Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – zwrot nadpłaty

piątek, 17 maja 2024

roczne-rozliczenie-skladki-zdrowotnej-zwrot-nadplaty-sklep-infor

Pixabay

Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej może być złożony do ZUS w bieżącym roku, w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego (art. 45 ust. 1 updof) za rok poprzedni. Zeznania podatkowe składane są w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – w tym roku termin ten mija 30 kwietnia 2024 r. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty z tytułu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej upływałby więc 1 czerwca 2024 r. Jednak z uwagi na to, że jest to sobota, termin ten upływa 3 czerwca 2024 r.

Terminy związane z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej

ZUS dokonuje zwrotu kwoty nadpłaty z tytułu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego za rok poprzedni. Oznacza to, że w 2024 r. ZUS dokona zwrotów do 1 sierpnia.

Korekta podstawy wymiaru składek i należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazywanych w dokumentach rozliczeniowych za ubezpieczonych (przedsiębiorcę, osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół) za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego może być składana do ZUS:

  • do dnia przekazania wniosku o zwrot nadpłaty z tytułu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej,
  • a w przypadku jego nieprzekazania – nie później niż do końca drugiego miesiąca, licząc od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego za ten rok kalendarzowy (w 2024 r. będzie to 1 lipca).

Rozliczenie nadpłaty z tytułu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w razie braku wniosku o zwrot tej kwoty

Jeżeli płatnik składek nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty, przy braku zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, kwota nadpłaty zostanie przez ZUS rozliczona na koncie płatnika składek do końca roku, w którym upływa termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego (do kwoty tej stosuje się zasady określone w art. 24 ustawy systemowej).

Wpływ na to rozliczenie może mieć informacja przekazana do ZUS przez Krajową Administrację Skarbową o rozbieżnościach pomiędzy formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych w dokumentach przekazanych do ZUS a formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych dla celów podatkowych.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o ich zwrot. Szczegółowe zasady rozliczania środków na koncie płatnika składek reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że tak jak w przypadku złożenia wniosku o zwrot nadpłaty z tytułu rocznego składki zdrowotnej, również w razie jego braku kwota z tego tytułu w pierwszej kolejności pokrywa zaległości płatnika składek. Jeżeli jednak płatnik składek nie posiada zaległości, to nadpłata składki zdrowotnej będzie możliwa do zwrotu na zasadach ogólnych.

Moment, od którego możliwe jest uwzględnianie nadpłaty z tytułu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w rozliczeniach z ZUS

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, posiadająca nadpłatę z tytułu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej i nieposiadająca zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, może pomniejszyć wpłatę składek na rachunek składkowy o kwotę nadpłaty, jednak nie wcześniej niż po bezskutecznym upływie terminu, w którym dopuszczalne jest złożenie wniosku o jej zwrot (w 2024 r. termin ten upływa 3 czerwca 2024 r.).Artykuł pochodzi z czasopisma
Monitor Księgowego - wydanie cyfrowe (eMK), nr 5/417, maj 2024

Autor
Michał Daszczyński
Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych