Opodatkowanie najmu prywatnego od 2024 r. – obowiązkowe opodatkowanie ryczałtem

poniedziałek, 19 lutego 2024

opodatkowanie-najmu-prywatnego-od-2024-r-obowiazkowe-opodatkowanie-ryczaltem-sklep-infor

Pixabay

Już od 2023 r podatnicy uzyskujący przychody z najmu prywatnego nie mają możliwości wyboru formy opodatkowania. Oznacza to, że w każdym przypadku, w którym uzyskany przez podatnika przychód alokowany jest w takim źródle, obligatoryjne jest zastosowanie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Trzeba podkreślić, że dotyczy to nie tylko wynajmu nieruchomości, ale wszelkich składników majątku, których najem generuje przychód alokowany w źródle z art 10 ust 1 pkt 6 updof. Całkowicie nieaktualne są wszelkie rozważania i informacje dotyczące zasad wyboru formy i informowania o wyborze organu podatkowego, itp.

WAŻNE
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest obligatoryjny nie tylko w przypadku najmu prywatnego nieruchomości, ale także wszelkich składników majątku prywatnego.

Interpretacje


Wynajem zjeżdżalni dmuchanej

Odnosząc powyższe do tej sprawy, mając na względzie fakt, że zjeżdżalnia dmuchana (kolejna zjeżdżalnia dmuchana) zostanie zakupiona przez osobę prywatną (tj. nieprowadzącą działalności gospodarczej), przedmiotem najmu nie będą składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. Wskazane we wniosku rzeczy decyzją wnioskodawczyni będą zatem w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą. W tej sytuacji najem tych rzeczy stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: podatnicy są zobowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania [w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2023 r.: za miesiąc grudzień w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem ryczałtu za grudzień 2022 r. – przyp. autora].

Stosownie do treści art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: podatnicy są zobowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Tym samym uzyskiwane przychody z tytułu najmu mogą być opodatkowane przez wnioskodawczynię stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł. Natomiast po przekroczeniu tego limitu wnioskodawczyni powinna odprowadzić od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12,5% przychodów. Po zakończeniu roku podatkowego wnioskodawczyni będzie zobowiązana złożyć zeznanie podatkowe PIT-28.
Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 26 października 2022 r., nr 0115-KDIT1.4011.513.2022.1.MK

Dzierżawa powierzchni reklamowych w aplikacjach mobilnych

Wnioskodawca posiada polską rezydencję podatkową oraz obywatelstwo polskie. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest twórcą programu komputerowego, tzw. aplikacji mobilnej o charakterze użytkowym, przeznaczonej dla telefonów komórkowych oraz tabletów. Program jest rozpowszechniany przez podmiot zagraniczny mający siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Wnioskodawca udostępnia powierzchnię ekranową podmiotowi zagranicznemu ze Stanów Zjednoczonych, który używa jej do wyświetlania reklam internetowych. Podmiot ten wpłaca na rachunek bankowy wnioskodawcy opłatę za korzystanie z powierzchni reklamowej. Korzystanie z powierzchni ekranowej polega na umieszczeniu w programie wnioskodawcy kodu komputerowego otrzymanego od podmiotu zagranicznego, który pozwala podmiotowi zagranicznemu kontrolować część powierzchni ekranowej i wyświetlać tam reklamy. Podmiot zagraniczny oblicza przy tym ilość kliknięć przez użytkowników.

Na podstawie skuteczności reklamy (mierzonej m.in. poprzez ilość kliknięć) przekazuje na rachunek bankowy część środków, które otrzymał od reklamodawców. Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie na podstawie zaakceptowania warunków świadczenia usług podmiotu zagranicznego. (…) W pierwszej kolejności – przystępując do oceny skutków podatkowych najmu (dzierżawy) opisanej we wniosku aplikacji mobilnej – wskazać należy, że wynagrodzenie otrzymywane przez osobę fizyczną z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej w aplikacji mobilnej przeznaczonej dla telefonów komórkowych oraz tabletów (pod warunkiem że nie jest to czynione w ramach działalności gospodarczej) należy zakwalifikować do źródła przychodów, najem, dzierżawę lub inne umowy o podobnym charakterze, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Konsekwencją klasyfikacji przychodów, o których mowa we wniosku, do przychodów ze źródła przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest także możliwość ich opodatkowania w formie zryczałtowanej przewidzianej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (…).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 września 2016 r., nr ITPB1/4511-702/16-1/JŁ

Najem pieczarkarni

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca jest producentem pieczarek – działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadzie norm szacunkowych. Wnioskodawca prowadzi także działalność w zakresie skupu i handlu grzybów (handel opodatkowany jest podatkiem liniowym 19%). Wnioskodawca planuje wynająć nowo wybudowane pieczarkarnie (budynki do produkcji). Koszty napraw i bieżących remontów budynków wraz z mediami (energia elektryczna, woda, ścieki) będą ponoszone przez wnioskodawcę (będzie to wynikać z umowy najmu). Nowo wybudowane pieczarkarnie będą składnikami majątku związanymi tylko i wyłącznie z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Zatem – w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego – należy uznać, że przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę z tytułu czynszu najmu mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Reasumując – wynajem nowo wybudowanych pieczarkarni może być opodatkowany stawką ryczałtu 8,5%.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 28 października 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.325.2019.2.MM

