Podatek od przerzuconych dochodów - co warto wiedzieć o zmianach?

środa, 16 sierpnia 2023

podatek-od-przerzuconych-dochodow-co-warto-wiedziec-o-zmianach-sklep-infor

Pixabay


Od 1 stycznia 2023 r. w związku z transakcjami z podmiotami powiązanymi, niebędącymi polskimi rezydentami, koszty z tytułu usług wskazanych w ustawie o CIT zostały objęte podatkiem od przerzuconych dochodów, chyba że podatnik udowodni, iż nie zachodzi jeden z warunków wyłączających opodatkowanie.

Zasada ta obejmuje wydatki z tytułu:

 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze;
 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z:
  − autorskich lub pokrewnych praw majątkowych,
  − licencji,
  − praw określonych w ustawie – Prawo własności przemysłowej,
  − uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how);
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze;
 • kosztów finansowania dłużnego związanych z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych;
 • opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.

Podatnik, chcąc wyłączyć wskazane wydatki z podstawy opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, musi udowodnić, że:

 • dochód (przychód) odbiorcy płatności uzyskany z powyższych tytułów podlega opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego równej lub wyższej niż 14,25% lub
 • podmiot powiązany uzyskuje od polskich rezydentów, z tytułów wskazanych w katalogu, mniej niż 50% ogółu przychodów, lub
 • podmiot powiązany nie przekazuje lub przekazuje mniej niż 10% przychodów uzyskanych z powyższych tytułów od polskiego rezydenta na rzecz innego podmiotu:
  - zaliczając w związku z tym wydatki do kosztów rozliczanych dla celów podatku dochodowego lub wydatki te lub przychody odliczając od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku w jakiejkolwiek formie,

lub

- jeżeli przychody te składają się na zysk przeznaczony do wypłaty, bez względu na termin, w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, lub

 • suma poniesionych przez polski podmiot w roku podatkowym kosztów na rzecz podmiotów powiązanych, zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów tego podatnika, stanowi mniej niż 3% sumy kosztów uzyskania przychodów podatnika za ten rok.

Omawiane przepisy mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

KOMENTARZ
Konsekwencją praktyczną wprowadzonej nowelizacji jest znaczne ułatwienie organom podatkowym wymiaru podatku od przerzuconych dochodów. Nie muszą one badać, czy dany wydatek spełnia warunki dla opodatkowania go. Ciężar wykazania, że wydatek realizowany na rzecz podmiotu powiązanego nie jest objęty opodatkowaniem od przerzuconych dochodów, spoczywa na podatniku. W przypadku braku wykazania, że któryś z warunków pobrania podatku jest niespełniony, polski podatnik może być zobowiązany do zapłaty podatku.

Dla podatników nowelizacja oznacza dodatkowy obowiązek dokumentacyjny oraz konieczność podjęcia decyzji, jakimi środkami dowodowymi wykazać, że objęte katalogiem wydatki nie kwalifikują się do ich opodatkowania.

PODSTAWA PRAWNA

 • 24aa ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2745
 • 20 ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2022 r. poz. 218Artykuł pochodzi z książki:
PIT, CIT, Ryczałt 2023

Opracowanie materiału
Sylwia Polewicz