Kto może być członkiem zarządu fundacji rodzinnej?

środa, 09 sierpnia 2023

kto-moze-byc-czlonkiem-zarzadu-fundacji-rodzinnej-sklep-infor

Pixabay


Członkami zarządu fundacji rodzinnej mogą zostać tylko osoby spełniające określone wymogi wskazane w ustawie. Członkiem zarządu fundacji rodzinnej może zatem być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z Kodeksem cywilnym pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby fizyczne, które osiągnęły pełnoletność (ukończyły 18 lat lub uzyskały ją przez zawarcie małżeństwa).

Ponadto oprócz wymogu uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych członek zarządu nie może być osobą karaną za przestępstwa określone w art. 228–231 oraz w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (dalej jako k.k.), tj.:

 • 228 k.k. – dotyczy przestępstwa sprzedajności pełniącego funkcję publiczną,
 • 229 k.k. – dotyczy przestępstwa przekupstwa,
 • 230 k.k. – dotyczy przestępstwa płatnej protekcji biernej,
 • 230a k.k. – dotyczy przestępstwa płatnej protekcji czynnej,
 • 231 k.k. – dotyczy przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza,
 • rozdział XXXIII – dotyczy przestępstw przeciwko ochronie informacji,
 • rozdział XXXIV – dotyczy przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • rozdział XXXV – dotyczy przestępstw przeciwko mieniu,
 • rozdział XXXVI – dotyczy przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym,
 • rozdział XXXVII – dotyczy przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem członka zarządu za ww. przestępstwo taki członek zarządu nie może już pełnić sprawowanej funkcji. Zakaz ten jednak ustaje z upływem pięciu lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. Przez zatarcie skazania należy rozumieć sytuację, w której skazanie za określone przestępstwo uznaje się za niebyłe po upływie określonego czasu.

Ponadto w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazany członek zarządu może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w fundacji rodzinnej lub o skrócenie czasu obowiązywania tego zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

Na marginesie należy wskazać, że ograniczenia w sprawowaniu funkcji zarządczych w fundacji rodzinnej mogą wynikać też z samego statutu fundacji rodzinnej. Podsumowując powyższe, członkiem zarządu fundacji rodzinnej może być tylko osoba spełniająca kumulatywnie poniższe przesłanki, tj.:

 • będąca osobą fizyczną,
 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • będąca osobą niekaraną za ściśle określone przestępstwo wskazane w katalogu oraz gdy
 • nie zachodzą żadne inne wykluczające przesłanki wskazane np. w statucie fundacji rodzinnej.

Członkowie zarządu mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem. Mogą wykonywać swoje obowiązki np. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, stosunku powołania. Jeżeli nie umówiono się w sprawie wysokości wynagrodzenia, członkowie zarządu pełnią funkcję bez wynagrodzenia. Członkom zarządu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach zarządu.

§ Art. 57

 1. Do pełnienia funkcji członka zarządu może być powołana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Członkiem zarządu nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 228–231 oraz w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600).
 3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.
 4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w ust. 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w fundacji rodzinnej lub o skrócenie czasu obowiązywania tego zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.Artykuł pochodzi z książki:
Fundacja rodzinna. Skuteczne planowanie sukcesji

Autorzy
Katarzyna Wojarska–Aleksiejuk, Adwokat
Piotr Aleksiejuk, Radca Prawny