Podatek exit tax – co warto wiedzieć?

środa, 14 lutego 2024

podatek-exit-tax-co-warto-widziec-sklep-infor

Pixabay

Zgodnie z obowiązującym od 2019 r. przepisem art. 30da ust. 2 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu oraz zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

Ustawodawca przyjmuje, że we wskazanych dwóch sytuacjach Polska mogłoby utracić możliwość opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku, gdy zbycie to nastąpi już w państwie, do którego ten majątek został przeniesiony.

Generalnie podatek exit tax ma zastosowanie przy przeniesieniu składników majątku związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Jednak w przypadku osób fizycznych podatek ten może zostać zastosowany również przy przeniesieniu majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą.

W przypadku składnika majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlegają tylko składniki majątku stanowiące:

  • ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
  • udziały w spółce,
  • akcje i inne papiery wartościowe,
  • pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Składniki te nazwane są „majątkiem osobistym”. Przeniesienie takiego majątku do innego państwa podlega opodatkowaniu w Polsce, jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łącznie co najmniej przez pięć lat w dziesięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej.

Sam fakt, że polski rezydent przestał nim być i stał się rezydentem innego państwa, nie wystarczy, by zastosować przepisy o podatku od niezrealizowanych zysków. Zgodnie z art. 30da ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

Oznacza to, że obowiązek zapłaty podatku może nastąpić, gdy, mówiąc wprost, podatnik opuszcza Polskę wraz ze swoim majątkiem. W takiej sytuacji Polska może utracić prawo do opodatkowania dochodu ze sprzedaży tego majątku. Gdyby bowiem podatnik pozostał polskim rezydentem, to sprzedaż tego majątku podlegałaby opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 30db ustawy o PIT przepisów o exit tax dla osób fizycznych nie stosuje się, jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty 4 000 000 zł.

W przypadku małżonków przenoszących składnik majątku objęty wspólnością majątkową limit 4 000 000 zł wartości rynkowej składnika majątku dotyczy łącznie obojga małżonków.

Rozporządzeniem z 2 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Finansów po raz kolejny odroczyło terminy płatności exit tax dla osób fizycznych do:

  • 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku nastąpiła przed 1 grudnia 2025 r.;
  • 31 grudnia 2025 r. – w pozostałych przypadkach.

Przedłużenie terminu stosuje się do podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikającego z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2025 r.

Przez utratę składnika majątku rozumie się zbycie składnika majątku, realizację praw wynikających z praw pochodnych lub pochodnych instrumentów finansowych albo inne zdarzenie, skutkujące utratą własności lub prawa do składnika majątku.

Jeżeli więc podatnik zbył przeniesiony do innego państwa majątek przed 1 grudnia 2025 r., to obowiązek zapłaty podatku exit tax następuje do 7 dnia następnego miesiąca.

W przypadkach, w których nie doszło do zbycia składników majątku, termin płatności podatku jest odroczony do 31 grudnia 2025 r.Artykuł pochodzi z książki:
Rozliczanie dochodów zagranicznych za 2023 rok - Poradnik Gazety Prawnej

Autor
Mariusz Makowski
Doradca podatkowy