Tonder