Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – rozliczenie VAT od zakupu samochodu w innym kraju UE

piątek, 29 marca 2024

wewnatrzwspolnotowe-nabycie-towarow-wnt-rozliczenie-vat-od-zakupu-samochodu-w-innym-kraju-ue-sklep-infor

Pixabay

Podatnik VAT, który sprowadza samochód z innego kraju UE, jest obowiązany dokonać dodatkowych rozliczeń, inaczej niż w przypadku zakupu pozostałych towarów. Sposób rozliczenia VAT od zakupu samochodu w innym kraju UE zależy od tego, czy nabycie to można zakwalifikować jako WNT.

Ustalenie, czy zakupiony samochód jest nowym środkiem transportu

Niezależnie od statusu dostawcy i nabywcy rozliczamy WNT, gdy kupiony samochód możemy zaliczyć do nowych środków transportu. Dlatego pierwszym krokiem jest ustalenie, czy nabyty pojazd jest nowym środkiem transportu. Nie chodzi tu jednak o potoczne rozumienie tego pojęcia, tylko ustawowe.

Do nowych środków transportu zaliczamy m.in. pojazdy samochodowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli:

 • przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub
 • od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Wystarczy, że zostanie spełniony jeden warunek.

Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu uznaje się dzień, w którym:

 • został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub
 • po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on:

 • wydany przez producenta pierwszemu nabywcy lub
 • po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Gdy są spełnione wszystkie te warunki, nabywca zawsze rozlicza WNT.

Ustalenie, czy należy rozliczyć WNT, gdy samochód nie jest nowym środkiem transportu

Gdy kupiony samochód nie jest nowym środkiem transportu, status stron transakcji decyduje, czy wystąpi WNT.

Zasady rozliczania zakupu samochodu w innym kraju UE[1]

 1. Status sprzedawcyPodatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT
  Status nabywcy – Podatnik VAT czynny
  Sposób opodatkowania dostawy samochodu – Zasady ogólne
  Czy rozliczamy WNT – Tak
  Czy składamy dodatkowe deklaracje lub wniosek do urzędu skarbowego – Tak, VAT-23, jeżeli środek transportu ma być zarejestrowany przez nabywcę na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, ale jest użytkowany na terytorium kraju.
  Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.
 2. Status sprzedawcyPodatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT
  Status nabywcy – Podatnik VAT czynny
  Sposób opodatkowania dostawy samochodu – VAT od marży
  Czy rozliczamy WNT – Nie
  Czy składamy dodatkowe deklaracje lub wniosek do urzędu skarbowego – Nie
 3. Status sprzedawcyPodatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT
  Status nabywcy – Podatnik VAT zwolniony, który wybrał opodatkowanie WNT lub jest do tego zobowiązany
  Sposób opodatkowania dostawy samochodu – Zasady ogólne
  Czy rozliczamy WNT – Tak
  Czy składamy dodatkowe deklaracje lub wniosek do urzędu skarbowego – Tak, VAT-23, jeżeli środek transportu ma być zarejestrowany przez nabywcę na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, ale jest użytkowany na terytorium kraju.
  Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.
 4. Status sprzedawcyPodatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT
  Status nabywcy – Podatnik VAT zwolniony, który wybrał opodatkowanie WNT lub jest do tego zobowiązany
  Sposób opodatkowania dostawy samochodu – VAT od marży
  Czy rozliczamy WNT – Nie
  Czy składamy dodatkowe deklaracje lub wniosek do urzędu skarbowego – Nie
 5. Status sprzedawcyPodatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT
  Status nabywcy – Podatnik VAT zwolniony, który nie wybrał opodatkowania WNT i nie jest do tego zobowiązany, albo osoba, która nie jest podatnikiem
  Sposób opodatkowania dostawy samochodu – Zasady ogólne lub VAT od marży
  Czy rozliczamy WNT – Nie
  Czy składamy dodatkowe deklaracje lub wniosek do urzędu skarbowego – Nie
 6. Status sprzedawcyPodatnik podatku od wartości dodanej korzystający ze zwolnienia z VAT lub osoba niebędąca podatnikiem
  Status nabywcy – Podatnik VAT czynny lub zwolniony
  Sposób opodatkowania dostawy samochodu – Dostawa zwolniona z VAT lub niepodlegająca opodatkowaniu
  Czy rozliczamy WNT – Nie
  Czy składamy dodatkowe deklaracje lub wniosek do urzędu skarbowego – Nie

WAŻNE!
Gdy z tytułu zakupu samochodu wystąpi WNT, podatnik przed dokonaniem tej czynności powinien zarejestrować się jako podatnik VAT UE, jeśli nie posiada jeszcze tego statusu.

Rozliczenie VAT, gdy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym

Podatnik VAT czynny, gdy musi rozliczyć WNT od zakupu samochodu, ma następujące obowiązki:

 • złożyć VAT-23 i wpłacić należny VAT,
 • rozliczyć zakup w JPK_V7,
 • złożyć informację podsumowującą.

