Skuteczne dochodzenie należności od dłużnika – jak stosować kary umowne i odsetki?

środa, 10 stycznia 2024

skuteczne-dochodzenie-naleznosci-od-dluznika-jak-stosowac-kary-umowne-i-odsetki-sklep-infor

Pixabay


Na wstępie poczynić należy rozróżnienie pomiędzy karą umowną i odsetkami. Otóż kara umowna może zostać zastrzeżona wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (jak np. wydanie towaru, wykonanie usługi, wybudowanie magazynu, zachowanie poufności, przestrzeganie zakazu konkurencji itp.). Odsetki należne są zaś w przypadku nieterminowej zapłaty świadczenia pieniężnego.

W dalszej kolejności wyjaśnić należy z pozoru podobne terminy ? „opóźnienie” i „zwłoka”. Otóż opóźnienie dotyczy sytuacji, gdy kontrahent nie wykonuje danego obowiązku nie ze swojej winy. Zwłoka zaś to zawinione opóźnienie.

Kary umowne

Zgodnie z art. 484 par. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.

Czy kary umowne mogą być ustalane w dowolnej wysokości?

Jeżeli wysokość kary umownej jest „wygórowana”, to sąd – na wniosek dłużnika ? może dokonać jej miarkowania i zasądzić od dłużnika jedynie część jej wysokości. Przykładem wygórowania będą sytuacje, w których kara umowna jest zbliżona swoją wartością do niespełnionego świadczenia, albo gdy dłużnik w znacznej części świadczenie wykonał bądź też niewykonanie wynikało z okoliczności od niego niezależnych.

Dla swojej skuteczności klauzula kary umownej musi zostać zawarta w treści umowy. Kara umowna ma stanowić formę zryczałtowanego odszkodowania, dlatego aby móc dochodzić odszkodowania powyżej wysokości kary umownej, należy zastrzec to wprost w umowie.

Odsetki za opóźnienie

Wyróżniamy wiele rodzajów odsetek. Odsetki ustawowe za opóźnienie należne są wierzycielowi z mocy samego prawa, nawet w przypadku braku stosownego zastrzeżenia w umowie. Strony mogą jednak podwyższyć wysokość odsetek, dodając stosowną klauzulę – takie odsetki nazywane są umownymi. Maksymalna wysokość odsetek umownych nie może przekraczać dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych. Jeśli wierzyciel poniósł inne szkody w związku z brakiem realizacji umowy przez dłużnika, to może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. k.c.).

Przedsiębiorcy w transakcjach pomiędzy sobą mogą zaś stosować odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Ich wysokość to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 10 punktów procentowych.

Czym innym są odsetki kapitałowe, czyli od konkretnej sumy pieniężnej. Stosuje się je przy pożyczkach, odsetkach, lokatach itp. Podobnie jak odsetki za opóźnienie, odsetki kapitałowe mogą być:

  • ustawowe - jest to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktu procentowego;
  • umowne - ustalone w umowie do granicy odsetek maksymalnych;
  • maksymalne - stanowią one dwukrotność odsetek ustawowych.

Obecnie funkcjonują aż trzy rodzaje odsetek należnych wierzycielowi z odmiennymi stopami procentowymi.

Najczęściej stosowane rodzaje odsetek przy dochodzeniu należności od dłużnika (zakres stosowania i stopa procentowa)

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego w transakcjach handlowych.

  • Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, stopa odsetek równa jest sumie stopy referencyjnej NBP[1] i 10 punktów procentowych (w przypadku publicznych podmiotów leczniczych 8 punktów procentowych).

Odsetki ustawowe – odsetki od czynności prawnych, np. od kwoty udzielonej pożyczki.

  • Jeżeli wysokość nie jest określona w inny sposób, ustala się ją jako sumę stopy referencyjnej NBP[1] i 3,5 punktu procentowego.
  • Gdy strony samodzielnie ustalą wysokość odsetek, nie mogą one przekraczać w stosunku rocznym odsetek maksymalnych, które stanowią dwukrotność odsetek ustawowych.

Odsetki ustawowe za opóźnienie – odsetki za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego wynikającego z innej czynności niż transakcja handlowa.

  • Jeżeli wysokość nie jest określona w inny sposób, ustala się ją jako sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktu procentowego.
  • Gdy strony samodzielnie ustalą wysokość odsetek, nie mogą one przekraczać w stosunku rocznym odsetek maksymalnych, które stanowią dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie.

[1] Stopa referencyjna NBP, stanowiąca podstawę naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, obowiązująca w dniu:

  • 1 stycznia danego roku – ma zastosowanie do 30 czerwca tego roku,
  • 1 lipca danego roku – ma zastosowanie do 31 grudnia tego roku.Artykuł pochodzi z książki:
Skuteczne sposoby na kryzys w firmie

Autor
Michał Koralewski
Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Legitus