Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie ustawy o zfśs

poniedziałek, 20 maja 2024

swiadczenie-urlopowe-wyplacane-na-podstawie-ustawy-o-zfss-sklep-infor

Pixabay

Świadczenie urlopowe mogą wypłacać – zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o zfśs – jedynie pracodawcy zatrudniający (według stanu na 1 stycznia danego roku) mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli nie zdecydują się na utworzenie funduszu socjalnego.

Ze składek zwolnione jest świadczenie urlopowe, jeśli:

  • zostało wypłacone zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 ustawy o zfśs,
  • kwota świadczenia nie przekracza w roku kwoty odpisu podstawowego na pracownika.

Jeżeli pracodawca zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a wypłaca świadczenia urlopowe, świadczenie to jest wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości tzw. odpisu podstawowego na zfśs. Wyłączenie to nie ma zastosowania do zleceniobiorców, którym nie przysługuje z mocy prawa urlop wypoczynkowy. Wyłączenie nie ma także zastosowania do członków rad nadzorczych.

Świadczenie urlopowe przysługuje każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego (art. 3 ust. 5 i 5a ustawy o zfśs).

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika, z tym że zasada proporcjonalności nie dotyczy pracowników młodocianych.

Świadczenie urlopowe wypłacane nauczycielom na podstawie art. 53 ust. 1a Karty nauczyciela, mimo że nie w pełni pokrywa się ze świadczeniami urlopowymi lub świadczeniami finansowanymi ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zfśs, jest również wyłączone z podstawy wymiaru składek. Wyłączenie to jest uzasadnione charakterem tego świadczenia oraz jego finansowaniem z odpisu na zfśs.Artykuł pochodzi z książki:
Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Opracowanie materiału
Agata Pinzuł