Złożenie VAT-23 i wpłata należnego VAT

Obowiązek złożenia VAT-23 dotyczy tylko podatników, którzy w Polsce będą samochód:

 • rejestrowali lub
 • użytkowali, jeżeli samochód nie podlega rejestracji na terytorium kraju.

Obowiązek ten dotyczy także nowych środków transportu.

Do informacji VAT-23 należy dołączyć kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

Przepisy ustawy nie wskazują terminu złożenia VAT-23. Należy uznać, że powinno to nastąpić nie później niż w dniu, w którym mija termin zapłaty VAT.

W tym przypadku VAT płacimy bezpośrednio na rachunek bankowy urzędu w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Data powstania obowiązku podatkowego dla wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

Rodzaj samochodu i moment powstania obowiązku podatkowego:

 • nowy środek transportu – powstanie obowiązku podatkowego w dniu otrzymania samochodu, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.
 • inne środki transportu – powstanie obowiązku podatkowego w dniu wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy samochodu będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Jeśli faktura została wystawiona przez zagranicznego kontrahenta w obcej walucie, to podstawę opodatkowania ustalamy, przeliczając kwotę wyrażoną w walucie obcej na złote według kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Rozliczenie zakupu w JPK_V7

Złożenie VAT-23 i zapłata podatku to niejedyne obowiązki podatnika VAT czynnego, który jest zobowiązany do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu. Zakup rozliczamy w JPK_V7:

 • w części ewidencyjnej w poz. K_23 i K_24 podatek należny od WNT, a w poz. K_40 i K_41 podatek naliczony, gdy samochód jest środkiem trwałym. Jeśli nie – to wypełniamy poz. K_42 i K_43. VAT odliczamy w pełnej wysokości, gdy samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności. Wypełniamy również poz. K_35, gdy podatnik był zobowiązany wpłacić wcześniej VAT. Kwota z tej pozycji obniża VAT należny. Powoduje to, że podatnik nie płaci dwa razy VAT. Nie oznaczamy tego zakupu kodem GTU_07;
 • w części deklaracyjnej, wypełniając poz. P_23 i P_24 oraz P_35 przeznaczone dla podatku należnego od WNT; natomiast podatek naliczony w poz. P_40 i P_41, gdy samochód był zaliczany do środków trwałych, albo w poz. P_42 i P_43 w pozostałych przypadkach.

Jeśli podatnik podejmie decyzję, że samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności, to aby odliczać pełny VAT związany z tym samochodem, musi złożyć VAT-26 w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.

Złożenie informacji podsumowującej

Gdy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, wykazuje ten zakup również w informacji podsumowującej VAT-UE za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy. Służy do tego część D tej informacji.

Rozliczenie VAT, gdy nabywca jest podatnikiem zwolnionym z VAT

Podatnik VAT zwolniony, gdy musi rozliczyć WNT od zakupu samochodu, ma następujące obowiązki:

 • złożyć VAT-23 i wpłacić należny VAT,
 • rozliczyć zakup w deklaracji VAT-8/VAT-10,
 • złożyć informację podsumowującą.

Złożenie VAT-23 i wpłata należnego VAT

Obowiązek złożenia VAT-23 i zapłaty podatku występuje w takich samych przypadkach jak u podatników VAT czynnych i dotyczy tylko podatników, którzy w Polsce będą samochód:

 • rejestrowali lub
 • użytkowali, jeżeli samochód nie podlega rejestracji na terytorium kraju.

Obowiązują takie same terminy. Obowiązek ten dotyczy również wszystkich osób, które zakupiły samochód zaliczany do nowych środków transportu, gdy składają VAT-10.

Rozliczenie zakupu w deklaracji VAT-8/VAT-10

Złożenie VAT-23 i zapłata podatku to niejedyne obowiązki podatnika VAT zwolnionego, który jest zobowiązany do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu. Gdy jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE (ma taki obowiązek), składa deklarację VAT-8. Zakup rozlicza w poz. 10 i 11. Wypełnia również poz. 20, gdy był zobowiązany wpłacić wcześniej VAT. Kwota z tej pozycji obniża VAT należny. Powoduje to, że podatnik nie płaci dwa razy VAT.

Gdy nabywca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a ma obowiązek rozliczenia VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu, składa VAT-10 w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Nabywca samochodu nie odliczy VAT należnego, gdy korzysta ze zwolnienia, gdyż samochód nie będzie wykorzystany do czynności opodatkowanych.

Złożenie informacji podsumowującej

Gdy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, wykazuje ten zakup również w informacji podsumowującej VAT-UE, składanej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Nabycie wpisuje w części D informacji podsumowującej.

[1] Dotyczy rozliczenia zakupu samochodów, których nie zaliczamy do nowych środków transportu. Gdy są to nowe środki transportu, zawsze rozliczamy VAT od WNT.Artykuł pochodzi z książki:
VAT od transakcji zagranicznych

Opracowanie merytoryczne
Joanna Dmowska