Kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące?

piątek, 24 maja 2024

kiedy-nabywca-rozlicza-faktury-korygujace-sklep-infor

Pixabay

Zasady rozliczania faktur korygujących u nabywcy są inne dla faktur zmniejszających VAT i inne dla faktur zwiększających VAT.

Rozliczenie krajowych faktur korygujących „in minus”, dla których uregulowano zasady rozliczeń

W przypadku faktur korygujących „in minus” wystawionych do faktur z naliczonym VAT, które zostały wymienione w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, ustawodawca uregulował zasady ich rozliczeń również u nabywcy.

Rodzaje faktur korygujących „in minus”, w przypadku których obowiązują specjalne zasady rozliczeń:

 • dokumentujące kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
 • dokumentujące wartość zwróconych towarów i opakowań,
 • dokumentujące zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,
 • poprawiające pomyłki w kwocie podatku na fakturze, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Termin rozliczenia faktur korygujących jest uzależniony od tego, kiedy uzgodnione ze sprzedawcą warunki korekty zostały spełnione. Nabywca, aby rozliczyć ten rodzaj faktur, może być zobowiązany do obniżenia VAT naliczonego, mimo że nie otrzyma faktury korygującej. Podstawą wpisu w ewidencji powinien być wtedy dokument wewnętrzny.

Po otrzymaniu faktury korygującej nie trzeba dokonywać ponownej korekty. Należy pamiętać, że zdaniem MF nabywca ma również obowiązek dokonania korekty, gdy otrzyma fakturę korygującą mimo braku innej dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków korekty. W takim przypadku nie może powoływać się na brak uzgodnienia warunków transakcji.

Terminy rozliczenia faktury korygującej przez nabywcę

Termin, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione:

 • do końca okresu rozliczeniowego, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą;
 • po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą.

Termin obniżenia VAT naliczonego przez nabywcę, gdy odliczył podatek z faktury pierwotnej:

 • za okres rozliczeniowy, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą;
 • za okres rozliczeniowy, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione.

Termin obniżenia VAT naliczonego przez nabywcę, gdy nie odliczył podatku z faktury pierwotnej:

 • w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia;
 • w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia

Zasady te nie mają zastosowania do korekt otrzymanych przy użyciu KSeF. Nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał przy użyciu KSeF fakturę korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takie - go obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Rozliczenie faktur korygujących „in minus”, dla których nie uregulowano zasady rozliczeń

Przepisy nie określają, kiedy należy rozliczać faktury korygujące „in minus” wymienione w art. 29a ust. 15 ustawy o VAT (oprócz faktur ustrukturyzowanych), w przypadku których nie trzeba uzgadniać warunków korekty. Nabywców będzie interesował tylko jeden rodzaj wymienionych tam faktur. Są to faktury korygujące „in minus” do faktur dokumentujących sprzedaż:

 • energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej,
 • gazu przewodowego,
 • usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej,
 • usług dystrybucji gazu przewodowego,
 • usług telekomunikacyjnych oraz
 • usług wymienionych w poz. 24–37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Jak wynika z objaśnień podatkowych z 23 kwietnia 2021 r. w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT”, w przypadku tych korekt nabywca powinien obniżyć VAT naliczony w miesiącu, w którym dowiaduje się o kwocie obniżki (będzie to zazwyczaj miesiąc otrzymania korekty).

Rozliczenie faktur korygujących „in plus”

Przepisy ustawy o VAT regulują zasady rozliczania faktur korygujących „in plus” przez sprzedawców. Nadal nie ma specjalnych regulacji dotyczących rozliczenia faktur korygujących „in plus” u nabywcy.

Dlatego faktury korygujące „in plus” nabywca rozlicza jak normalne faktury, tj. za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą, pod warunkiem że powstał u sprzedawcy obowiązek podatkowy. Jeśli nie dokonał odliczenia za ten okres, może odliczyć VAT za trzy następne miesiące lub za dwa następne kwartały, gdy rozlicza się kwartalnie.

UWAGA!
Faktury korygujące „in plus” nabywca rozlicza za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą, pod warunkiem że powstał u sprzedawcy obowiązek podatkowy.

Korekta VAT od zakupów zagranicznych

W przypadku zagranicznych zakupów, gdy nabywca rozlicza VAT za sprzedawcę, tj. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, jeśli podstawa opodatkowania uległa obniżeniu albo podwyższeniu, korekty dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna korekty.

Korekta VAT należnego i naliczonego z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

 1. Jaka była przyczyna korekty?
  Przyczyną wystawienia faktury korygującej był błąd istniejący w chwili wystawienia faktury pierwotnej.
  Okres rozliczeniowy, za który należy dokonać korekty – za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (w którym została rozliczona transakcja).
 2. Jaka była przyczyna korekty?
  Przyczyną wystawienia faktury korygującej były okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wystawienia faktury pierwotnej, np. dokonano zwrotu towarów, udzielono rabatu.
  Okres rozliczeniowy, za który należy dokonać korekty – za okres, w którym powstała przyczyna korekty, niezależnie od okresu, w którym otrzymano od kontrahenta fakturę korygującą

Podstawa prawna: art. 29a ust. 15a, art. 30a ust. 1a, art. 86 ust. 19a, ust. 19c, ust. 19d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 361.Artykuł pochodzi z książki:
Instrukcje księgowego. 100 praktycznych procedur z bazą narzędzi online

Opracowanie materiału
Joanna Dmowska