W przypadku praw, które również w pewnych okolicznościach mogą być przedmiotem najmu czy dzierżawy, zdaniem organów podatkowych, nie zawsze przychód z tego tytułu stanowi przychód z najmu prywatnego, który skutkowałby opodatkowaniem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Tym razem nie chodzi o relację najem prywatny kontra działalność gospodarcza, a najem prywatny kontra przychody z praw majątkowych Ewentualny błąd w klasyfikacji przychodów i przy zaliczeniu ich do źródła nie tylko spowoduje, że podatnik nie będzie miał obowiązku, ale wręcz nie będzie mógł stosować opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja

Dzierżawa znaku towarowego

Zgodnie ze wspomnianym wyżej art. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ww. przychodów opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wyżej wskazano, opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać, po spełnieniu innych wymogów ustawowych, jedynie te przychody uzyskiwane przez podatnika, które w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza lub najem, podnajem, dzierżawa (...), o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Brak jest zatem podstaw prawnych do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe, w tym także przychodów uzyskiwanych z odpłatnego udostępniania znaku towarowego.

Na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać jedynie przychody uzyskiwane przez podatników (niebędących osobami duchownymi) z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Jednakże kwalifikacji uzyskiwanych przez podatników przychodów (niezależnie do wybranej formy opodatkowania) należy dokonywać na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem skoro znak towarowy, który będzie przedmiotem umowy dzierżawy, stanowi pana majątek prywatny, a umowa dzierżawy nie będzie zawarta w ramach pana działalności gospodarczej, to czynsz z umowy dzierżawy znaku towarowego uzyskiwany przez pana będzie stanowić dla pana przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak będzie zatem możliwości zakwalifikowania ww. przychodu do przychodów z najmu i dzierżawy, tj. do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym do opodatkowania tego przychodu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tym samym pana stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 7 grudnia 2022 r., nr 0114-KDIP2-1.4011.543.2022.6.JF

Począwszy od 2023 r , podatnik nie musi podejmować żadnych działań, by od przychodów z najmu prywatnego płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie nic nie może zrobić, by przy takiej alokacji w źródle przychodów stosować inną niż ryczałt formę opodatkowania.

Oczywiste jest, że ma to swoje bezpośrednie implikacje w postaci braku możliwości rozliczania kosztów podatkowych związanych z przychodami z najmu prywatnego, i nie chodzi tutaj tylko o amortyzację, a o koszty w ogóle, podatnik nie zastosuje w odniesieniu do takich przychodów większości ulg podatkowych, czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy jako samotny rodzic.

Z drugiej strony, uzyskiwanie przez podatnika przychodów z najmu prywatnego i opodatkowywanie go ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w żaden sposób nie wpływa na prawo do rozliczania ulg podatkowych czy stosowania preferencji, takich jak wspólne opodatkowanie z małżonkiem czy jako samotny rodzic w innych źródłach przychodów (przeszkodą jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ale w ramach działalności gospodarczej). Automatyzm przyporządkowania metody opodatkowania powoduje, że istotne jest prawidłowe alokowanie przychodu z najmu w źródle.

Podkreślić trzeba, że uzyskiwanie przychodów z najmu prywatnego i ich opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w żaden sposób nie wpływa na możliwości wyboru formy opodatkowania przychodów czy dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli jednocześnie podatnik takie uzyskuje, nawet gdyby w ramach takiej działalności uzyskiwał również przychody z najmu.

Obligatoryjny charakter opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów, które osoba fizyczna uzyskuje z tytułu świadczenia najmu prywatnego, powoduje, że nawet jeżeli w 2022 r. podatnik stosował opodatkowanie PIT według skali, to nie musiał w 2023 r. i nie musi obecnie składać do urzędu skarbowego żadnej informacji o formie opodatkowania przychodów z najmu prywatnego.

WAŻNE
Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego w sposób zryczałtowany jest stosowane niezależnie od tego, w jakiej wysokości podatnik uzyskał przychody w roku poprzednim, jaką działalność wykonywał, dla kogo realizował świadczenia.

Umiejscowienie przychodów w źródle najmu prywatnego wpływa nie tylko na zasady opodatkowania, powodując, iż należy stosować te właściwe dla takich przychodów, ale również powoduje, iż nie powstaje obowiązek naliczania z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne czy, obecnie nad wyraz uciążliwego, ubezpieczenia zdrowotnego.Artykuł pochodzi z książki:
Rozliczamy najem. Przykłady, wypełnione druki

Autor
Radosław Kowalski