Praca w porze nocnej - ustalanie pory nocnej oraz dodatku do wynagrodzenia

piątek, 19 stycznia 2024

praca-w-porze-nocnej-ustalanie-pory-nocnej-oraz-dodatku-do-wynagrodzenia-sklep-infor

Pixabay

Pracodawca musi ustalić porę nocną w swoich przepisach wewnątrzzakładowych, ponieważ Kodeks pracy nie wskazuje tej pory sztywno, a jedynie określa, że ma to być 8 kolejnych godzin z 10-godzinnego przedziału czasowego. Nieokreślenie konkretnej pory nocnej w przepisach wewnątrzzakładowych może skutkować potraktowaniem jako pory nocnej u pracodawcy wszystkich tych 10 godzin.

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00 (art. 1517 § 1 k.p.). Możliwe jest zatem ustalenie pory nocnej np. na następujące godziny:

  • od 21.00 do 5.00,
  • od 21.30 do 5.30,
  • od 22.00 do 6.00,
  • od 23.00 do 7.00.

Standardem jest jednolite ustalanie granic pory nocnej w zakładzie pracy dla wszystkich pracowników. Jej różnicowanie dla różnych grup pracowników może być w praktyce postrzegane jako służące wyeliminowaniu obowiązku wypłaty dodatku do wynagrodzenia i zakazów pracy w porze nocnej.

Pracy w porze nocnej nie mogą wykonywać:

  • pracownice w ciąży,
  • pracownicy opiekujący się dzieckiem do 8 roku życia, którzy nie wyrazili zgody na pracę w nocy,
  • pracownicy młodociani,
  • pracownicy niepełnosprawni, z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy lekarz medycyny pracy lub lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne, a w razie jego braku – lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą, wyrazi zgodę na pracę w porze nocnej.

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracownikiem pracującym w nocy.

Czas pracy pracownika pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje on prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Wykaz tych prac określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Ograniczenie czasu pracy pracownika pracującego w nocy do 8 godzin na dobę nie dotyczy:

  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • przypadków, gdy konieczne jest prowadzenie akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcie awarii.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 k.p.). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4242 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. 4300 zł.

Wysokość dodatku za 1 godzinę pracy w nocy w 2024 r. dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku

 

Miesiąc
Sposób wyliczenia dodatku
Kwota brutto dodatku za 1 godz.
Styczeń
(4242 zł : 168 godz.) x 20%
5,05 zł
Luty
(4242 zł : 168 godz.) x 20%
5,05 zł
Marzec
(4242 zł : 168 godz.) x 20%
5,05 zł
Kwiecień
(4242 zł : 168 godz.) x 20%
5,05 zł
Maj
(4242 zł : 160 godz.) x 20%
5,30 zł
Czerwiec
(4242 zł : 160 godz.) x 20%
5,30 zł
Lipiec
(4300 zł : 184 godz.) x 20%
4,67 zł
Sierpień
(4300 zł : 168 godz.) x 20%
5,12 zł
Wrzesień
(4300 zł : 168 godz.) x 20%
5,12 zł
Październik
(4300 zł : 184 godz.) x 20%
4,67 zł
Listopad
(4300 zł : 152 godz.) x 20%
5,66 zł
Grudzień
(4300 zł : 160 godz.) x 20%
5,38 zł

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy (np. handlowców, kierowców) dodatek za pracę w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej (art. 1518 § 2 k.p.). Gdyby pracownik przepracował większą liczbę godzin w nocy niż objęta wynagrodzeniem ryczałtowym, pracodawca powinien mu wypłacić dodatkowe wynagrodzenie za godziny przepracowane ponad liczbę godzin stanowiącą podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.Artykuł pochodzi z książki:
Czas pracy 2024. Planowanie, rozliczanie i ewidencja

Opracowanie materiału
Tomasz Kowalski