Kiedy dłużnik musi skorygować odliczony VAT?

piątek, 01 grudnia 2023

kiedy-dluznik-musi-skorygowac-odliczony-vat-sklep-infor

Pixabay


Kupujący ma obowiązek skorygować odliczony VAT z faktur, z których należność nie została uregulowana w terminie 90 dni od upływu ustalonego terminu płatności. Zasady korekty reguluje art. 89b ustawy o VAT.

Sprawdź, czy musisz dokonać korekty odliczonego VAT

Obowiązek korekty dotyczy podatku naliczonego wykazanego jako podatek podlegający odliczeniu i wyłącznie zakupów krajowych.

Warunki korekty VAT naliczonego

  • Upłynął 90 dzień od wyznaczonego terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze; obowiązek korekty istnieje niezależnie od tego, czy wierzyciel skorzysta z ulgi na złe długi.

    W drodze porozumienia może zostać wydłużony termin płatności wskazany na fakturze. Aby dłużnik mógł przesunąć rozliczenie korekty, termin płatności musi zostać wydłużony przed upływem 90 dni od pierwotnego terminu płatności.

  • Dłużnik nie uregulował należności najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od terminu płatności.

    Uregulowanie należności po zakończeniu okresu rozliczeniowego, a przed złożeniem JPK_V7 za ten okres, nie zwalnia z obowiązku korekty.

Ważne
Dłużnik musi dokonać korekty również wtedy, gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Jeśli dłużnik spełnia warunki wskazane w tabeli, musi dokonać korekty. Dłużnik, który nie skoryguje odliczonego VAT w terminie, może być zobowiązany do zapłaty:

Rozlicz korektę w JPK_V7

VAT korygujemy na bieżąco, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia wyznaczonego terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W JPK_V7 kwotę korekty wykazujemy:

  • w poz. K_46 części ewidencyjnej; każdą fakturę wpisujemy odrębnie ze znakiem minus; podstawą wpisu nie może być zbiorczy dokument wewnętrzny;
  • zbiorczo w poz. P_46 części deklaracyjnej ze znakiem minus.

Ustal, kiedy możesz ponownie wykazać VAT naliczony

Jeśli po dokonaniu korekty uregulujemy należność, będziemy mieli prawo do korekty i ponownego odliczenia VAT. Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego będzie przysługiwało w rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie uregulowana, o kwotę skorygowanego podatku (bieżąca korekta). W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

Korektę zwrotną wpiszemy w JPK_V7 w poz. K_47 i P_47, ewidencjonując każdą fakturę odrębnie.

Ważne
Prawo do ponownej korekty i odliczenia VAT przysługuje również wtedy, gdy w rozliczeniu za okres, w którym uregulowano należność, dłużnik korzysta ze zwolnienia.

Podstawa prawna:

  • 89b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1852
  • 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 794Artykuł pochodzi z książki:
Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników

Opracowanie materiału
Joanna Dmowska
Ekspert w zakresie VAT, redaktor naczelna "Biuletynu VAT"