Wyłączenia poboru podatku u źródła od odsetek lub dyskonta

poniedziałek, 05 lutego 2024

wylaczenia-poboru-podatku-u-zrodla-od-odsetek-lub-dyskonta-sklep-infor

Pixabay

Od 1 stycznia 2024 r. do ustaw o podatku dochodowym dodano art. 41 ust. 24a–24c ustawy o PIT i art. 26 ust. 1ae–1ag ustawy o CIT. Nowe przepisy określają, po spełnieniu jakich warunków płatnicy nie muszą automatycznie pobierać podatku u źródła od odsetek i dyskonta dla obligacji (mechanizm pay and refund).

Warunki zastosowania zwolnienia z mechanizmu pay and refund

Wprowadzona regulacja przewiduje, że:

 • niepobranie podatku u źródła od odsetek lub dyskonta w przypadku obligacji następuje pod warunkiem złożenia przez emitenta do organu podatkowego oświadczenia, że emitent dochował należytej staranności w poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych, z wyłączeniem podmiotów, w przypadku których powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami, o warunkach zwolnienia, w stosunku do tych podmiotów powiązanych. Regulacji tej nie stosuje się do Skarbu Państwa będącego emitentem obligacji.

  Podstawa prawna:
  41 ust. 24a ustawy o PIT i art. 26 ust. 1ae ustawy o CIT

 • oświadczenie składa się jednokrotnie w stosunku do danej emisji obligacji, nie później niż do dnia wypłaty odsetek lub dyskonta od tych obligacji

  Podstawa prawna:
  41 ust. 24b ustawy o PIT i art. 26 ust. 1af ustawy o CIT

 • na żądanie płatnika emitent jest obowiązany potwierdzić złożenie tego oświadczenia

  Podstawa prawna:
  41 ust. 24c ustawy o PIT i art. 26 ust. 1ag ustawy o CIT

Komentarz
Przypominamy, że mechanizm pay and refund ma zastosowanie, jeżeli łączna kwota dokonanych na rzecz podmiotu powiązanego wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z określonych w ustawach o podatku dochodowym tytułów przekracza w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika.

Od 2024 r. nie można już skorzystać z automatycznego wyłączenia obowiązku poboru podatku u źródła od obligacji. Konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków przez płatnika tego podatku. Zmiany są niekorzystne dla płatników podatku WHT od odsetek i dyskonta. Dodatkowe warunki niepobierania przez płatnika podatku u źródła dotyczą odsetek i dyskonta od obligacji notowanych na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.

Dodane regulacje określają, jak podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych czy rachunki zbiorcze ma potwierdzić, że odbiorca płatności spełnia warunki zastosowania zwolnienia podmiotowego.

Od posiadania tego potwierdzenia zależy bowiem to, czy prowadzący rachunki jest czy nie jest zobowiązany do zastosowania mechanizmu pay and refund.

Podstawa prawna:

 • z art. 41 ust. 24 i 24a–24c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 2760
 • z art. 26 ust. 1aa i ust. 1ae–1ag ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 2805; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1787Artykuł pochodzi z książki:
PIT, CIT, Ryczałt 2024. Podatki część 1

Opracowanie merytoryczne
Redakcja Monitora Księgowego