Spółka z o.o. - brak wpisu do CRBR

piątek, 17 listopada 2023

artykul-spolka-z-o-o-brak-wpisu-do-crbr-sklep-infor

Pixabay


Po rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy złożyć wniosek o jej wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) w terminie 14 dni od dnia rejestracji. Do biegu terminu nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji podmiotu, np. członek zarządu.

Beneficjent rzeczywisty to każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, w tym:

w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR

Dane identyfikacyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • nazwa (firma),
 • forma organizacyjna,
 • siedziba,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP, o ile został nadany.

Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego

 • imię i nazwisko,
 • każde posiadane obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Wpisowi podlegają także dane osób ustawowo uprawnionych do reprezentacji spółki, tj. członków zarządu.

W przypadku nieprawdziwości danych ujawnionych w rejestrze lub braku zgłoszenia osoba, która powinna tego dokonać, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Ponadto występuje zagrożenie karą grzywny do 1 000 000 zł.Artykuł pochodzi z książki:
Spółki kapitałowe. Jak uniknąć kosztownych błędów - Poradnik Gazety Prawnej

Autorzy
Zespół Kancelarii Księgowość Warszawa KDS Sp. z o.o.
Kancelaria specjalizuje się w zakresie księgowości spółek, spraw kadrowo-płacowych oraz księgowości dla innych przedsiębiorców.