Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF - korzyści dla podatników

poniedziałek, 23 października 2023


Dla podatników wystawiających faktury ustrukturyzowane przewidziane zostały trzy korzyści. Są to możliwość rozliczania faktur korygujących zmniejszających bez konieczności posiadania dokumentacji potwierdzającej ustalenie i spełnienie warunków korekty, prawo do otrzymywania zwrotu różnicy VAT w terminie 40 dni oraz brak obowiązku dostarczania faktur ustrukturyzowanych w trakcie kontroli lub czynności sprawdzających.

Korzyści te są dostępne zarówno dla podatników, którzy przy użyciu KSeF wystawiają i przesyłają do odbiorcy faktury ustrukturyzowane, jak i dla podatników, którzy przy użyciu KSeF faktury ustrukturyzowane tylko wystawiają (przesyłając te faktury odbiorcom poza KSeF).

Rozliczanie przez sprzedawców faktur korygujących obniżających VAT, wystawianych w postaci faktury ustrukturyzowanej

Warunkiem rozliczania przez sprzedawców faktur korygujących zmniejszających jest najczęściej uzyskanie określonej przepisami art. 29a ust. 13 ustawy o VAT dokumentacji. W przypadku faktur korygujących wystawianych w postaci faktury ustrukturyzowanej uzyskiwanie takiej dokumentacji nie jest konieczne (art. 29a ust. 15 pkt 5 ustawy o VAT). A zatem faktury korygujące zmniejszające, wystawiane w postaci faktury ustrukturyzowanej, rozliczane są przez sprzedawców zawsze w okresie rozliczeniowym ich wystawienia.

Faktury ustrukturyzowane  - zwrot VAT w terminie 40 dni

Drugą z korzyści przewidzianych dla podatników wystawiających faktury ustrukturyzowane jest możliwość otrzymywania zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym w skróconym do 40 dni terminie. Prawo do takiego zwrotu przysługuje podatnikom spełniającym łącznie pięć warunków. Spełnienie tych warunków jest weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa KAS (art. 87 ust. 5b–5d ustawy o VAT).

Warunki otrzymywania zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym w terminie 40 dni

 1. Podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane w celu udokumentowania:
 • sprzedaży, a także dostaw towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 ustawy o VAT (chodzi o sprzedaż zagraniczną, w przypadku której zastosowanie mają polskie przepisy o wystawianiu faktur), na rzecz innych podatników podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osób prawnych niebędących podatnikami;
 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, chyba że podatnik korzysta z procedury unijnej dotyczącej niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług;
 • otrzymywania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności – w zakresie, w jakim faktury takie dotyczą otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności uwzględnionych w rozliczeniu podatnika za dany okres rozliczeniowy;

  Uwagi
  W drodze wyjątku prawa do uzyskania zwrotu w terminie 40 dni nie wyłącza wystawianie w danym okresie rozliczeniowym faktur innych niż ustrukturyzowane, jeżeli są to wyłącznie:
  - „zwykłe” faktury wystawiane ze względu na brak zgodności ze wzorem faktury ustrukturyzowanej lub
  - paragony z NIP nabywcy stanowiące jednocześnie tzw. faktury uproszczone.

 1. Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł.
 2. Podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 3. Podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.
 4. Podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek wskazany na tzw. białej liście.

Zwolnienie z obowiązku dostarczania faktur ustrukturyzowanych w formacie JPK

Obecnie podatnik, który wystawia faktury w formie elektronicznej, musi na żądanie organu dostarczyć te faktury w formacie JPK_FA. Zasada ta nie ma zastosowania do faktur ustrukturyzowanych, które są przechowywane na platformie KSeF. Dlatego organy mają do nich ciągły dostęp.Artykuł pochodzi z książki:
KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Opracowanie materiału
Joanna Dmowska